«Ἄν νιώθεις πώς σέ περικυκλώνουν οἱ ἐχθροί καί βρίσκεσαι σέ πνευματική κατάπτωση,……..»

Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Ἄν νιώθεις πώς σέ περικυκλώνουν οἱ ἐχθροί καί βρίσκεσαι σέ πνευματική κατάπτωση, κάλεσε ἀμέσως σέ βοήθεια τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, τήν Κυρία μας. Continue reading

«Ὅταν προσεύχεσαι μόνος σου καί νιώθεις θλιμμένος ἤ ἡ μοναξιά σου σέ στενοχωρεῖ καί σέ ἀποκαρδιώνει, νά γνωρίζεις πώς…….»

Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Ὅταν προσεύχεσαι μόνος σου καί νιώθεις θλιμμένος ἤ ἡ μοναξιά σου σέ στενοχωρεῖ καί σέ ἀποκαρδιώνει, νά γνωρίζεις πώς ὁ Τριαδικός Θεός σέ παρακολουθεῖ μέ μάτια λαμπρότερα καί φωτεινότερα ἀπό τόν ἥλιο. Τό ἴδιο κάνει κι ὁ φύλακας ἄγγελός σου, ὅλοι οἱ ἄγγελοι κι οἱ ἅγιοι τοῦ Θεοῦ. Νά τό πιστεύεις ἀπόλυτα αὐτό. Γιατί ὅλοι τους εἶναι ἑνωμένοι μέ τό Θεό·  ὅπου εἶναι ὁ Θεός εἶναι κι αὐτοί μαζί. Ὅπου βρίσκεται ὁ ἥλιος, ἐκεῖ κατευθύνονται ὅλες οἱ ἀκτίνες. Προσπάθησε νά καταλάβεις τί σημαίνει αὐτό. Νά προσεύχεσαι πάντα μέ ζεστή καρδιά. Καί γιά νά τό κατορθώσεις αὐτό, μήν τρῶς καί πίνεις ὑπερβολικά. Continue reading

«……εἴτε προσευχόμαστε εἴτε κάνουμε ὁτιδήποτε ἄλλο, πρέπει ν᾿ ἀγαπᾶμε ὁ ἕνας τόν ἄλλον σάν τόν ἑαυτό μας »

Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Τί προσπαθεῖ νά μᾶς μάθει  Ἐκκλησία ὅταν βάζει στό στόμα μας προσευχές πού λέγονται ὄχι ἀπό ἕνα πρόσωπο ἀλλά ἀπό πολλά μαζί, εἴτε αὐτές οἱ προσευχές γίνονται στό σπίτι εἴτε στήν ἐκκλησία;

Προσπαθεῖ νά μᾶς ἐντάξει τήν ἀμοιβαία ἀγάπη πού πρέπει νά ᾿χουμε·  νά μᾶς μάθει πώς πάντοτε, εἴτε προσευχόμαστε εἴτε κάνουμε ὁτιδήποτε ἄλλο, πρέπει ν᾿  ἀγαπᾶμε ὁ ἕνας τόν ἄλλον σάν τόν ἑαυτό μας. Ἔτσι θά μιμούμαστε τόν Τριαδικό Θεό καί θ᾿ ἀντιπροσωπεύουμε τήν ὑπέρτατη θεϊκή ἑνότητα. Δέ θά ᾿ μαστε πολλοί, ἀλλά ἕνας.

«Ἵνα πάντες ἕν ὦσι, καθώς σύ, πάτερ, ἐν ἐμοί κἀγώ ἐν σοί, ἵνα καί αὐτοί ἐν ἡμῖν ὦσιν» (Ἰωάν. Ιζ΄: 21).

Continue reading

«Ἀρχή, θεμέλιο καί πηγή κάθε σου σκέψης, λόγου καί ἔργου, ἄς εἶναι ἡ ταπείνωση……»

Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Ἀρχή, θεμέλιο καί πηγή κάθε σου σκέψης, λόγου καί ἔργου, ἄς εἶναι  ταπείνωση,  συνείδηση τῆς μηδαμινότητάς σου καίτῆς τελειότητας τοῦ Θεοῦ, πού δημιούργησε καί πληροῖ τά πάντα, εἶναι «ὁ ἐνεργῶν τά πάντα ἐν πᾶσιν» (Α΄ Κορ. ιβ΄ : 6). Continue reading

«Τήν ὥρα πού προσεύχεσαι στό σπίτι ἤ στήν ἐκκλησία»

Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Τήν ὥρα πού προσεύχεσαι στό σπίτι  στήν ἐκκλησία ἐναντίον τῶν πανουργιῶν τοῦ ἐχθροῦ καί γιά νά προφυλαχθεῖς ἀπότό διασκορπισμό τοῦ νοῦ, νά θυμάσαι πώς  ἀλήθεια εἶναι ἁπλή καί νά λές μέσα σου.  Continue reading

«Ὁ γάρ ζυγός μου χρηστός καί τό φορτίον μου ἐλαφρόν ἐστιν»

Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Ἡ φιλαργυρία προκαλεῖ μείωση τῆς ἀγάπης. Ἐνσπείρει μέσα μας μίσος ἐναντίον ἐκείνων πού σφετερίζονται ἤ κλέβουν τήν περιουσία μας. Ἡ καρδιακή διάθεση, ἀντίθετα, μᾶς κάνει ν᾿ ἀγαπᾶμε ἐκείνους στούς ὁποίους εἴμαστε γενναιόδωροι. Ἡ πιεσμένη γενναιοδωρία ὅμως προκαλεῖ ἀντιπάθεια. Ἡ φιλαργυρία προέρχεται ἀπό τό διάβολο· ἡ γενναιοδωρία ἀπό τό Θεό. Ἐκεῖνος εἶναι ὁ «πατήρ οἰκτιρμῶν». Κάθε προσκόλληση στά ὑλικά ἀγαθά προέρχεται ἀπό τό διάβολο.Ἡ ἀδιαφορία κι ἡ περιφρόνηση πρός τά ὑλικά ἀγαθά γιά τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, προέρχεται ἀπό Ἐκεῖνον. Continue reading

« Ζῆσε μέ ἀγάπη γιά ὅλους, νικῶντας κάθε κακό μέ τό καλό»

Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Ὅταν προσευχόμαστε  μελετᾶμε τό Λόγο τοῦ Θεοῦ, πρέπει νά εὐλαβούμαστε κάθε σκέψη, κάθε λόγο τοῦ κειμένου, σά νά ᾿ναι τό ἴδιο τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ τό Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας.

Πρέπει νά ξεριζώσουμε τήν ἀμφιβολία καί τήν περιφρόνηση γιά τό λόγο τοῦ Θεοῦ, γιατί εἶναι τό δηλητήριο πού μᾶς βάζειτό πνεῦμα τοῦ ψεύδους.  ἀμφιβολία καί  περιφρόνηση εἶναι καρποί τῆς αὐταπάτης καί τῆς ὑπερηφάνειας.

Πρέπει νά ξεριζώσουμε τήν ὑπερηφάνεια, νά γίνουμε σάν τά παιδιά, νά ψιθυρίζουμε μέ ἁπλότητα σάν τά νήπια στό Θεό. Νά συμπεριφερόμαστε σάν τά νήπια, πού γνωρίζουν καί λένε μόνο ἐκεῖνα πού τούς δίδαξαν οἱ γονεῖς τους, πού δέν ἀκοῦν καί δέ γνωρίζουν τίποτα διαφορετικό ἀπ᾿ αὐτά, πού δέ θέλουν ν᾿  ἀκούσουν  νά γνωρίσουν τίποτ᾿ ἄλλο. 

Continue reading

«Οὗτοι ἠγοράσθησαν ἀπό τῶν ἀνθρώπων ἀπαρχή τῷ Θεῷ καί τῷ ἀρνίῳ»

Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Τί χάνουμε, πόσες εὐλογίες στερούμαστε μέ τήν προσκόλλησή μας σέ μηδαμινά πράγματα, σέ ἐφήμερα ἀγαθά!  Κύριος, ψυχή μου, σοῦ εἶπε πώς  ὁρατός κόσμος ὁλόκληρος σέ σύγκριση μαζί σου δέν ἀξίζει τίποτα. Γι᾿  αὐτό λογάριασέ τον καί σύ γιά τίποτα. Σκέψου γιά ποιό λόγο σέ δημιούργησε  Θεός καί τί θέλει νά σέ κάνει. Θυμήσου πώς  Υἱός τοῦ Θεοῦ καταδέχτηκε νά κατεβεῖ στή γῆ. Περπάτησε στή γῆ καί ἀνάγγειλε τήν οὐράνια ἀλήθεια. Σκέψου τήν ἑκούσια πτωχεία Του,τά θαύματα καί τίς προφητεῖες Του, τό Μυστικό Τοῦ Δεῖπνο, τά πάθη, τό θάνατο καί τήν ἀνάστασή Του, τήν ἀνάληψή Του στούς οὐρανούς. Καί μετά ἀπ᾿  ὅλα αὐτά νά στοχεύεις μόνο στήν οὐράνια μακαριότητα. Continue reading

«Κύριε! Βοήθησέ με νά βλέπω τίς ἀνομίες μου,….»

Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Κύριε! Βοήθησέ με νά βλέπω τίς ἀνομίες μου, νά μήν περιφρονῶ τούς ἁμαρτωλούς σάν καί μένα, νά μή διατηρῶ μέσα μου ἄσχημα αἰσθήματα γι᾿ αὐτούς λόγω τῶν ἁμαρτιῶν τους·  φώτισέ με νά περιφρονῶ τόν ἑαυτό μου ὅπως μοῦ ἀξίζει, ἐπειδή εἶμαι  μεγαλύτερος ἁμαρτωλός·  νά νιώθω γιά μένα, τό σαρκικό ἄνθρωπο, ἀμείλικτο μίσος. «Εἴ τις ἔρχεταιπρός με καί οὐ μισεῖ….τήν ἑαυτοῦ ψυχήν, οὐ δύναταί μουμαθητής εἶναι» (Λουκ. Ιδ΄ : 26), εἶπε  ἴδιος  Κύριος.

**

 Θεός εἶναι  Δημιουργός καί Κυβερνήτης ὅλου τοῦ κόσμου.Ὅλα ὅσα ὑπάρχουν σ᾿ αὐτόν εἶναι ἔργο καί καρπός τῆς δύναμης καί τῆς σοφίας Του. Continue reading

«Ἡ χριστιανική ἀγάπη σοῦ ἐπιβάλλει νά ᾿ σαι μέ κάθε τρόπο ἐπιεικής στά σφάλματα τοῦ πλησίον»

Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Ἄν ἐξαιρέσουμε τήν ἀληθινή ἀγάπη, ὅλα τ᾿ ἄλλα εἶναι ἀπάτη, πλάνη τῶν αἰσθήσεων. Ἄν κάποιος φίλος σοῦ φερθεῖ ψυχρά, περιφρονητικά, ἄξεστα καί προσβλητικά, νά λές:

«Αὐτή εἶναι ἀπάτη τοῦ ἐχθροῦ». Ἄν μέσα σου ξεσηκωθεῖ κάποιο αἴσθημα μίσους, λόγω τῆς ψυχρῆς καί περιφρονητικῆς συμπεριφορᾶς τοῦ φίλου σου καί σ᾿ ἐνοχλεῖ, νά λές:

«Αὐτή εἶναι δική μου αὐταπάτη· ἡ ἀλήθεια εἶναι πώς ἀγαπῶ τό φίλο μου ὅ,τι κι ἄν μοῦ ᾿χει κάνει· δέ θέλω νά τόν βρεῖ κάποιο κακό, γιατί αὐτό εἶναι πού θέλει ὁ ἐχθρός· θά εἶμαι ἐπιεικής στό σφάλμα του, γιατί τό ἴδιο συμβαίνει καί σέ μένα· ἔχουμε κι οἱ δυό μας τήν ἴδια ἁμαρτωλή φύση».

Ἰσχυρίζεσαι πώς ὁ φίλος σου ἁμαρτάνει κι ἔχει μεγάλα ἐλαττώματα; Continue reading