Αἰωνιότης!

Ἡ μεγάλη ὑπόσχεση τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο πού πιστεύει σ᾿ Ἐκεῖνον.

” Ἀμήν, ἀμήν λέγω ὑμῖν,
ὁ  πιστεύων εἰς ἐμέ ἔχει ζωήν αἰώνιον.” ( Ἰω. στ΄: 47).
Αἰωνιότης!
Ἡ μεγάλη προσδοκία τοῦ ἀνθρώπου, ὁ θεῖος προορισμός του,
τό ἀσύλληπτο σέ ἀξία βραβεῖο τῆς Πίστεως καί τῆς ὑπακοῆς
στό ἅγιο θέλημα τοῦ Θεοῦ.

Αἰωνιότης!

ἥν ἐπηγγείλατο ὁ ἀψευδής Θεός πρό χρόνων αἰωνίων”

(Τίτ. α΄: 2)