ALFA OMEGA GRAN LÉXICO ORTODOXO HELÉNICO-ESPAÑOL

ΑΛΦΑ ΩΜΕΓΑ, ΜΕΓΑ ΛΕΧΙΚΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ-ΙΣΠΑΝΙΚΟ

Ἀνθρωπολιγικό (Anzropologikó) Antropológico

Ἀπoκαλυπτικό.. (Apokaliptikó) Revelativo……

Ἀσκητικό………… (Askitikó) Ascético………..

Δοιανοητικó……. (Dianoitikó) Intelectual……

Ἐπιστημονικό…. (Epistimonikό) Científico……..

Ἐσχατολογικό… (Esjatoloyikó) Esjatológico…

Θεολογικό………. (Zeoloyikó) Teológico……..

Θεραπευτικό…… (zerapeftikó) Terapéutico…. Continue reading

IGLESIA ORTODOXA CATÓLICA, APOSTÓLICA Y ECUMÉNICA DE HELADE-GRECIA

IGLESIA ORTODOXA CATÓLICA, APOSTÓLICA Y ECUMÉNICA DE HELADE-GRECIA

Apunte por el traductor xX jJ Amigos míos en Cristo Dios jaris para os y vuestras familias. Con mucho temor sagrado he traducido este capítulo de San Máximo, más la “Mystagogía” y el “Padre nuestro” que los he terminado, pero falta reparación y necesito también vuestra ayuda. La razón de esta traducción es que gran San Máximo es el gran desconocido en Occidente y he visto algunos comentarios por ahí de teólogos papistas de academia y protestantes que lo califican como filósofo diciendo que sigue a tal o cual filósofo; es una vergüenza, porque el mismo Santo lo dice y todos los Santos Padres hasta hoy en día que todos le siguen y afirman todo lo contrario, es imposible durante todos los siglos de la Ortodoxia que encuentres algún Santo o teólogo que no se refiera a San Máximo Confesor y Mártir:

Un apunte muy importante, traducido de los santos Padres: Continue reading

El nuevo léxico de los ecumenistas, o sea, lectura de la panherejía formal y el ¿por qué? no han firmado en el Pseudosínodo de Creta los Metropolitas: Ierotheo Vlajos de Lepanto, Neófitos de Morfu Chipre y Atanasio de Limasol Chipre.

 

El nuevo léxico de los ecumenistas, o sea, lectura de la panherejía formal

Τὸ νέο λεξικὸ τῶν οἰκουμενιστῶν ἤγουν ἐπίσημης πιὰ αἱρέσεως τὸ ἀνάγνωσμα

 Adamantios Tsakiroglu, historiador y filólogo clásico. Ἀδαμάντιος Τσακίρογλου

 Κλασσικός φιλόλογος, Ἱστορικός

 «La Iglesia Ortodoxa acepta una denominación histórica de otros heterodoxas iglesia o confesiones. Con esta decisión culminó la violación y la perversión de los santos cánones y custodias que se supone que deberían defender los participantes obispos (no todos sino casi la mitad) en el Pseudosínodo de Kolimbari de Creta. Si uno examina lingüísticamente esta formulación, se pone en manifiesto lo absurdo y la locura de este nuevo lenguaje de la “nueva Iglesia”.

Continue reading

«Tribulación», «paciencia» y « realeza increada»

Unidad 5ª

Introducción, parte a´

«Tribulación», «paciencia» y « realeza increada»

La lucha del Cristiano que anhela al Juez.

Con la ayuda de Dios, amigos míos, entramos al tema principal del libro del Apocalipsis.

 9 Yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe en vuestra tribulación1, en la realeza increada y en la paciencia de Jesús Cristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa del logos de Dios y el testimonio de Jesús Cristo.

9 Ἐγὼ Ἰωάννης, ὁ ἀδελφὸς ὑμῶν καὶ συγκοινωνὸς ἐν τῇ θλίψει καὶ βασιλείᾳ καὶ ὑπομονῇ ἐν Ἰησοῦ Χριστῷ, ἐγενόμην ἐν τῇ νήσῳ τῇ καλουμένῃ Πάτμῳ διὰ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

 9. Yo Juan, vuestro hermano y copartícipe en la tribulación1 (tristeza, calamidad y sufrimiento) que estáis pasando a causa de las persecuciones en el nombre de Jesús Cristo, pero también copartícipe en la gloriosa realeza increada, que disfrutaremos gracias a nuestra paciencia por Jesús Cristo, he venido en la isla de Patmos exiliado a causa del logos de Dios y el testimonio que doy para Jesús Cristo. Continue reading

La guerra invisible, san Nicodemo el Aghiorita SEGUNDA PARTE,Capítulo B. 26

ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ

ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

      La guerra invisible, san Nicodemo el Aghiorita

SEGUNDA PARTE

Capítulo B. 26 Qué medicina debemos utilizar para que no seamos irritados de nuestros defectos, errores y debilidades.

Capítulo B. 27 La psique debe estar pacificándose y progresando sin perder tiempo.

Capítulo B. 26 Qué medicina debemos utilizar para que no seamos irritados de nuestros defectos, errores y debilidades.

Si alguna vez caes en algún error no mortal con palabras o con obras, es decir, desconcertarte por algún acontecimiento que te suceda o juzgas y condenas o escuchas que los demás te condenan, o discutes con alguien, o muestras desesperación, curiosidad y sospecha, o caes en negligencia, entonces no debes desconcentrarte ni desesperarte y entristecerte más pensando en lo que has hecho; otras veces pensando que no vas a salvarte de estas debilidades, otras veces que tus imperfecciones son la causa de estas y tu débil voluntad, y a veces pensando que no caminas realmente en el camino del Espíritu y del Señor y cargas con mil miedos tu psique por cada cosa que te ocurra a través de tu tristeza, sufrimiento, mezquindad y desánimo. Continue reading

EL REINADO DE LA REALEZA INCREADA DE DIOS ES REALEZA DE SANGRE.

 

Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ.

EL REINADO DE LA REALEZA INCREADA DE DIOS ES REALEZA DE SANGRE.

El que come de mi cuerpo y bebe de mi sangre en mí permanece y yo en él”

Por hieromonje Savas el Aghiorita

 “El tiempo se ha cumplido, y el reinado de la realeza increada de Dios ha llegado” (Mrc 1,15 Mt 4,17).

“El reinado de mi realeza increada no proviene de este mundo” (Jn 18,36), decía el Señor.

“Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella; porque la gloria (luz increada) de Dios la ilumina, y el Cordero es su lámpara. A su luz increada caminarán las naciones…” (Apo 21,22-27)

Durante los tiempos del Señor había entre los judíos la esperanza viva sobre el reinado de la Realeza de Dios, pero el pueblo albergaba percepciones groseras sobre esta. Continue reading

La guerra invisible, san Nicodemo el Aghiorita SEGUNDA PARTE,Capítulo B. 25

ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ

ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

               La guerra invisible, san Nicodemo el Aghiorita
 SEGUNDA PARTE

Capítulo B. 25 Las tentaciones se han dado de Dios para nuestro beneficio.

Y generalmente, para que entendamos que todas las tentaciones nos fueron dadas de Dios para nuestro propio beneficio (118), debemos pensar que el hombre a causa de la mala inclinación de su naturaleza corrupta es orgulloso, ambicioso y vanaglorioso, se cree extremadamente sabio y defensor empedernido de su propia opinión, siempre quiere que los demás le tengan en cuenta más de lo que en realidad es. Pero esta reputación es tan peligrosa para el progreso espiritual, de modo que sólo el olor de ella sea bastante para impedir al hombre llegar a la verdadera perfección. Continue reading

La guerra invisible, san Nicodemo el Aghiorita SEGUNDA PARTE,Capítulo B. 22-24

ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ

ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

   La guerra invisible, san Nicodemo el Aghiorita

SEGUNDA PARTE

Capítulo B. 22 El esclavo o siervo de Dios no debe inquietarse incluso cuando siente en su interior alguna resistencia para la paz que hemos mencionado.

Capítulo B. 23 Cuál es el cuidado que tiene el diablo para molestar esta paz espiritual de nuestra psique. Nosotros debemos evitar sus malas astucias, engaños y artimañas.

Capítulo B. 24 La psique no debe confundirse por las tentaciones interiores y los loyismí.

 Capítulo B. 22 El esclavo o siervo de Dios no debe inquietarse incluso cuando siente en su interior alguna resistencia para la paz que hemos mencionado. Continue reading

La guerra invisible, san Nicodemo el Aghiorita SEGUNDA PARTE,Capítulos B. 14-19

 ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ

ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

               La guerra invisible, san Nicodemo el Aghiorita
 SEGUNDA PARTE
 Capítulo B. 14 La paz espiritual del corazón

Capítulo B. 15 El cuidado que debe tener la psique para que se pacifique.

 Capítulo B. 16 Esta casa pacífica se edifica poco a poco.
 Capítulo B. 17 La psique-alma debe evitar los honores y amar la humildad y la pobreza del Espíritu, con la que se adquiere la paz de la psique.
 Capítulo B. 18 La psique-alma debe mantenerse en soledad e hisijía (paz y serenidad) espiritual, para que el Dios traiga su propia paz en el interior de ella.
 Capítulo B. 19 El cuidado que debemos tener a la agapi-amor hacia el prójimo, para que no nos provoque molestias en esta paz espiritual.
  Capítulo B. 14 La paz espiritual del corazón

Tu corazón amigo mío, fue creado de Dios sólo para este propósito, es decir, ser amado y habitado de Dios. Por eso diariamente te clama que se lo des: “Hijo mío, dame tu corazón” (Prov 23,26). Continue reading

La guerra invisible, san Nicodemo el Aghiorita SEGUNDA PARTE,Capítulos B. 20,21

ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ

ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

La guerra invisible, san Nicodemo el Aghiorita

SEGUNDA PARTE

Capítulo B. 20 Una vez que la psique-alma queda despojada de su voluntad, debes permanecer de pie ante el Dios.

Capítulo B. 21 Uno no debe pedir comidas ni algo que provoca apetito, sino sólo a Dios.

 

Capítulo B. 20 Una vez que la psique-alma queda despojada de su voluntad, debes permanecer de pie ante el Dios.

Hermano mío, teniendo esperanza al mismo Dios, que te llama diciendo: “Venid hacia mi todos los cansados y cargados en la psique y daré descanso en vuestras psiques” (11,29), debes seguir esta llamada de Dios, esperando la llegada del Espíritu Santo. Y con los ojos cerrados tírate a ti mismo decisivamente al océano de la divina providencia y de la eterna complacencia, de modo que te comportes como un objeto sin alma, solo con las fuertes olas de la voluntad de Dios, sin poner resistencia con tu propia voluntad en alguna cosa de estas, para que seas transportado al puerto de tu perfeccionamiento y salvación. Continue reading