ΑΝΕΣΤΗ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ… ΑΝΑΣΤΗΤΩ ΛΟΙΠΟΝ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ!!!

Τῆς «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ»

.             Πέρασαν τὰ Μεγάλα καὶ Κοσμοϊστορικὰ γεγονότα τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Ἑβδομάδος.
.             Πέρασε ἡ Μ. Ἑβδομάδα μὲ «Τὰ πάθη τὰ σεπτά, τὰ μεγάλα, τὰ φρικτά, τὰ ζωοποιά, τὰ ἅγια, τὰ ἄχραντα…» τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.
.             Πέρασε ἡ Μ. Πέμπτη μὲ τὸν φοβερὸ Μυστικὸ Δεῖπνο, τὸν Ἱερὸ Νιπτήρα, τὴν προδοσία καὶ τὴν ὑπερφυᾶ προσευχή…
.            Πέρασε ἡ Μ. Παρασκευή, ὅπου ἀκούσαμε τὸ τραγικό: «Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου…», «Σκότος ἐγένετο ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ἀπὸ ὥρας ἕκτης ἕως ὥρας ἐνάτης…»
.             Πένθησε ἡ Φύση, ἡ ἀνθρώπινη Ψυχὴ καὶ ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ
.             Ἀντιμετωπίσαμε τὸ Φοβερὸν καὶ παράδοξον Μυστήριον: «ὁ ἀναβαλλόμενος φῶς ὥσπερ ἱμάτιον κεῖται νεκρός, γυμνὸς καὶ ἄταφος…»
.             «Προσκυνήσαμε τὰ πάθη Σου Χριστέ… καὶ δοξάσαμε λαμπαδηφόροι τὴν Ἔνδοξη Ἀνάσταση»
.             Ἦρθε ὅμως τὸ Πάσχα, ἡ Ἀνάσταση: εἶναι τὸ λαμπρότερο γεγονὸς τῆς παγκόσμιας ἱστορίας.

Κάθε φορὰ τὸ Πάσχα:Συνταράσσονται οἱ καρδιές,
Ἠλεκτρίζεται ἡ ἀτμόσφαιρα,
Σείονται τὰ καμπαναριά,
Λαμπαδοφεγγεῖται ἡ κτίση,
Ἐκρήγνυνται τὰ σύμπαντα, κάπου κάπου τραυματίζεται καὶ κάποιος…
Ἀλληλοχαιρετιόμαστε μὲ τὸν ἀναστάσιμο χαιρετισμό,
Ἑορτάζουν οἱ καρδιὲς καὶ ἡ Ἐκκλησία ἐπὶ 40 μέρες…
Κάθε Κυριακή τοῦ Χρόνου γιορτάζουμε τὴν Ἀνάσταση.
Ἀνάβει τὸ Ἅγιο Φῶς στὸν Πανάγιο Τάφο.
Ἀνταλλάσσουμε τὸν ἀσπασμὸ τῆς ἀγάπης.

.             Ὅμως, δυστυχῶς, Τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ποὺ ἐπὶ 20 αἰῶνες πανηγυρίζει ἡ Ἐκκλησία μας μισοῦν θανάσιμα ὁ διάβολος, οἱ Σταυρωτές, οἱ μάγοι, οἱ στοές, οἱ ἔμποροι τῶν ἐθνῶν, οἱ ἀσεβεῖς, οἱ ἄθεοι, οἱ ἄπιστοι, οἱ ὑλιστές… καὶ προσπαθοῦν θεωρητικά, ἀλλὰ καὶ πρακτικά, μὲ ἰδέες καὶ νομοθετήματα, δῆθεν φιλόσοφοι καὶ κυβερνητικοὶ νὰ χτυπήσουν τὴν μεγαλειώδη Ἡμέρα τῆς Κυριακῆς.

 Α] Διότι Κυριακὴ σημαίνει Ἀνάσταση καὶ ἡ Ἀνάσταση: εἶναι τὸ λαμπρότερο καὶ σημαντικότερο γεγονὸς τῆς παγκόσμιας ἱστορίας.

Ἀποτελεῖ τὸ θαῦμα τῶν θαυμάτων.
Ἄλλαξε τὴν πορεία τοῦ κόσμου.
Διέλυσε τὰ βασίλεια τοῦ Ἅδη.
Νίκησε τὸν φοβερότερο ἐχθρό, τὸν θάνατο.
Ἐλευθέρωσε τοὺς δεσμίους ἀπὸ τὴ φυλακὴ τῶν καταχθονίων.
Προετοίμασε τὴν ἀνάσταση πάντων τῶν νεκρῶν.
Γέμισε τὰ πάντα μὲ φῶς Χριστοῦ.

Β] Διότι δίνει νόημα στὴ ζωή μας. Δηλαδὴ τί μᾶς λέγει;

Ἡ ἐπικράτηση τοῦ κακοῦ εἶναι προσωρινὴ καὶ ἐπιφανειακή.
Ὁ κόσμος δημιουργήθηκε «καλὸς λίαν». Ὅλα ἦταν καλὰ καὶ εὐλογημένα. Ὑπέστη ὅμως στὴ συνέχεια μία τραγωδία: τὴν ἀποστασία ἀπὸ τὸ θεῖο θέλημα καὶ τὴν πτώση τῶν Πρωτοπλάστων. Γέμισε ἀπὸ τὰ θλιβερὰ φαινόμενα καὶ ἀποτελέσματα τῆς ἁμαρτίας. Ὅλα
αὐτὰ ὅμως τὰ ἀνέτρεψε ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ.
Ὁ κόσμος ἀλλάζει, γιατὶ ἀλλάζουν οἱ ἄνθρωποι. Τὸ ἀδύνατο μέχρι χθές, γίνεται τώρα δυνατόν. Τὰ πάθη, τὰ λάθη καὶ τὰ βάθη ἀνασταίνονται σὲ μία καινούργια ζωή. Ὁ ἄνθρωπος μεταβάλλεται καὶ ὁ κόσμος ἀνακαινίζεται.
Οἱ ἀσεβεῖς καὶ ἀμετανόητοι θὰ ὑποστοῦν τὶς συνέπειες τῶν ἐπιλογῶν τους: «Ἀναστήτω ὁ Θεὸς καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ…»
Ὅλα θὰ ἀποκαλυφθοῦν καὶ οἱ δοκιμασίες τῆς ζωῆς, οἱ σταυροὶ τῶν θλίψεων καὶ ὁ Γολγοθᾶς τῆς ζωῆς θὰ δώσουν τὴ θέση τους στὴν Ἀνάσταση.

 .         Σταυρὸς καὶ Ἀνάσταση. Μ. Παρασκευὴ καὶ Κυριακὴ τοῦ Πάσχα. Μ. Ἑβδομάδα μία φορὰ τὸν Χρόνο καὶ Κυριακὴ τῆς Ἀναστάσεως 52 φορὲς τὸ χρόνο. Τί σημαίνουν ὅλα τοῦτα;
.           Νὰ μετανοήσουμε ὅλοι μας. Ἐμεῖς φταῖμε γι᾽ αὐτὴ τὴν ταλαιπωρία τοῦ Χριστοῦ. Αὐτὸ ποὺ ἔπρεπε ὁ Χριστὸς νὰ κάνει τὸ ἔκανε. Τὸ τελείωσε. Τώρα πρέπει κι ἐμεῖς νὰ κάνουμε τὸ δικό μας. Ἔργο δικό μας εἶναι ἡ μετάνοια, ἡ ὁποία εἶναι ἔργο τέλειο, ἀλλὰ καὶ τὸ ὁποῖο δὲν τελειώνει ποτὲ μέχρι νὰ κλείσουμε τὰ μάτια.
Νὰ σταυρωθοῦμε κι ἐμεῖς. Ὄχι μόνο μὲ μία ἁπλὴ τυπικὴ συγκίνηση, ἀλλὰ μὲ ἀπόφαση νὰ πεθάνουμε, παρὰ νὰ κάνουμε ἄλλες ἁμαρτίες. Νὰ σταυρωθοῦμε στὶς ἡδονὲς καὶ τὶς τέρψεις τοῦ κόσμου, στὰ ἁμαρτωλὰ θελήματά μας.
.           Νὰ καταλάβουμε ἐμεῖς προσωπικὰ τὴν εὐθύνη μας. Ὁ Χριστὸς ἔπαθε γιὰ μᾶς. «Ἐσταυρώθης δι᾽ ἐμέ, ἵνα ἐμοὶ πηγάσῃς τὴν ἄφεσιν…». Ἐγὼ φταίω καὶ ἐγὼ πρέπει νὰ ἀλλάξω. Νὰ πάρω ἀπόφαση νὰ ἐγκαταλείψω τὸ ἁμαρτωλὸ παρελθόν μου καὶ νὰ ζήσω πλέον κατὰ Θεόν.
.           Νὰ εὐγνωμονοῦμε τὸν Λυτρωτή μας. Μὲ ἄνθη (ἀρετῶν), μὲ δάκρυα (μετανοίας), μὲ μύρα (καλωσύνης), πρωτίστως δὲ μὲ μετάνοια, ἐξομολόγηση καὶ θεία Εὐχαριστία.
.           Νὰ ἐκκλησιαζόμαστε ἀνελλιπῶς κάθε Κυριακή.
.          Ἡ Κυριακάτικη Ἀναστάσιμη λειτουργία ἀποτελεῖ τὸ μεγαλύτερο γεγονὸς στὸν πλανήτη καὶ στὸ σύμπαν.
.           Εἶναι ἀνώτερη ἀπὸ κάθε ἐπιστημονικὴ ἀνακοίνωση, ἀθλητικὴ διοργάνωση, μουσικὴ ἐκδήλωση, ποδοσφαιρικὴ ἀναμέτρηση, καλλιτεχνικὸ γεγονός.
.          Ἑνώνει τὸν οὐρανὸ μὲ τὴ γῆ, τοὺς ἀνθρώπους μὲ τὸ Θεό, τοὺς ἀγγέλους μὲ τὸν κόσμο.
.           Ἡ μεγαλύτερη ἀνοησία εἶναι νὰ μὴ συμμετέχει κάποιος στὴ λειτουργία τῆς Κυριακῆς.
.           Τὸ μεγαλύτερο ἀνοσιούργημα εἶναι νὰ καταργήσει κάποιος τὴν ἀργία τῆς Κυριακῆς καὶ νὰ στερήσει τὴ δυνατότητα στοὺς Χριστιανοὺς νὰ πᾶνε.
.           Νὰ μετέχουμε μὲ ζῆλο μιμούμενοι τὶς μυροφόρες κι ἐμεῖς. Ὄχι μόνο μὲ μία ἁπλὴ τυπικὴ συμμετοχή, ἀλλὰ μὲ πόθο, μὲ σπουδή, μὲ ζῆλο, μὲ ἀπόφαση, μὲ θάρρος, μὲ ἀγάπη, μὲ πίστη, μὲ φλόγα
.           Νὰ καταλάβουμε ἐμεῖς προσωπικὰ τὴν εὐθύνη μας. Ὁ Χριστὸς μᾶς περιμένει κάθε Κυριακὴ στὸ ἀναστάσιμο Τραπέζι τῆς θείας Λειτουργίας. Μὴ περιφρονήσουμε τὴν πρόσκληση.
.           Θὰ ἀνταμειφθοῦμε ἀπὸ τὸν Λυτρωτή μας. Ὅπως οἱ μυροφόρες καὶ οἱ Ἀπόστολοι μὲ τὴ συνάντηση τοῦ Ἀναστημένου Χριστοῦ καὶ τὴν κλήση Του νὰ κηρύξουμε τὴν Ἀνάσταση στὰ πέρατα τοῦ κόσμου.

 https://christianvivliografia.wordpress.com