Νά περπατᾶς στό δρόμο καί νά προσεύχεσαι …

 

Κάποιος πολύ διακριτικός γέροντας ἔλεγε πώς πρέπει πάντα στή ζωή μας νά εἴμαστε ὅσο γίνεται πιό ἁπλοί καί διακριτικοί. Καί ἔφερνε γιά παράδειγμα τήν προσευχή.
Ἔλεγε: “Ξέρεις, παιδί μου, τί ὄμορφο πράγμα εἶναι ;
Χωρίς νά σέ καταλαβαίνει κανείς! Νά ἔχεις, παιδί μου, στήν τσέπη σου ἕνα κομποσκοινάκι καί ἡ εὐχή νά ρέει, νά κυλάει ἀσταμάτητα. Δέν ὑπάρχει πιό ὡραῖο πράγμα ἀπ’ αὐτό. Συνέχεια

1 Οκτωβρίου Συναξαριστής. Ἀνανία Ἀποστόλου, Ρωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ, Μιχαὴλ Ἡγουμένου καὶ οἱ σὺν αὐτῶ, Δομνίνου, Ἰωάννου Ὁσίου, Γρηγορίου Δομέστικου, Ἀνάμνηση Ἁγίας Σκέπης, Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου Γοργοεπηκόου, Σάββα Ὁσίου.

Ὁ Ἅγιος Ἀνανίας ὁ Ἀπόστολος

Ὑπακούετε «ἐκ καρδίας εἰς ὂν παρεδόθητε τύπον διδαχῆς». Κάνετε ὑπακοὴ μὲ ὅλη τὴν καρδιά σας στὸν ἀκριβὴ κανόνα τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας.
Τέτοιος ἄνθρωπος ὑπακοῆς στὸν Θεὸ ἦταν καὶ ὁ ἀπόστολος Ἀνανίας.
Διότι, ὅταν ὁ Θεὸς τοῦ εἶπε μὲ ὅραμα νὰ συναντήσει τὸ Σαῦλο, ποὺ ἦταν ὁ φόβος καὶ ὁ τρόμος τῶν χριστιανῶν, ἔκανε ὑπακοὴ στὰ λόγια τοῦ Κυρίου.
Ἀμέσως πῆγε στὴν Εὐθεῖα ὁδὸ καὶ ἀναζήτησε τὸ σπίτι τοῦ Ἰούδα, ὅπου ἦταν ὁ Σαῦλος.
Τὸν θεράπευσε, τὸν βάπτισε χριστιανό, καὶ ἔπειτα αὐτός, μὲ τὸ ὄνομα Παῦλος, ἔγινε ὁ μέγας Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν.
Κατόπιν ὁ Ἀνανίας πῆγε στὴν Ἐλευθερούπολη, ὅπου μὲ τὴ διδασκαλία του εἵλκυσε στὸν Χριστὸ πολυάριθμες ψυχές. Ὁ θόρυβος ὅμως ποὺ δημιούργησε ἡ ἀποστολική του δράση, ἔκανε τὸν ἡγεμόνα Λουκιανὸ νὰ τὸν συλλάβει. Χρησιμοποίησε πολλοὺς καὶ ποικίλους τρόπους προκειμένου νὰ ἀλλαξοπιστήσει ὁ Ἀνανίας. Ἀλλὰ ὁ Ἀνανίας ἔμεινε ἀμετακίνητος στὰ χριστιανικά του φρονήματα.
Τότε ὁ Λουκιανὸς τὸν μαστίγωσε μὲ νεῦρα βοδιῶν. Ἔπειτα, μὲ σιδερένια νύχια τοῦ ξέσχισε τὰ πλευρὰ καὶ ἔκαψε τὶς πληγές του μὲ ἀναμμένες λαμπάδες. Τέλος, ἀφοῦ τὸν ἔβγαλε ἔξω ἀπὸ τὴν πόλη, τὸν λιθοβόλησε.

Ἔτσι, ὁ Ἀνανίας πῆρε τὸ ἁμαράντινο στεφάνι τῆς ὑπακοῆς στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.
Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.
Ὡς ἔμπλεως χάριτος, τοῦ Τρισηλίου φωτός, τὸ σκεῦος ἐφώτισας, τῆς ἐκλογῆς τοῦ Χριστοῦ, Ἀνανία Ἀπόστολε· ὅθεν ἀνακηρύξας, εὐσέβειας τὸν λόγον, ἄθλοις ἐβεβαιώσω, τὴν σωτήριον χάριν· δι’ ἧς τοῖς σὲ εὐφημοῦσι, δίδου τὰ πρόσφορα.

Κοντάκιον. Ἦχος β’. Τὴν ἐν πρεσβείαις.
Ὁ ἐν πρεσβείαις, θερμότατος ἀντιλήπτωρ, καὶ τοῖς αἰτοῦσι, ταχύτατα ἐπακούων, δέξαι τὴν δέησιν Ἀνανία ἡμῶν, καὶ τὸν Χριστὸν δυσώπει, τοῦ ἐλεῆσαι ἡμᾶς, τὸν μόνον ἐν Ἁγίοις δοξαζόμενον. Συνέχεια

A CASE OF OBEDIENCE

 

    A CASE OF OBEDIENCE

A selection from the book “The Life and Instructions of Saint Ambrose of Optina. ”

  Not long before the repose of Elder Ambrose, about two years, I had to go to Optina to collect some money. We had made an iconostasis there, and I went to get the payment for our work, a rather substantial sum of money, from the superior. I received the money, and before leaving went to get a blessing from Elder Ambrose for the trip home. I was in a hurry to get back because the following day some people were coming to place a large order, amounting to several tens of thousands.
That day there was as usual a packed crowd of people waiting to see the Elder. He was told that I was waiting, and through his cell-attendant gave instructions that I was to come to him that evening for tea. Although I was anxious to get on my way, the joy and honor of being invited to have tea with the Elder overweighed all other considerations, and I decided to postpone my return trip until the evening, certain that if I travelled all night I would make it home in time. Συνέχεια

Ὅλα γιά τή δόξα τοῦ Χριστοῦ-Ἱερομονάχου Σάββα Ἁγιορείτου

Ὅλα γιά τή δόξα τοῦ Χριστοῦ-Ἱερομονάχου Σάββα Ἁγιορείτου Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 26-04-2012
(Συνάξεις Κυκλαρχισσῶν στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης)

 http://www.hristospanagia.gr/

Περί μακροθυμίας

 

  Η μακροθυμία  είναι αρετή γενναίας και ευγενικής ψυχής, που έχει θεμέλιο την αγάπη προς τον πλησίον. Η μακροθυμία είναι μεγαλοψυχία, μεγαλοφροσύνη και φίλη της πραότητας. Η μακροθυμία μαρτυράει καλή αγωγή ψυχής και εκδηλώνεται σαν συμπάθεια, φιλανθρωπία, μετριοφροσύνη και δικαιοσύνη. Ο μακρόθυμος κυριαρχεί πάνω  στον θυμό και την οργή του∙ κατευνάζει δε τις ορμές της καρδιάς του, ελεεί όσους έφταιξαν σε κάτι και λυπάται αυτούς που αμαρτάνουν. Ο έλεγχός του γίνεται με επιείκεια και τα λόγια του εκφράζονται με σύνεση και φρόνηση. Η οργή δεν σκοτίζει τον νου του και ο θυμός δεν διαταράσσει τα λογικά του. Η όψη του είναι ευχάριστη και οι κινήσεις του σεμνοπρεπείς. Έχοντας πολλή φρόνηση, δεν δικάζει με εμπαθή οξύτητα, αλλά αποφαίνεται με αγαθή κρίση για τα παραπτώματα. Συνέχεια

Μητροπολίτης Γόρτυνος Ἱερεμίας, Ὁ Δεύτερος Ἀποστολικός Κανόνας. Ἡ χειροτονία ὅλων τῶν κληρικῶν ἀπό τόν Ἐπίσκοπο

 

              ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
    ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ-ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΣ
Δημητσάνα – Μεγαλόπολη, Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2014
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ
Ἡ χειροτονία ὅλων τῶν κληρικῶν ἀπό τόν Ἐπίσκοπο
1. Στά κηρύγματά μας, ἀδελφοί χριστιανοί, ἑρμηνεύουμε τούς ἱερούς Κανόνες τῶν ἁγίων Ἀποστόλων. Στό προηγούμενο κήρυγμα μιλήσαμε γιά τόν πρῶτο κανόνα, πού μᾶς ἔλεγε ὅτι ὁ Ἐπίσκοπος πρέπει νά χειροτονεῖται ὄχι μόνο ἀπό ἕναν Ἐπίσκοπο, ἀλλά ἀπό τρεῖς ἤ τοὐλάχιστον ἀπό δύο Ἐπισκόπους. Οἱ Διαταγές τῶν Ἀποστόλων διατάσσουν ὅτι ἐκεῖνος πού θά χειροτονηθεῖ Ἐπίσκοπος ἀπό ἕναν Ἐπίσκοπο νά καθαιρεῖται, ἐκτός μόνο ἄν ἔχουμε περίπτωση διωγμοῦ ἤ κάποια ἄλλη αἰτία, πού δέν μποροῦν νά συναχθοῦν ἄλλοι Ἐπίσκοποι. Ἀλλά καί στήν περίπτωση αὐτή πρέπει οἱ ἄλλοι Ἐπίσκοποι νά δηλώσουν ἐγγράφως τήν συγκατάθεσή τους νά γίνει ἡ χειροτονία τοῦ ἐκλεγέντος εἰς Ἐπίσκοπο ἀπό ἕναν Ἐπίσκοπο.
2. Σήμερα θά σᾶς μιλήσω γιά τόν Δεύτερο Ἀποστολικό Κανόνα πού λέγει, συμπληρωματικά πρός τόν Πρῶτο Κανόνα, ὅτι ἄν γιά τήν χειροτονία τοῦ Ἐπισκόπου ἀπαιτοῦνται τρεῖς ἤ δύο τοὐλάχιστον Ἐπίσκοποι, ὅμως ἡ χειροτονία τοῦ Πρεσβυτέρου καί τοῦ Διακόνου καί τῶν «λοιπῶν κληρικῶν» γίνεται ἀπό ἕναν Ἐπίσκοπο. Συνέχεια

«Ὄχι μέ χρήματα αἵματος»…- π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος

 imgres-12

Νότια Ἀφρική…
Unknown

«ΟΧΙ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ»… – Π. ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΗΝΑ, +1989 – Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

https://www.youtube.com/watch?v=eYenlWg_lO4

Ο π. Επιφάνιος Λειτουργός
http://athensofmyheart.wordpress.com
ATHENS OF MY HEART
Διηγεῖται ὁ Πολυνείκης Θεοδωρόπουλος γιά τόν κατά σάρκα ἀδελφό του μακαριστό π. Ἐπιφάνιο Θεοδωρόπουλο (+1989), Κληρικό καί Πνευματικό Πατέρα στην Πλατεία Ὀμονοίας στήν Ἀθήνα: Συνέχεια

Πῶς καί πότε πρέπει νά μιλᾶμε; Μέρος 2ο

  Του αγίου Έφραίμ

Εκείνος πού λέει πολλά λόγια, (όταν βρίσκεται) ανάμεσα σε αδελφούς, θα προκαλέσει πολλές φιλονικίες και πολλή αντιπάθεια εναντίον του. «Αν όμως δύσκολα ανοίγει τα χείλη του, θα γίνει αγαπητός.
Αδελφέ, όταν ο αθλητής αγωνίζεται, κρατάει σφιχτό το στόμα του. Σφίγγε κι εσύ το στόμα σου, (συγκρατώντας το) από τα περιττά (λόγια), και θα έχεις (ψυχική) ανάπαυση.
Όποιος λέει πολλά λόγια, γίνεται αντιπαθητικός. «Όποιος όμως προσέχει το στόμα του, γίνεται αγαπητός.
Όποιος φυλάει το στόμα του, φυλάει Και την ψυχή του. Απεναντίας, ο αυθάδης αυτοκαταστρέφεται ή (πάντως) «εγγίζει συντριβή», όπως είναι κάπου γραμμένο (Παροιμ. 10:14).

Ό κήπος πού δεν έχει φράχτη, ποδοπατιέται Και ερημώνεται.
Κι αυτός πού δεν φράζει το στόμα του, χάνει τους (πνευματικούς) καρπούς του. Συνέχεια

Ἡ ἐπιζητούμενη ἐπανερμηνεία (παρερμηνεία) τοῦ Πρωτείου ἀπό τούς παπικούς, καταδεικνύει τή Βατικάνειο δολιότητα

 

 Η ΕΠΙΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΕΠΑΝΕΡΜΗΝΕΙΑ (ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΊΑ) ΤΟΥ ΠΡΩΤΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ  ΠΑΠΙΚΟΥΣ, ΚΑΤΑΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗ ΒΑΤΙΚΑΝΕΙΟ ΔΟΛΙΟΤΗΤΑ

Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου
 
Πλήρης ήταν η αποτυχία της συνάντησης της Ολομέλειας της Μικτής Θεολογικής Επιτροπής του Θεολογικού διαλόγου, μεταξύ Ορθόδοξης Εκκλησίας και Ρωμαιοκαθολικής (Παπικής) εκκλησίας, με θέμα «Συνοδικότητα και Πρωτείο».  Τα λεχθέντα από τον Καρδινάλιο Kurt Koch (αναφορά από τον διαδικυακό ιστότοπο του Radio Vatican – 25/9/2014), επιστρέφοντας από το Αμμάν της Ιορδανίας, αντανακλούν το μέγεθος της «προόδου», ο οποίος εξ υπαρχής με βάση τη σκόπιμη θεματολογία του, ήταν καταδικασμένος να αποτύχει. Η ομοφωνία της Μικτής Θεολογικής Επιτροπής, εις το γεγονός της διαφωνίας των εδράζεται.  «Το πρώτο σημάδι της προόδου», ανέφερε ο Καρδινάλιος Koch «είναι ότι όλοι είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να συνεχίσουμε το διάλογο και ότι θα αποτελέσει ένα νέο βήμα, με μια νέα συντονιστική επιτροπή, η οποία θα  προετοιμάσει τη νέα Ολομέλεια για το επόμενο έτος».  Δηλαδή το πρώτο (και το τελευταίο) σημάδι της «προόδου», είναι το γεγονός της προθυμίας να συνεχιστεί ο διάλογος; Συνέχεια

Ἕνα ἀστέρι τῆς Ὀρθοδοξίας.Ὁ ἐκλεκτός τοῦ Θεοῦ. Κεφ.Α μέρος β’

   ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

Ο ΕΚΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

ΚΕΦ. Α΄ μέρος β΄

Μόλις ὁ Παῦλος πῆρε στά ἀτρεμῆ χέρια του τό τιμόνι τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, προχώρησε σταθερά σέ ὅ,τι χρειαζόταν γιά τή στερέωση τῆς Πίστεως καί τήν προστασία τοῦ ποιμνίου ἀπό τούς “βαρεῖς λύκους” τῶν αἱρέσεων.

Πολλές “συμπληγάδες” περνοῦσε καθημερινά τό σκάφος τῆς Ἐκκλησίας καί ὁ ἴδιος. Ὅμως στηριγμένος ἐπάνω στόν Χριστό, στό Θεό τῆς θυσίας ἀλλά καί τοῦ θριάμβου, πορευόταν νικητής. Ἡ Χάρις πού τόν στόλιζε, εἶχε τόσο εὐεργετική ἐπίδραση σ᾿ ὅσους τόν πλησίαζαν, ὥστε πολλοί ἀπό αὐτούς πού εἶχαν παρασυρθεῖ, ἐπέστρεφαν στήν Ὀρθόδοξη Πίστη. Ὁ Παῦλος ἦταν ἀπό τούς σπάνιους ἀνθρώπους, πού δέν τούς σφραγίζει ἡ ἐποχή τους, ἀλλά τό ἀντιστροφό, ἐκεῖνοι ἐπιρεάζουν καί σφραγίζουν τήν ἐποχή τους καί γράφουν μέ τή ζωή τους τήν ἱστορία της.

Βεβαίως οἱ “παρασυναγωγές” τοῦ Εὐσεβίου καί τοῦ Μακεδόνιου δέν σταματοῦσαν τίς ἐπιβουλές καί τό συκοφαντικό τους ἔργο. Πολλά καί βαρύτατα διέδιδαν ἐναντίον τοῦ ἁγίου ἀνδρός, τά ὁποῖα προσπαθοῦσαν οἱ δικοί του ἄνθρωποι νά τοῦ τά ἀποκρύπτουν γιά νά μήν πικραίνεται. Συνέχεια