13 Ἰανουαρίου. Σάββατον μετά τά Φῶτα. Ἑρμύλου και Στρατονίκου μαρτύρων. Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ – Σαββάτου μετά τά Φῶτα, Κυρ. κζ΄ ἐπιστ. (Ἐφεσ. ς΄ 10-17)

Εφ. 6,10 Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί μου, ἐνδυναμοῦσθε ἐν Κυρίῳ καὶ ἐν τῷ κράτει τῆς ἰσχύος αὐτοῦ.

Εφ. 6,10 Λοιπόν, αδελφοί μου, γίνεσθε ισχυροί και δυνατοί πνευματικώς δια του Κυρίου και δια της ακατανικήτου αυτού δυνάμεως. Continue reading