τοῦ Ἁγιορείτου Μοναχοῦ Νικολάου
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ἐμεῖς οἱ ἁγιορεῖτες ζήσαμε μιὰ μεγάλη καὶ τραγικὴ εἰρωνεία. Συγκεκριμένα τὴν ὤρα, ποὺ ἑορτάζαμε στὸν ἱστορικὸ ναὸ τοῦ Πρωτάτου Ἁγίου Ὄρους, τὴν μνήμη τοῦ ὁσιομάρτυρος καὶ ὁμολογητοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ πρώτου τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ποὺ μαρτύρησε ἐπὶ λατινόφρονος (οἰκουμενιστοῦ) Ἰωάννου τοῦ Βέκκου, σχεδὸν ταυτόχρονα, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, δεχόταν μὲ δοξολογικὲς τιμές, μὲ λειτουργικοὺς ἀσπασμοὺς κ.λπ. τὸν αἱρεσιάρχη Πάπα Φραγκίσκο.

Ἐμεῖς στὸ Πρωτᾶτο ψάλαμε ὕμνους στηλιτεύοντας τὴν παπικὴ κακοδοξία καὶ αἵρεση καὶ ὁ Πατριάρχης μας ἀπὸ τὴν βασιλεύουσα πόλη ἔπλεκε τὰ ἐγκώμια στὸν αἱρεσιάρχη Πάπα. Σὲ αὐτὸ φυσικὰ φταῖμε καὶ ἐμεῖς, γιὰ τὴν χρόνια σιωπή μας καὶ τὴν λευκὴ ἐπιταγή μας. Ἀξίζει λοιπὸν πολὺ αὐτὸ νὰ δημοσιευθῆ στὴ στήλη τοῦ Ὀρθοδόξου Τύπου «Γεγονότα καὶ σχόλια».

Καὶ τώρα ἐπὶ τὸ προκείμενο. Τὰ ὅσα ἔλαβαν χώρα στὸ Φανάρι κατὰ τὴν θρονικὴ ἑορτή, μεταξὺ ὀρθοδοξίας καὶ παπισμοῦ, κατὰ τὴν ἐπίσημο ἐπίσκεψη τοῦ αἱρεσιάρχου Πάπα σὲ αὐτό, ἐφ᾽ ὅσον δὲν ἦταν καὶ δὲν εἶναι καρποὶ τῶν θεολογικῶν διαλόγων, ἀλλὰ τῆς φαναριώτικης διπλωματίας, εἶναι παράνομα, αὐθαίρετα καὶ προκλητικά, καὶ τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν νὰ γίνη μεγάλη διαφήμιση καὶ νὰ ἐξισωθῆ ἡ Ὀρθοδοξία μὲ τὴν παπικὴ κακοδοξία. Τὸ φῶς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως μὲ τὸ σκότος τῆς πλάνης τῶν αἱρέσεων, ἡ ὀρθόδοξος ἀλήθεια μὲ τὸ ψεῦδος τῆς παπικῆς αἱρέσεως.Στὴ σημερινὴ ἐποχὴ τῆς ἀποστασίας, οἱ συχνὲς προκλητικὲς παράνομες καὶ αὐθαίρετες συμπροσευχὲς τῶν οἰκουμενιστῶν μὲ τοὺς αἱρετικοὺς παπικούς, ἔχουν ὡς σκοπὸ νὰ ἀμβλύνουν τὸ φρόνημα τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν, καὶ τοὺς προτρέπουν μὲ τὸ παράδειγμά τους νὰ δεχθοῦν δηλαδὴ τὸ σκότος τῆς αἱρέσεως τοῦ παπισμοῦ καὶ νὰ ἀποβάλουν τὸ φῶς τῆς ἀληθείας τῆς ὀρθοδόξου πίστεως. Ἐφ᾽ ὅσον εἶδαν τὰ ἀδιέξοδα τῶν θεολογικῶν διαλόγων, ἐπέλεξαν τὴν ὁδὸ τῶν συμπροσευχῶν, γιὰ νὰ ἐπιταχύνουν τὴν ψευδοένωση τῶν ἐκκλησιῶν. Δικαίως λοιπὸν ὀνόμασαν τὸν οἰκουμενισμὸ ὡς τὴν μεγαλύτερη πλάνη ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς χριστιανοσύνης. Καὶ ἂν δὲν ὑπάρξη ἐγρήγορση καὶ ἀγώνας, θὰ ὁδηγηθοῦμε σύντομα στὴν αἵρεση τοῦ παπισμοῦ.
Οἱ τόσο προχωρημένες συμπροσευχές, μαρτυροῦν ὅτι εἴμαστε ἕνα βῆμα πρὶν τὴν παράνομη ἕνωση τῶν ἐκκλησιῶν. Μήπως πίσω ἀπ᾽ αὐτὸ τὸ ἔνδυμα προβάτου, κρύβεται ὁ λύκος τῆς Ν. Ἐποχῆς; Βλέποντας τὰ ὅσα παράνομα ἔλαβαν χώρα στὸ Φανάρι, ἡ σκέψη μας γύρισε πολὺ πίσω, στὴν ἀρχὴ τῆς Πατριαρχείας τοῦ Βαρθολομαίου, ὅταν τὴν πρώτη ἔξοδό του ἀπὸ τὸ Φανάρι τὴν πραγματοποίησε στὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ τὴν ἐπίσκεψη αὐτὴ τὴν ὀνόμασε προσκυνηματική. Γενομένης παρακλήσεως πρὸς τὴν Παναγία, στὸν ἱστορικὸ ναὸ τοῦ Πρωτάτου, στὸ τέλος αὐτῆς, ἔλαβε τὸν λόγο. Καὶ μεταξὺ τῶν ἄλλων, ἀπαίτησε ἀπὸ τοὺς παρισταμένους Ἁγίους Καθηγουμένους ὅτι, ὅποιους δὲν μὲ ἀναγνωρίζουν ὡς πνευματικὸ πατέρα (δηλαδὴ ἐννοεῖ τοὺς ζηλωτὰς) νὰ τοὺς ἀπελάσετε ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος. Αὐτὸς ἆραγε ἦταν ὁ σκοπὸς τῆς ἐπισκέψεώς του; Μὲ τὴν δήλωσή του αὐτὴ ἀναίρεσε τὸ σκοπὸ τῆς ἐπισκέψεώς του. Φυσικὰ οἱ Ἅγιοι Καθηγούμενοι δὲν ἔκαναν δεκτὸ τὸ παράνομο αὐτὸ αἴτημα. Ἐδῶ τίθεται τὸ ἐρώτημα πρὸς τὸν Πατριάρχη. Ζητᾶτε ὑπακοὴ ἀπὸ τοὺς ὑφισταμένους σας Ἁγίους Καθηγουμένους ἐσεῖς, ποὺ ἡ ψῆφος τῆς Ἐκκλησίας, σᾶς ἀνέδειξε στὸν ὑψηλὸ θρόνο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, καὶ ἔχετε ὁρκισθῆ νὰ ὑπακούετε στοὺς Ἱεροὺς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας καὶ στὶς ρήσεις τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο δὲν τὸ κάνετε, μὲ ἀποτέλεσμα πολλοὶ ὀρθόδοξοι χριστιανοί, βλέποντες τὰ ὅσα παράνομα γίνονται στὸ χῶρο τῆς ὀρθοδοξίας νὰ ἀποτειχίζωνται ἀπὸ τὴν μητέρα Ἐκκλησία. Ποῖος φέρει τὴν εὐθύνη γιὰ τὴν ἀποτείχιση τῶν ἁπλῶν πιστῶν τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας; Οἱ ὑπεύθυνοι μεγαλόσχημοι οἰκουμενιστὲς θὰ δώσουν λόγο γιὰ αὐτὲς τὶς ψυχὲς στὸν δικαιοκρίτη Κύριο. Δὲν δικαιώνονται ἆραγε μὲτὰ ὅσα παράνομα γίνονται στὸ χῶρο τῆς Ὀρθοδοξίας οἱ ζηλωτὲς μοναχοὶ καὶ λαϊκοί, ποὺ δὲν σᾶς ἀναγνωρίζουν ὡς πνευματικὸ πατέρα;
Τὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο εἶναι τὸ μοναδικὸ βιβλίο στὸ κόσμο, ποὺ ὀνομάζεται Ἅγιο, καὶ ὄχι τὸ κοράνι, ὅπως τὸ ὀνομάζουν πολλοὶ οἰκουμενιστὲς σήμερα. Διότι τὸ Ἅγιο Εὐαγγέλιο ἐξαγνίζει καὶ ἁγιάζει τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν πολίτη τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Ἐὰν τὸ ἀνοίξουμε, διαβάζουμε ὅτι ὁ ἀληθινὸς καὶ καλὸς ποιμένας συγκεντρώνει τὰ πρόβατα καὶ δὲν τὰ διασκορπίζει, ὅπως κάνουν οἱ σημερινοὶ οἰκουμενιστὲς μὲ τὶς παράνομες καὶ ἀδιάκριτες ἐνέργειές τους. Ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία μᾶς διδάσκει ὅτι ἡ κάθε αἵρεση καὶ ὁ κάθε αἱρετικὸς θὰ προσκόψη ἐπάνω στὸν ἀκρογωνιαῖο λίθο τῆς ἀληθείας, ποὺ εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός, καὶ θὰ καταργηθῆ καὶ θὰ ταφῆ στὸ αἰώνιο σκοτὰδι τοῦ ἅδου. Τὸ κάθε δένδρο γνωρίζεται ἀπὸ τὸν καρπό του. Καὶ «πᾶν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν κόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται».
Στὶς παράνομες προκλήσεις τῶν οἰκουμενιστῶν, οἱ ἀντιδράσεις τῶν πιστῶν τέκνων τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησίας, πιστοποιοῦν ὅτι οἱ καρποὶ τῶν οἰκουμενιστῶν εἶναι σαπροί. Ὄχι μόνο οἱ καρποὶ ἀλλὰ καὶ οἱ ρίζες τῶν οἰκουμενιστῶν εἶναι σάπιες, διότι παρήκουσαν τὴν Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, ποὺ καθόρισε τὸ ἑορτολογικὸ ἡμερολόγιο καὶ τὸ 1923 ἔκαναν τὴν παράνομη ἀλλαγὴ τοῦ ἡμερολογίου, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ πληγῆ σοβαρὰ ἡ ἑορτολογικὴ ἑνότητα τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἐφέτος τὸ 2014 ἡ Κοίμηση τῆς Θεοτόκου ἦταν ἡμέρα Παρασκευή, ἐσεῖς πανηγυρίζατε καὶ ἐμεῖς εἴχαμε αὐστηρὴ νηστεία. Ἂν ἦταν στὸν θρόνο ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, θὰ ἀνεχόταν αὐτὴ τὴν τραγικὴ παραφωνία; Στὶς οἰκουμενιστικὲς φιέστες μὲ τὸν αἱρετικὸ Πάπα εἶστε πάντα πρῶτος καὶ πρόθυμος, ἀναμένουμε καὶ τὴν φροντίδα σας διὰ τὴν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας. Μία σοφὴ λαϊκὴ παροιμία λέει ὅτι τὸ δὶς ἐξαμαρτεῖν οὐκ ἀνδρὸς σοφοῦ. Πολλοὶ μεγαλόσχημοι κληρικοὶ ὑποστηρίζουν ὅτι οἱ συμπροσευχὲς ἐπιτρέπονται μέχρι ἕνα ὁρισμένο σημεῖο, ποιὸ εἶναι αὐτὸ τὸ σημεῖο; Ὡς πρὸς τὸ θέμα
αὐτὸ δύο τινὰ συμβαίνουν ἢ εἶστε ἐργάτες τῆς ὑποκρισίας ἢ φοβᾶστε νὰ ἐλέγξετε τὴν παρανομία. Ἡ πανορθόδοξος σύναξη ἔδωσε εὐλογία γιὰ θεολογικὸ διάλογο ἐν ἀληθείᾳ μὲ τοὺς αἱρετικοὺς παπικοὺς καὶ ὄχι γιὰ αὐθαίρετες καὶ ἐπαναλαμβανόμενες συμπροσευχές, ποὺ προκαλοῦν τοὺς ὀρθοδόξους πιστοὺς καὶ ἀμβλύνουν τὸ ὀρθόδοξο φρόνημά τους. Οὐκ ἔξεστί σοι σκανδαλίζειν τὰ πιστὰ τέκνα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἐὰν πιστεύετε ὅτι ἡ παπικὴ Ἐκκλησία πιστεύει ὅτι καὶ ἡ Ὀρθόδοξος, νὰ τὸ ἀνακοινώσετε δημοσίως, καὶ νὰ γίνη τὸ πρῶτο θέμα στὴ μέλλουσα νὰ συνέλθη μεγάλη Σύνοδος. Ἐμεῖς πιστεύουμε στὰ γραφόμενα καὶ παραδοθέντα τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας τῶν παλαιῶν καὶ τῶν προσφάτως κοιμηθέντων ὅτι ἡ παπικὴ ἐκκλησία εἶναι αἱρετική.
Πολλοὶ ἱερομόναχοι καὶ μοναχοί, βλέποντας τὰ ὅσα παράνομα γίνονται στὸ χῶρο τῆς Ὀρθοδοξίας, προβληματίζονται ἐὰν πρέπη στὸ ἑξῆς νὰ μνημονεύουν τὸν ὄνομά σας στὶς ἱερὲς ἀκολουθίες. Στὶς σημερινὲς προκλήσεις τῶν οἰκουμενιστῶν, κάνω ἔκκληση ἐγὼ ὁ ἀγράμματος μοναχὸς γιὰ ἐγρήγορση καὶ ἀγώνα, καὶ ὅποιες δυνάμεις ἔχουν ἐξουσία καὶ δύναμη, ποὺ στὸ παρελθὸν ἔδιναν μεγάλο ἀγώνα ἐναντίον τῶν οἰκουμενιστῶν καὶ σήμερα ἔχουν δώσει λευκὴ ἐπιταγή, ἂς τὴν πάρουν πίσω, καὶ ἂς λύσουν τὴν σιωπή τους, πρὶν εἶναι πολὺ ἀργά.
Στὴ σημερινὴ ἐποχὴ τῆς ἀποστασίας, ποὺ τὸ ὁρμητικὸ ποτάμι τοῦ ἠθικοῦ ἐκπεσμοῦ, ρέει μὲ ἀπίστευτη δύναμη γύρω μας, καὶ παρασέρνει τὰ πάντα στὸ πέρασμά του, ἂς μὴ τὸ ἀφίσουμε νὰ εἰσέλθη καὶ στὴν Ἁγία Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, καὶ διαταράξη τὰ δόγματα τῶν Ἁγίων Πατέρων, βάζοντας ὡς ἐμπόδιο τὸ μοναχικό μας σχῆμα.
Μήπως πίσω ἀπ᾽ αὐτὸ τὸ ἔνδυμα προβάτου, ποὺ ἐπαγγέλλονται οἱ οἰκουμενιστὲς κρύβεται ὁ λύκος τῆς Νέας Ἐποχῆς τοῦ Ἀντιχρίστου, ποὺ θὰ φέρη μεγάλο σάλο καὶ σύγχυση στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἐὰν ἐπικρατήση;
«Στῶμεν καλῶς στῶμεν μετὰ φόβου»
 
Μοναχὸς Νικόλαος Ἁγιορείτης

Ὁ «Ο.Τ.» ὑπογραμμίζει ὅτι εἰς τὴν Ἱερὰν Ἀγρυπνίαν πρὸς τιμή τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Ἁγίου Ὄρους αἱ περισσότεραι Ἱεραὶ Μοναὶ δὲν ἀπέστειλαν ἀντιπρόσωπον. Τοῦτο ἐξελήφθη ὑπὸ μοναχῶν ὡς κάτι περισσότερον ἀπὸ ἀδιαφορία.
 
 http://trelogiannis.blogspot.gr/2014/12/blog-post_889.html