Αἱ  συνταρακτικαί ἀποκαλύψεις τοῦ μακαριστοῦ ἱδρυτοῦ τῆς Π.Ο.Ε. καί τοῦ «Ο.Τ.» διά τά σχέδια τῶν ἰσχυρῶν νά νομιμοποιήσουν τόν σοδομισμόν δικαιώνονται

Ὁ μακαριστὸς Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Βασιλόπουλος ἦτο ὁ πρῶτος, ὁ ὁποῖος εἶχεν ἀποκαλύψει τὰ σχέδια τῶν ἰσχυρῶν τῆς Γῆς
Πῶς ὁ μακαριστὸς Γέροντας ἀντιμετώπισε τὸ 1966 τὴν νομιμοποίησιν τῆς ὁμοφυλοφιλίας ὑπὸ τῆς Βουλῆς τῶν Κοινοτήτων τῆς Ἀγγλίας.
Προέβλεψε τὰς σημερινὰς ἐξελίξεις μὲ τοὺς γάμους μεταξὺ Σοδομιστῶν καὶ ἐκτίμησεν ὅτι ἡ τιμωρία τῆς ἀνθρωπότητος θά εἶναι χειροτέρα τῆς καταστροφῆς τῶν Σοδόμων καί Γομόρρων.
Ἐπολέμησεν ὅμως κατὰ τὴν δεκαετίαν τοῦ 1960 τὴν φθορίωσιν τοῦ ὕδατος, διότι δι᾽ αὐτῆς προεκαλοῦντο σοβαροὶ κίνδυνοι εἰς τὴν ὑγείαν, ἔβλαπτε τὴν γονιμότητα τῶν ἀνδρῶν καὶ ἀνέπτυσσε τὰς τάσεις πρὸς τὴν ὁμοφυλοφιλίαν.
Ἔθετε κρίσιμα ἐρωτήματα, διότι εἶχε τὴν ὑποψίαν ὅτι διὰ τῆς φθοριώσεως ἐπολεμεῖτο ἡ φυλή μας σωματικῶς καὶ ὀργανικῶς —πέραν τοῦ ἠθικοῦ καὶ πνευματικοῦ πολέμου— πρὸς ὄφελος τῆς Μασωνίας καὶ τῶν αἱρετικῶν.
Εἰς τὰς ἡμέρας μας (ὡς ἀπεκάλυψεν εἰς τὸ προηγούμενον φύλλον του ὁ «Ο.Τ.») τόσον αἱ Ἡνωμέναι Πολιτεῖαι τῆς Ἀμερικῆς ὅσον καὶ ἄλλαι ἰσχυραὶ χῶραι προωθοῦν τὸν Σοδομισμὸν ὡς κάτι τὸ φυσιολογικὸν διὰ τὴν κοινωνίαν, ἐνῶ αὐτὸς ἀποτελεῖ «θανάσιμον ἁμάρτημα» καὶ μεγίστην πνευματικὴν πτῶσιν.
Ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς ὡμίλησε διὰ τοὺς ἀρσενοκοίτας, οἱ ὁποῖοι δὲν θὰ κληρονομήσουν τὴν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν, ἐνῶ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ὡμίλησε διὰ τὸ μεγάλο «πάθος τῆς ἀτιμίας».
Τὰ σχέδια τῶν Ἀμερικανῶν ἀλλὰ καὶ ἄλλων ἰσχυρῶν δυνάμεων εἶχεν ἀποκαλύψει ὁ ἱδρυτὴς τῆς Πανελληνίου Ὀρθοδόξου Ἑνώσεως (Π.Ο.Ε.) καὶ τοῦ «Ο.Τ.» μακαριστὸς Γέρων, Ἀρχιμανδρίτης Χαράλαμπος Βασιλόπουλος.
Πρῶτος εἰς τὸ βιβλίον του «Τέρατα καὶ σημεῖα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων» (ἔκδ. «Ο.Τ.» 3η, σ. 64) ἠσχολήθη μὲ τὴν νομιμοποίησιν τῆς ὁμοφυλοφιλίας ὑπὸ τοῦ Κοινοβουλίου τῆς Ἀγγλίας καὶ ἐξηγεῖ τὰς ἐπιπτώσεις μὲ βάσιν τὰ ὁριζόμενα ὑπὸ τῆς Ἀποκαλύψεως τοῦ Ἁγίου Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου.
Τί ἔγραφε
Ἔγραφε δι᾽ ὅσα ἔγιναν εἰς τὴν Βουλὴν τῶν Κοινοτήτων τῆς Ἀγγλίας κατὰ τὴν 12ην Φεβρουαρίου 1966 τὰ ἀκόλουθα συγκλονιστικά: «Ὁ Κόσμος μὲ ἀηδία καὶ ἀγανάκτησι διαβάζει τὰ νέα.. Θεέ μου καὶ Κύριε, ποὺ φθάσαμε;… Τὸ κακὸ πρέπει νὰ σταματήση ἐπὶτέλους!
Δυστυχῶς τὸ κακὸ νομιμοποιήθηκε! Μέσα σὲ μία εὐρύχωρη αἴθουσα ἑνὸς Ὑπουργείου τῆς Ἀγγλίας γίνεται μία μυστικὴ σύσκεψις.
Ἄνθρωποι σοβαρώτατοι ἀκούουν τὸν γνωστὸν Βουλευτήν, ὁ ὁποῖος ἀναπτύσσει ἓνα ὑπέροχο λόγο: “Τζέντλεμεν, λέγει ὁ Βουλευτής, τὸ κακὸ πρέπει νὰ σταματήση ἐπὶ τέλους! Ὡς πότε ἄνθρωποι τῆς “καλῆς κοινωνίας”, πολιτευόμενοι, βασιλεῖς τοῦ πλούτου, καὶ ἐπιστήμονες θὰ ἐξευτελίζωνται κάθε λίγο καὶ λιγάκι ἀπὸ τὴν ἀνόητη ἀστυνομία;! Τζέντλεμεν! προτείνω νὰ γίνη Νόμος, ὁ ὁποῖος θὰ μᾶς προστατεύη”!…
Δὲν περνᾶ πολὺς καιρὸς καὶ μέσα στὴν κατάμεστη Βουλή, ἔξω ἀπὸ τὴν ὁποίαν, ἔχουν μαζευτεῖ πρωτοφανῆ πλήθη, ὕστερα ἀπὸ φλογερὲς συζητήσεις, γίνεται ἡ ψηφοφορία! Μὲ φωνὴν πάλλουσαν ἀπὸ τὴν συγκίνησιν ὁ κ. Πρόεδρος τῆς Βουλῆς ἀναγγέλλει τὰ ἀποτελέσματα… Δημιουργεῖται πανδαιμόνιον!
Οἱ βουλευταί ἀγκαλιάζονται στὰ ἕδρανα, δεκάδες χιλιάδες κόσμου χορεύουν στοὺς δρόμους ὑπὸ τοὺς ἤχους τῆς μουσικῆς τῶν Μπήτλς… Ναί! Αὐτὴ εἶναι ἡ ἱστορικὴ ἡμέρα τῆς ψηφίσεως τοῦ Νόμου περὶ ἀναγνωρίσεως τῆς ὁμοφυλοφιλίας εἰς τὴν Ἀγγλίαν. Ἀπὸ μέσα ἀπὸ τὴν Βουλὴν ἐξέρχονται ὅμως καὶ πολλοὶ Βουλευταί, γεμᾶτοι ἀπὸ δάκρυα ἀγανακτήσεως, λύπης καὶ ἐντροπῆς, διὰ τὴν κατάντια τῆς χώρας καὶ τοῦ Λαοῦ των…
Αὐτὴ δὲν ἦτο ἁπλῶς μία ἐπιτυχία τοῦ ἀριστεροῦ κόμματος, ποὺ κυβερνοῦσε τὴν Ἀγγλίαν, ἀλλὰ κατὰ κύριον λόγον ἦτο ἡ νίκη τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, ἡ νίκη τοῦ σατανᾶ. Μὲ ἀστραπιαίαν ταχύτητα μετέδωσαν τὰ διεθνῆ πρακτορεῖα τὴν συγκλονιστικὴν αὐτὴν εἴδησιν. “Ἡ Βουλὴ τῶν Κοινοτήτων ἐψήφισε σήμερον 12.2.1966 ὑπὲρ τῆς νομιμοποιήσεως τῆς ὁμοφυλοφιλίας…”.
Ἂν καὶ πολλὲς φορὲς ἡ Ἀγγλία εἶχε ποτίσει τὴν Πατρίδα μας μὲ χολὴ καὶ φαρμάκι, ὁμολογοῦμεν ὅμως πὼς σὰν χριστιανοὶ καὶ ἄνθρωποι αἰσθανόμεθα ἡμεῖς λύπην μεγάλην διὰ τὴν κατάντιαν τῆς Κραταιᾶς Βρεταννίας, τῆς Αὐτοκρατορίας τῶν ἑπτὰ θαλασσῶν!
Θεέ μου, εἶπα μέσα μου, γιατί συμβαίνουν ὅλα αὐτά; Τὸ βλέμμα μου ὅμως ἐκείνην τὴν στιγμήν, χωρὶς νὰ τὸ θέλω, ἔπεσε ἐπάνω στὶς ἀνοικτὲς σελίδες τῆς “ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ”, ποὺ ἦταν στὸ γραφεῖο μου! “Καὶ ἄλλος δεύτερος Ἄγγελος ἠκολούθησε λέγων, ἔπεσεν –ἔπεσεν ἡ Βαβυλὼν ἡ μεγάλη ἣ ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς πορνείας αὐτῆς πεπότικε πάντα τὰ ἔθνη” (Ἀποκ. ιδ´, 8. ιζ, 1-5 καὶ ιη´, 1–3).
Τὰ χωρία αὐτὰ τὰ προφητικὰ τῆς Ἀποκαλύψεως, μὲ συνεκλόνισαν βαθύτατα. Προσευχήθηκα θερμὰ στὸν Κύριον νὰ προστατεύη τὴν Ὀρθόδοξον ΠΑΤΡΙΔΑ μας, ΤΟ ΕΘΝΟΣ μας καὶ τὰ ΠΑΙΔΙΑ μας, γιὰ νὰ μὴ φθάσουμε ποτὲ ἐκεῖ, ποὺ ἔφθασε ἡ ἐπὶ τῶν θαλασσῶν καθήμενη βαθύπλουτος καὶ κραταιὰ Ἀγγλία…
Καὶ σὰν τελείωσα τὴν προσευχή μου, κατάλαβα, πὼς ἡ σωτηρία ὅλων μας, ἡ σωτηρία ὅλου τοῦ κόσμου εὑρίσκεται καὶ πάλιν, ποῦ ἀλλοῦ; μέσα στὸ Ἱ. Εὐαγγέλιο.
Ἀπὸ ἐκείνην τὴν ἡμέραν γράφω συνεχῶς μεταφράζων τὴν Ἀποκάλυψιν τοῦ Ἰωάννου, διὰ νὰ τὴν διάβαση ὁ ΛΑΟΣ μας καὶ νὰ μάθη τὴν Ἀλήθειαν, ποὺ εἶναι τὸ ἰσχυρότερον ἐξ ὅλων τῶν ὅπλων, ποὺ μᾶς δίδει ὁ Ἴδιος ὁ ΧΡΙΣΤΟΣ!
Ἤδη ἐκυκλοφόρησαν οἱ τρεῖς τόμοι τῆς Ἀποκαλύψεως ἐξηγημένης.
Ἐντὸς ὀλίγου μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ ἡ πεντάτομος Μετάφρασις αὐτὴ τῆς Ἀποκαλύψεως, ὁλοκληρώνεται, διὰ νὰ τὴν διαβάζη ὁ κόσμος ἑρμηνευμένη. Μέσα δὲ στὴν Ἀποκάλυψι βλέπουμε τὸν τρομερὸν ἀγῶνα, ποὺ διεξάγει τὸ θηρίον, ὁ σατανᾶς ἐναντίον τῶν ὀπαδῶν τοῦ Ἀρνίου, τῶν πιστῶν. Ἀλλὰ στὸ τέλος νικοῦν οἱ πιστοί.
Ἡ νίκη θὰ εἶναι ἰδική μας! Ἔχομεν σύμμαχον καὶ Ἀρχηγὸν τὸν Χριστόν! Οἱ δὲ ἐχθροὶ ἡμῶν “χοῦν λείξουσι” καὶ θὰ καταισχύνωνται.
Ἡμεῖς δὲ ὡς Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ θὰ δοξαζώμεθα καὶ θὰ μεγαλυνώμεθα. Προσοχὴ ὅμως μὴ ξεφύγωμεν ἀπὸ τὸ Θεὸ καὶ μᾶς πάρη ὁ ἔξω ἀπ᾽ ἐδῶ.
Ὁπότε ΝΤΡΟΠΕΣ, ΝΤΡΟΠΕΣ!… Καὶ ἀλλοίμονο!… Κατὰ 5.000.000 (ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ) (δηλαδὴ κατὰ 1.250.000 κατ᾽ ἔτος) ηὐξήθησαν οἱ ὁμοφυλόφιλοι σ᾽ ὅλον τὸν κόσμον, ἀπὸ τότε ποὺ εἶχε κυκλοφορήσει τὸ παρὸν πόνημά μας εἰς τὴν πρώτην του ἔκδοσιν. Κι ἕνας Θεὸς μόνον γνωρίζει τὸ τί θὰ γίνη μὲ τὴν ἄτυχη ἀνθρωπότητα πρὶν ἐξαντληθῆ καὶ ἡ δευτέρα αὐτὴ ἔκδοσις.
Πᾶνε τώρα τρία χρόνια ἀπὸ τὸ Νομοσχέδιο – βόμβα, ποὺ προβλέπει νὰ τεθοῦν οἱ ἀνθρώπινες σχέσεις ἐπὶ νέων βάσεων διὰ τῆς… καταργήσεως τοῦ γάμου! ! (Βλέπε “ΕΘΝΟΣ” τῆς 23.8.1969). Οἱ γάμοι ὁμοφυλοφίλων Τὰ διάφορα σκάνδαλα τῶν ρὸζ ἢ μπλὲ μπαλλέτων, (Βλέπε “ΤΑ ΝΕΑ” 25.6.69) οἱ γάμοι μεταξὺ ὁμοφυλοφίλων γυναικῶν (Βλέπε “ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ” 25.8.70 καὶ “ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ” 18.1.71) ἢ ἀνδρῶν (Βλέπε “ΤΑ ΝΕΑ” 26.8.71) ἡ ἐμφάνισις τῶν δεκάδων χιλιάδων ἀνωμάλων ἐρωτικῶς τύπων στὴν Γαλλία καὶ ἄλλας χώρας (Βλέπε “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” 13.1.1971) δὲν κάνει πλέον σὲ κανένα ἐντύπωσιν.
Στὸ Ἰατρικὸν Ἀμερικανικὸν περιοδικὸν “American Journal of psychiatry” ὁ Δόκτωρ Ἰζαΐης Γκρὸλντ τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Νοτίου Καλιφόρνιας ἀνήγγειλε ὅτι ἤδη τὸ φαινόμενο τῶν ἀνταλλαγῶν συζύγων ἔχει πάρει τρομακτικὲς καὶ μαζικὲς διαστάσεις (Βλέπε “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” 25.12.1970).
Τὸ κακὸ πρωτοεμφανίσθηκε στὰ πλούσια προάστια τῶν μεγάλων πόλεων, μέσα στὴν ἀτμόσφαιρα “κοσμικῶν συγκεντρώσεων”.
Ἀργότερα ὅμως, διάφορα “Κλὰμπ” ἀνέλαβον νὰ ἐκμεταλλευθοῦν τὴν ἰδέαν, ὀργανώνοντας σὲ πλατειὰ κλίμακα τὶς πρωτότυπες αὐτὲς ἀνταλλαγές. Ἔτσι τὸ διαβόητον “Σουΐγγ Κλὰμπ” τοῦ Λὸς Ἄντζελες, μὲ ἐτησίαν συνδρομὴν 900 δραχμῶν, ἐπιτρέπει στὰ μέλη του νὰ χρησιμοποιοῦν τὴν γιγάντια καρτελλοθήκη μὲ ὀνόματα τῶν μελῶν 25 ἀμερικανικῶν ὀργανώσεων, οἱ ὁποῖες ἔχουν ὡς σκοπό τους τὶς περίεργες αὐτὲς ἐρωτικὲς ἀνταλλαγές.
Ἕνα “σύστημα” διάτρητων καρτελλῶν ἐπιτρέπει στὰ ζεύγη, ποὺ “ἐπαναστατοῦν κατὰ τῆς μονογαμικῆς μονοτονίας”, νὰ βρίσκουν μέσα σὲ λίγα λεπτὰ τὸ ὄνομα, τὴν διεύθυνσιν, τὸν ἀριθμὸ τηλεφώνου, τὶς φωτογραφίες καὶ τὴν περιγραφὴ τῶν προτιμήσεων μιᾶς ἀπειρίας ἄλλων ζευγῶν μὲ παρόμοιες κλίσεις… Καί ὁ δόκτωρ Τζαίης Γκρόλντ, ἀφοῦ συγχαίρει διὰ τὴν εἰλικρίνειά τους τοὺς ὀπαδοὺς τῶν “ἀνταλλαγῶν”, τοὺς δικαιολογεῖ ὅτι αὐτὸ ποὺ κάνουν εἶναι μία ἀμφισβήτησι τῆς ἰδέας τοῦ ἁμαρτήματος καὶ τῆς ἰουδαιοχριστιανικῆς ἠθικῆς…
Κατόπιν αὐτοῦ ὁ Ἀμερικανὸς Κοινωνιολόγος Βὰνς Πάκαρντ καὶ ὁ συγγραφεὺς Λάσλο Χάβας κατέληξαν στὸ συμπέρασμα ὅτι εὑρισκόμεθα στὴν ΑΡΧΗ μιᾶς ἐποχῆς ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΠΟΛΥΓΑΜΙΑΣ…
Καταστροφὴ καὶ τιμωρία τῆς ἀνθρωπότητος
Ἐμεῖς ὅμως εἰλικρινῶς πιστεύομεν ὅτι ὁριστικῶς εὑρισκόμεθα εἰς τὴν ΑΡΧΗΝ μίας πρωτοφανοῦς καταστροφῆς καὶ τιμωρίας τῆς ἀνθρωπότητος χειροτέρας τῆς καταστροφῆς τῶν Σοδόμων καὶ Γομόρρων. “Οὐ μὴ καταμείνῃ τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους τούτους, διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς σάρκας”, εἶπε κάποτε ἄλλοτε ὁ Θεὸς καὶ κατέστρεψε ἐν συνεχείᾳ τὸν κόσμον μὲ τὸν πρωτοφανῆ Κατακλυσμό».
Προέβλεψε τὰ πάντα δυστυχῶς διὰ τὴν κοινωνίαν
Μελετῶντες προσεκτικῶς τὰς ἀνωτέρω ἀποκαλύψεις τοῦ μακαριστοῦ ἱδρυτοῦ τῆς Π.Ο.Ε. καὶ τοῦ «Ο.Τ.» Ἀρχιμανδρίτου Χαραλάμπους Βασιλοπούλου, διαπιστώνομεν ὅτι προέβλεψε τὰς σημερινὰς ἐξελίξεις, συμφώνως πρὸς τὰς ὁποίας χῶραι ὡς ἡ Ἀμερική, ἡ Γαλλία κ.λπ. ἀναγνωρίζουν τὸ δικαίωμα τῶν ὁμοφυλοφίλων εἰς τὸν γάμον, εἰς τὴν υἱοθεσίαν τέκνων κ.λπ., ἐνῶ καταδιώκουν ὅσους ἀντιτίθενται εἰς τὰ νέα Σόδομα καὶ Γόμορρα, τὰ ὁποῖα καθὼς πορεύεται ἡ κοινωνία μας, θὰ εἶναι καταστροφικώτερα ἀπὸ ἐκεῖνα, τὰ ὁποῖα περιγράφονται εἰς τὴν Παλαιὰν Διαθήκην!
Μὲ τὸ φθόριον ὑπὲρ τῆς ὁμοφυλοφιλίας
Ἀλλὰ ὁ ἱδρυτὴς τῆς Π.Ο.Ε. καὶ τοῦ «Ο.Τ.» εἰς τὸ βιβλίον του ὑπὸ τὸν τίτλον «Κατὰ Ἀντιχρίστων» (ἔκδ. Ὀρθοδόξου Τύπου, 2α, σ.46) ἀπεκάλυπτε κατὰ τὴν δεκαετίαν τοῦ ᾽70 ὅτι οἱ ἰσχυροὶ τῆς γῆς μὲ τὸ φθόριον εἰς τὸ πόσιμον ὕδωρ ἤθελον νὰ καταστρέψουν τὴν γονιμότητα τῶν ἀνδρῶν καὶ νὰ ἀναπτύξουν τὰς ὁμοφυλοφιλικὰς τάσεις.
Ἐκάλει δὲ τὸν Ὀρθόδοξον πιστὸν λαὸν εἰς διαρκῆ ἐπαγρύπνησιν καὶ ἔθετε δὲ ἐρωτήματα ὅπως: Μήπως σκοτειναὶ δυνάμεις προσπαθοῦν νὰ πλήξουν τὴν φυλήν μας καὶ ὀργανικῶς καὶ σωματικῶς παραλλήλως μὲ τὸν πνευματικὸν καὶ ἠθικὸν πόλεμον ἐναντίον μας; Ἔγραφε σχετικῶς: «Κίνδυνοι διὰ τὴν ὑγείαν Κι ἐνῶ στὴν Ἑλλάδα σημειώθηκε τελευταία μία ἔντονη καὶ βιαστικὴ προσπάθεια, γιὰ νὰ ἐπιβληθῆ ἡ φθορίωσι, ὀργανώσεις καὶ ἐπιστήμονες τοῦ ἐξωτερικοῦ ἐπισημαίνουν κινδύνους γιὰ τὴν ὑγείαν ἀπὸ τὴν φθορίωσι. Προστίθεται, λέγουν, μὲ τὴν φθορίωσι στὴν παροχὴ ὕδατος, ἕνα ἐπικίνδυνο δηλητήριο, τοῦ ὁποίου οἱ ἐπισυσσωρευτικὲς παρενέργειες, τὰ ἀθροιστικὰ μειονεκτήματα πάνω στὸ ἀνθρώπινο σῶμα εἶναι πολὺ μεγάλα καὶ ὄχι τελείως γνωστά.
Ἂς δοῦμε ὅμως μερικοὺς ἀπὸ τοὺς κινδύνους γιὰ τὴν ὑγείαν, ποὺ ἔχουν ἤδη ἐπισημανθῆ:
•Ὁ Φόρντ, ὑπεύθυνος τῆς ὑδρεύσεως γιὰ τὴν Νέα Ὑόρκη, σὲ μία ἔκθεσί του, ποὺ ὑπέβαλε τὸν Μάρτιο τοῦ 1957 στὸ Δήμαρχο καὶ τὸ Δ. Συμβούλιο τῆς Νέας Ὑόρκης ἀνέφερε ὅτι τὸ φθόριο, κι ἂν ἀκόμη ὁμοιόμορφα διαλύεται στὸ νερό, διανέμεται ἀνομοιόμορφα.
Κι ἀπέδειξε ὅτι δείγματα, ποὺ εἶχαν ληφθῆ ἀπὸ διαφορετικὲς βρύσες φθοριωμένου νεροῦ τοῦ αὐτοῦ δικτύου ὑδρεύσεως, εἶχαν μία διαφορὰ στὴ συγκέντρωσι φθορίου κατὰ 500%. Ποιός, λοιπόν, θὰ ἐγγυηθῆ σὲ μᾶς τὸ πόσο φθόριο θὰ εἰσάγεται στὸν ὀργανισμό μας; Εἶναι συνεπῶς ἐπιστημονικὴ μέθοδος ἡ φθορίωσις;
Στὸ ἐρώτημα αὐτὸ ἡ ἀπάντησις εἶναι ἀρνητική. Ἡ φθορίωσις εἶναι κομπογιαννίτικη μέθοδος. Βασίζεται στὴν ὑπόθεσι ὅτι καθένας πίνει τέσσερα ποτήρια νερὸ ἡμερησίως. Ποῦ εἶναι λοιπὸν ἡ ἀκρίβεια τῆς ἐπιστήμης, γιὰ νὰ ὑπολογισθῆ ἡ κανονικὴ δόσις φθορίου; Τὸ ἴδιο νερὸ πίνουν ὅλοι;
Κι ἔπειτα μόνο μὲ τὸ πόσιμο νερὸ θὰ λαμβάνη καθένας τὸ φθόριο; Ἀσφαλῶς ὄχι. Εἶναι καὶ οἱ τροφές, τὰ λαχανικά, τὰ φροῦτα, τὸ γάλα, τ᾽ ἀναψυκτικά, κ.λπ. ἀφοῦ γιὰ ὅλα θὰ χρησιμοποιῆται φθοριωμένο νερό. Ὥστε λοιπόν, ἀνεξέλεγκτες ποσότητες φθορίου διαφορετικὲς σὲ ἀναλογία, ἀνάλογα μὲ τὶς τροφές τους, θὰ εἰσάγει ὁ καθένας στὸν ὀργανισμό του.
• Τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1963 δύο βρεττανοὶ ἐπιστήμονες, ὁ Roger Berry δόκτωρ τῆς Ραδιοβιολογίας καὶ ὁ Wilfrid Trillwood Διευθυντὴς τῶν Φαρμακευτικῶν ὑπηρεσιῶν στὸ συγκρότημα τῶν Νοσοκομείων τῆς Ὀξφόρδης, ὕστερα ἀπὸ πειράματα βρῆκαν ἐργαστηριακὴ ἀπόδειξι ὅτι ἀνθρώπινα κύτταρα σκοτώνονται μὲ τὸ φθόριο καὶ μάλιστα μὲ τὸ ἕνα εἰκοστὸ τῆς δυνάμεως τοῦ φθορίου, ποὺ περιέχεται σὲ πόσιμο φθοριωμένο νερό.
• Ὁ Δόκτωρ Ἄλφρεντ Ταίηλορ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Τέξας ἀπέδειξε μὲ πειράματα ὅτι ὑπάρχει κάποια σχέσις μεταξὺ καρκίνου καὶ φθορίου.
• Σὲ ὅλα αὐτὰ μποροῦν νὰ προστεθοῦν ἀποδείξεις ὅτι τὸ φθόριο συντελεῖ στὴν παραμόρφωσι τῶν δοντιῶν στὰ παιδιὰ κι ἀκόμη ἡ βάσιμη ὑποψία, ὅτι ἐπενεργεῖ τὸ φθόριο σὲ τάσεις ὁμοφυλοφιλίας! Τί ἔχουν νὰ μᾶς ποῦνε πάνω σ᾽ αὐτὰ οἱ “φθοριομανεῖς”, ποὺ βιάζονται νὰ μᾶς ρίξουν τὸ φθόριο στὸ πόσιμο νερό μας; Σὲ τί ἐπιστημονικὰ δεδομένα στηρίζονται; Γιατί τόση σπουδὴ καὶ τόση ἐπιμονή; Τί κάνουν ἀλλοῦ;
Ἂς δοῦμε ὅμως καὶ κάτι ἄλλο πολὺ σημαντικό. Τὸ πῶς δηλαδὴ ἀντιμετωπίζουν οἱ ἄλλες χῶρες τὴν φθορίωσι τοῦ νεροῦ. Ἀπὸ τὰ ὑπάρχοντα στοιχεῖα προκύπτει ὅτι ἡ ἀντίδρασις στὴν φθορίωσι τοῦ νεροῦ εἶναι παγκόσμια:
• Στὴν Σουηδία ἡ τεχνητὴ φθορίωσι ἀπαγορεύθηκε τὸ 1971, μολονότι εἶχε ἐφαρμοσθῆ ἐπὶ μία δεκαετία.
• Στὴν Ἀγγλία δὲν ψηφίσθηκε ποτὲ νόμος ἀναγκαστικῆς φθοριώσεως.
• Στὴν Ἑλβετία τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1975 τὸ Ὑπουργεῖο Ὑγιεινῆς συνέστησε τὴν διακοπὴ τῆς φθοριώσεως τοῦ νεροῦ, λόγῳ ἐλλείψεως ἀποτελεσματικότητος. Ἐκεῖ γίνονται τώρα πειράματα στὸ 4% τοῦ πληθυσμοῦ μιᾶς πόλεώς της.
• Στὴν Δανία ἀπαγορεύεται μὲ Νόμο τὸ φθόριο τόσο στὸ νερὸ ὅσο καὶ στὶς τροφές!
• Στὴν Γαλλία δὲν συνιστᾶται ἡ φθορίωσι.
• Στὴν Ὁλλανδία, ὕστερα ἀπὸ πειράματα 23 χρόνων ἡ φθορίωσι χαρακτηρίσθηκε παράνομη.
• Στὴ Δ. Γερμανία ἡ φθορίωσι διακόπηκε γιὰ “λόγους ὑγείας” τὸ 1971 ὕστερα ἀπὸ ἐφαρμογὴ 18 ἐτῶν!
• Στὴν Ἱσπανία καὶ Νορβηγία ἀπαγορεύθηκε ἡ φθορίωσι μὲ Νόμο.
• Στὴν Αὐστρία δὲν γίνεται φθορίωσι, ἐνῶ στὴν Ἰταλία ὅπου ὑπάρχει ἄφθονο φυσικὸ φθόριο, γίνεται ἀποφθορίωσι τοῦ νεροῦ. Βγάζουν δηλαδὴ τὸ φθόριο ἀντὶ νὰ τὸ βάζουν στὸ νερό.
Καὶ εἰς τὴν Ἑλλάδα
• Καὶ στὴν Ἑλλάδα, στὴν πρώτη ἐπίσημη εἰσήγηση, ποὺ ἔγινε γιὰ τὴν φθορίωσι τοῦ νεροῦ τὸ 1968, τὸ Ἀνώτατον Ὑγειονομικὸ Συμβούλιο ἀπάντησε σχεδὸν ἀρνητικά. Χαρακτήρισε τὸ ἔργο αὐτὸ δύσκολο καὶ ἐπικίνδυνο ὡς ἑξῆς: “…Ἐπὶ τοῦ παρόντος δὲν ὑφίστανται συνθῆκαι ἐπιτρέπουσαι τὴν φθορίωσι τοῦ ὕδατος, οὔτε ἡ ἀλλαχοῦ κτηθεῖσα πεῖρα ἐπὶ τῶν ἀποτελεσμάτων εἶναι τοιαύτη, ὥστε νὰ παρακινήση εἰς τὴν ἀνάληψιν τοῦ δυσκόλου καὶ ὄχι ἀμοίρου κινδύνων δηλητηριάσεως, ἔργου τούτου”.
“Γάτα τῆς Κολάσεως”
Ἐμεῖς ἐδῶ προσπαθήσαμε νὰ σᾶς δώσουμε μία εἰκόνα τῶν κινδύνων, ποὺ μποροῦν νὰ ἔρθουν ἀπὸ τὸ φθοριωμένο νερὸ καὶ νὰ φανερώσουμε πῶς ἀντιμετωπίσθηκε ἀλλοῦ ἡ φθορίωσις. Ἐν τούτοις κρίνουμε σκόπιμο νὰ σημειώσουμε καὶ τὰ ἑξῆς πληροφοριακὰ στοιχεῖα: Τὸ φθόριο εἶναι στοιχεῖο ἄοσμο, ἄγευστο, ἄχρωμο.
Ἦταν γνωστὸ στοὺς Ρωμαίους, οἱ ὁποῖοι τὸ ὠνόμαζαν “Πνοὴ τοῦ Διαβόλου” καὶ ἄλλοι “γάτα τῆς Κολάσεως”. 2. Εἷναι ἡ καυστικώτερη καὶ διαβρωτικώτερη ἀπὸ τὶς μέχρι τώρα γνωστὲς οὐσίες. Τὸ δραστικώτερο χημικὸ προϊόν. 3. Δρᾶ στὸ αἷμα ἀλλοιώνοντας τὴν σύστασί του, γιατί σχηματίζει ἕνωσι μὲ τὴν αἱμοσφαιρίνη τοῦ αἵματος. 4.
Δρᾶ στὸν ἐγκέφαλο, εἰδικὰ στὸ κεντρικὸ νευρικὸ σύστημα καὶ ἐπιφέρει παράλυσι τοῦ κέντρου τῆς ἀναπνοῆς καὶ τῆς κυκλοφορίας! 5. Τὸ φθόριο ἀλλάζει δραστικότητα καὶ μὲ τὴν θερμοκρασία. Ἀπὸ 100 βαθμοὺς καὶ πάνω προσβάλλει αἰσθητὰ τὸ γυαλί.
Τί θὰ γίνετε λοιπόν, ὅταν μὲ φθοριωμένο νερὸ θὰ ἑτοιμάζουμε φαγητό, ρόφημα ἢ ζεστὸ μπάνιο; Καυτὰ ἐρωτήματα Oἱ ἐπιστήμονες λοιπὸν ἐπισημαίνουν κινδύνους ἀπὸ τὴν φθορίωσι. Τὰ κράτη ποὺ τὴν ἐφαρμόσανε τὴν διακόψανε γιὰ “λόγους ὑγείας”.
Ἀλλοῦ τὴν χαρακτηρίσανε γιὰ παράνομη. Παντοῦ σχεδὸν τὴν ἀρνοῦνται καὶ τὴν ἀπορρίπτουν. Ὕστερα ἀπ᾽ ὅλα αὐτὰ ρωτᾶμε: Τί συμβαίνει; Ποιὲς δυνάμεις ἐπιδιώκουν ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα τὴν φθορίωσι; Μήπως σκοτεινὲς δυνάμεις ἒρχονται μὲ διάφορα προσωπεῖα καὶ προσπαθοῦν νὰ πλήξουν τὴν φυλή μας καὶ ὀργανικά, σωματικά, παράλληλα μὲ τὸν πνευματικὸ καὶ ἠθικὸ πόλεμο ποὺ μᾶς κάνουν;
Μήπως οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις, ποὺ βοηθοῦν τοὺς Ἰεχωβάδες, ποὺ προωθοῦν σὲ ὑψηλὰ πόστα τοὺς μασόνους, ποὺ φέρνουν τὰ ναρκωτικὰ καὶ διοχετεύουν τὰ πορνό, κινοῦν ἀοράτως τὰ νήματα, ὥστε νὰ ἐφαρμοστῆ ἐδῶ ὅ,τι ἀλλοῦ χαρακτηρίσθηκε κίνδυνος;
Ποιοί, λοιπόν, μᾶς πολεμοῦν; Πῶς αὐτὸ ποὺ ἀλλοῦ κρίθηκε ἐπικίνδυνον καὶ καταργήθηκε μὲ Νόμο, ἐδῶ ἐπιδιώκεται νὰ ἐπιβληθῆ μὲ Νόμο; Ὁ Ὀρθόδοξος Ἑλληνικὸς Λαὸς δὲν θὰ ἀνεχθῆ σὰν ἄβουλο θῦμα τὶς ὁποιεσδήποτε ἐπικίνδυνες αὐτὲς ἐπιδιώξεις. Δὲν θ᾽ ἀφήση νὰ ρίξουν δηλητήριο στὸ πόσιμο νερὸ του. Ὅλοι σὰν Ἕλληνες καὶ σὰν Χριστιανοί, ὀφείλουμε νὰ ἐπαγρυπνοῦμε. Ἡ φθορίωση τοῦ πόσιμου νεροῦ εἶναι μιὰ ἀπειλὴ γιὰ τὴν ὑγεία μας, γιὰ τὸ μέλλον ἴσως τῆς Φυλῆς μας».

Ὀρθόδοξος Τύπος άρ. φύλ. 1983, 12  Ἰουλίου 2013

http://anavaseis.blogspot.gr/2013/07/blog-post_7198.html