Περί του θανάτου (Ἁγίου Κυπριανοῦ)

 

Δὲν πρέπει νὰ θλιβώμεθα, ἀγαπητοὶ χριστιανοὶ ἀπὸ τὴν ἐκδημία τῶν ἀδελφῶν μας πρὸς τὸν Θεό, ἀφοῦ γνωρίζομε καλὰ ὅτι δὲν ἔχουν χαθῆ, ἀλλ’ ὅτι ἁπλῶς προηγοῦνται ἀπὸ ἐμᾶς.
Ξέρομε πράγματι ὅτι δὲν μᾶς ἐγκαταλείπουν παρὰ γιὰ νὰ προπορευθοῦν, ὅπως κάνουν συχνὰ οἱ ταξιδιῶτες καὶ οἱ ναυτικοί.
Μποροῦμε νὰ λυπούμεθα, χωρὶς ὅμως νὰ θρηνοῦμε τὴν ἀπώλειά τους.

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος, μέμφεται κάθε ἄνθρωπο ποὺ δοκιμάζει θλίψι μὲ τὸν θάνατο τῶν δικῶν του, τὸν ἐπιπλήττει καὶ μάλιστα τὸν κατηγορεῖ: «Οὐ θέλομεν δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, περὶ τῶν κεκοιμημένων, ἵνα μὴ λυπῆσθε καθὼς καὶ οἱ λοιποὶ οἱ μὴ ἔχοντες ἐλπίδα. Continue reading

Ὁ Ἅγιος Κυπριανός καί ὁ Ἅγιος Σάββας ὁ Ἡγιασμένοςεἶναι συνεχῶς στούς δρόμους

Ο ΑΓΙΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Ο ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ Continue reading

Ἑνώπιον τοῦ θανάτου

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

  Ἁγίου Κυπριανοῦ Καρθαγένης (+258 μ.Χ.),
«De Mortalitate», (P.L. 4, 58 3-602)

Δέν πρέπει νά θλιβώμεθα, ἀγαπητοί χριστιανοί ἀπό τήν ἐκδημία τῶν ἀδελφῶν μας πρός τόν Θεό, ἀφοῦ γνωρίζομε καλά ὅτι δέν ἔχουν χαθῆ, ἀλλ᾿ ὅτι ἁπλῶς προηγοῦνται ἀπό ἐμᾶς. Ξέρομε πράγματι ὅτι δέν μᾶς ἐγκαταλείπουν παρά γιά νά προπορευθοῦν, ὅπως κάνουν συχνά οἱ ταξιδιῶτες καί οἱ ναυτικοί. Μποροῦμε νά λυπούμεθα, χωρίς ὅμως νά θρηνοῦμε τήν ἀπώλειά τους.
            Ὁ ἀπόστολος Παῦλος, μέμφεται κάθε ἄνθρωπο πού δοκιμάζει θλίψι μέ τόν θάνατο τῶν δικῶν του, τόν ἐπιπλήττει καί μάλιστα τόν κατηγορεῖ: «Οὐ θέλομεν δέ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, περί τῶν κεκοιμημένων, ἵνα μή λυπῆσθε καθώς καί οἱ λοιποί οἱ μή ἔχοντες ἐλπίδα. εἴ γάρ πιστεύομεν ὅτι Ἰησοῦς ἀπέθανε καί ἀνέστη, οὔτω καί ὁ Θεός τούς κοιμηθέντας διά τοῦ Ἰησοῦ ἄξει (θά φέρη) σύν αὐτῷ» (Α’ Θεσσ., δ’ 13-14). Πράγμα πού σημαίνει ὅτι αὐτοί πού θλίβονται γιά τόν θάνατο τῶν δικῶν τους, εἶναι πράγματι αὐτοί πού δέν ἔχουν ἐλπίδα. Continue reading

Ὁ Ἅγιος Κυπριανός(β). Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίου

    Ἱερά Μητρόπολις
Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως                                           Πατερικά κηρύγματα
Δημητσάνα Μεγαλόπολις

Δημητσάνα – Μεγαλόπολη, Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2013

  Κυριακάτικο εγκύκλιο κήρυγμα Μητροπολίτου
Ὁ Ἅγιος  Κυπριανός (β)
«Ὁ Ἐπίσκοπος στήν Ἐκκλησία καί ἡ Ἐκκλησία στόν Ἐπίσκοπο»

Μητροπολίτης Γόρτυνος Ἰερεμίας

1. Στό προηγούμενο κήρυγμα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, σᾶς μιλοῦσα γιά τόν ἅγιο Κυπριανό, τόν Ἐπίσκοπο Καρχηδόνος τῆς Ἀφρικῆς. Εἶναι ἕνας μεγάλος ἅγιος Πατέρας μέ ὡραία ἐκκλησιολογική θεολογία.
Στήν ἐποχή του συνέβησαν κάποια περιστατικά, πού τόν προκάλεσαν νά ἀναπτύξει τήν θεολογία αὐτή. Στό προηγούμενο κήρυγμά μας εἴπαμε μερικά ὡραῖα ἀπό τά ὅσα λέγει ὁ ἅγιος Κυπριανός περί Ἐκκλησίας.
Ἰδιαίτερα μήν ξεχνᾶτε, χριστιανοί μου, αὐτό πού μᾶς εἶπε ὁ ἅγιος, ὅτι δέν μποροῦμε νά λέμε τόν Θεό Πατέρα, ἄν δέν ἔχουμε τήν Ἐκκλησία μητέρα. Ἀκόμη εἴπαμε ὅτι ὁ ἅγιος Κυπριανός μιλώντας γιά τήν Ἐκκλησία εἶπε ἐκεῖνον τόν περίεργο λόγο του: «Ὁ Ἐπίσκοπος εἶναι στήν Ἐκκλησία καί ἡ Ἐκκλησία στόν Ἐπίσκοπο καί ἄν κανείς δέν εἶναι μέ τόν Ἐπίσκοπο, δέν εἶναι καί μέ τήν Ἐκκλησία».
Αὐτόν τόν βαθύ λόγο τοῦ ἁγίου δέν εἴχαμε τόν χρόνο στό προηγούμενο κήρυγμα νά τόν ἑρμηνεύσουμε καί σᾶς ὑποσχέθηκα νά τόν ἑρμηνεύσω στό ἑπόμενο κήρυγμα. Ἀκοῦστε λοιπόν, ἀδελφοί μου χριστιανοί, σήμερα τήν ἑρμηνεία του μέ λίγα καί ἁπλᾶ λόγια. Continue reading

Ὁ Ἅγιος Κυπριανός. Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίου

Ἱερά Μητρόπολις

Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως                                        

Δημητσάνα Μεγαλόπολις

  Πατερικά κηρύγματα
Δημητσάνα – Μεγαλόπολη, Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2013

  Κυριακάτικο εγκύκλιο κήρυγμα Μητροπολίτου

Ὁ Ἅγιος  Κυπριανός (α)

 Μητροπολίτης Γόρτυνος Ἰερεμίας

1. Συνεχίζουμε, ἀδελφοί μου χριστιανοί, τά κηρύγματά μας στήν μελέτη τῶν ἁγίων Πατέρων. Βρισκόμαστε στά τέλη τοῦ 2ου αἰ. μ.Χ. Μελετᾶμε μόνο τούς ἁγίους Πατέρες καί ὄχι γενικά ὅλους τούς ἐκκλησιαστικούς συγγραφεῖς.
Ἔτσι ἀφήνουμε τόν Ὠριγένη, ἕνα μεγάλο ἑρμηνευτή τῶν Ἁγίων Γραφῶν, ἀλλά πού, λόγω μερικῶν ἐσφαλμένων του θέσεων, δέν ἀνήκει στούς ἁγίους Πατέρες.
Πηγαίνουμε στόν ἅγιο Κυπριανό, τόν Ἐπίσκοπο Καρχηδόνος τῆς Ἀφρικῆς, πού ἡ ᾽Εκκλησία μας τόν ἑορτάζει στίς 2 Ὀκτωβρίου. Θά χρειαζόταν ὥρα πολλή, ἀδελφοί μου χριστιανοί, νά μιλήσουμε γι᾽ αὐτόν τόν ἅγιο Πατέρα, ἀλλά θά σᾶς πῶ λίγα μόνο ἀπό τόν βίο του καί τήν σοφή του διδασκαλία.
Ὁ ἅγιος αὐτός γεννήθηκε καί ἀνατράφηκε στήν Καρχηδόνα.
Καταγόταν ἀπό ἐπιφανῆ οἰκογένεια, γι᾽ αὐτό καί ἔλαβε μεγάλη μόρφωση. Στήν νεανική του ἡλικία, προτοῦ ἀκόμη γνωρίσει τόν Χριστό, ἔζησε ὄχι καλό βίο. Ἀλλά σέ νεαρά ἡλικία γνώρισε μία ὡραιοτάτη χριστιανή νεάνιδα, Ἰουστίνα τό ὄνομα. Continue reading