….ἔκκλινον άπό κακοῦ καί ποίησον ἀγαθόν,

ζήτησον εἰρήνην καί δίωξον αὐτήν.

Ὀφθαλμοί Κυρίου ἐπί δικαίους,

καί ὦτα αὐτοῦ εἰς δέησιν αὐτῶν.

Ψαλμ. 33 : 15-16

Ὅσιος Θεόδωρος Ἐδέσσης

100 ψυχωφελή κεφάλαια

57. Ὅταν κάθεσαι στό κελί σου, μήν κάνεις τό ἔργο σου δίχως λόγο καί γεμάτο ὀκνηρία. Γιατί λένε: «Ἐκεῖνος πού βαδίζει χωρίς σκοπό, θά ματαιοπονήσει». Ἀλλά ἀπόκτησε καλή πνευματική ἐργασία, μάζεψε τό νοῦ σου, ἔχε μπροστά στά μάτια σου πάντοτε τήν τελευταία ὥρα τοῦ θανάτου, θυμήσου τή ματαιότητα τοῦ κόσμου πόσο ἀπατηλή εἶναι, πόσο ἀδύνατη, πόσο τιποτένια· ἔχε στό νοῦ σου τή δοκιμασία τοῦ φρικτοῦ δικαστηρίου, ὅπου τά πικρά τελώνια θά παρουσιάσουν μία-μία τίς πράξεις μας, τά λόγια, τίς σκέψεις τίς ὁποῖες αὐτοί τίς ὑπέβαλαν στό νοῦ μας, καί ἐμεῖς τίς δεχόμαστε. Νά θυμᾶσαι καί τίς κολάσεις τοῦ ἅδη καί νά σκέφτεσαι πῶς ἄραγε θά εἶναι οἱ ψυχές πού κλείστηκαν ἐκεῖ.Νά θυμᾶσαι καί τή μεγάλη καί φοβερή ἐκείνη ἡμέρα τῆς κοινῆς ἀναστάσεως καί παραστάσεώς μας ἐμπρός στό Θεό καί τήν τελευταία ἀπόφαση τοῦ Κριτῆ πού δέν ἐξαπατᾶται μέ σοφίσματα. Νά συλλογίζεσαι τήν τιμωρία τῶν ἁμαρτωλῶν, τήν ντροπή, τόν ἔλεγχο τῆς συνειδήσεως, τήν ἀπομάκρυνση ἀπό τό Θεό, τό ρίξιμο στό αἰώνιο πῦρ, στό ἀσταμάτητο σκουλήκι, στό ἀπόλυτο σκοτάδι, ὅπου ὑπάρχει κλάμμα καί τρίξιμο τῶν δοντιῶν1. Νά ἀναλογίζεσαι καί τά ἄλλα εἴδη τιμωριῶν καί νά μήν παύεις νά καταβρέχεις μέ δάκρυα τό πρόσωπό σου, τό ροῦχο σου, τόν τόπο πού κάθεσαι. Γιατί ἔχω δεῖ πολλούς, οἱ ὁποῖοι μ᾿ αὐτές τίς σκέψεις ἀπόκτησαν πάρα πολλά δάκρυα καί καθάρισαν μέ θαυμαστό τρόπο τίς ψυχικές τους δυνάμεις. 

58. Ἀλλά, νά σκέφτεσαι καί τά ἀγαθά πού εἶναι ἑτοιμασμένα γιά τούς δικαίους, τήν παράστασή τους στά δεξιά τοῦ Χριστοῦ, τήν εὐλογημένη φωνή τοῦ Κυρίου, τήν κληρονομία τῆς οὐράνιας βασιλείας, τίς δωρεές πού δέν μπορεῖ ἀνθρώπινος νοῦς νά ἐννοήσει, τό γλυκύτατο ἐκεῖνο φῶς, τήν ἀτέλειωτη χαρά πού δέν διακόπτεται ἀπό λύπη, τίς οὐράνιες ἐκεῖνες μονές, τήν συναναστροφή μέ τούς ἀγγέλους, ὅλα τά ἄλλα πού ἔχει ὑποσχεθεῖ ὁ Κύριος σ᾿ ἐκείνους πού Τόν φοβοῦνται.

59. Ὅλοι αὐτοί οἱ λογισμοί νά σέ συντροφεύουν, νά κοιμοῦνται καί νά ξυπνοῦν μαζί σου. Κοίταξε νά μήν τούς λησμονήσεις ποτέ, ἀλλά ὅπου καί ἄν εἶσαι, μήν τούς βγάλεις ἀπό τό νοῦ σου, γιά νά φύγουν καί οἱ πονηροί λογισμοί καί γιά νά εἶσαι γεμάτος ἀπό θεία παρηγοριά. Ἡ ψυχή πού δέν εἶναι περιτειχισμένη μέ τέτοιες σκέψεις, δέν μπορεῖ νά κατορθώσει τήν ἡσυχία. Γιατί ἡ πηγή πού δέν ἔχει νερό, ματαίως λέγεται πηγή.

60. Καί αὐτή τήν πολιτεία ἔχει νομοθετηθεῖ γιά τούς ἡσυχαστές νά τήν ἐπιτύχουν. Νηστεία, μέ ὅση δύναμη ἔχουν, ἀγρυπνία καί χαμαικοιτία καί κάθε ἄλλη κακοπάθεια γιά χάρη τῆς μέλλουσας ἀναπαύσεως. «Δέν εἶναι ἄξια –λέει– ν᾿ ἀντισταθμίσουν τά παθήματα τοῦ τωρινοῦ καιροῦ τή δόξα πού μέλλει νά ἀποκκαλυφθεῖ σ᾿ ἐμᾶς»2. Πάνω ἀπ᾿ ὅλα ἀπαιτεῖται προσευχή καθαρή, θά ἔλεγα ἀκατάπαυστη καί ἀδιάλειπτη. Αὐτή εἶναι τεῖχος ἀσφαλές, αὐτή εἶναι λιμάνι ἥσυχο, φυλακτήριο τῶν ἀρετῶν, ἀφανισμός τῶν παθῶν, δύναμη τῆς ψυχῆς, καθαρτήριο τοῦ νοῦ, ἀνάπαυση στούς κουρασμένους, παρηγοριά σ᾿ ὅσους πενθοῦν. Ἡ προσευχή εἶναι ὁμιλία μέ τό Θεό, θεωρία τῶν ἀοράτων, πληροφορία ἐκείνων πού ἐπιθυμοῦν νά μάθουν τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, τρόπος ζωῆς τῶν ἀγγέλων, παρακίνηση στά καλά, πραγμάτων τῶν ἀγαθῶν πού ἐλπίζομε3. Αὐτή τήν βασίλισσα τῶν ἀρετῶν φρόντισε, ἐσύ ἀσκητή, μέ ὅλη σου τή δύναμη νά κατακτήσεις. Νά προσεύχεσαι μέρα καί νύχτα, εἴτε ἄθυμος εἶσαι εἴτε εὔθυμος. Προσευχήσου μέ φόβο καί τρόμο, μέ νοῦ προσεκτικό καί ἄγρυπνο, γιά νά γίνει δεκτή ἀπό τόν Κύριο ἡ προσευχή σου. Γιατί λέει: «Οἱ ὀφθαλμοί τοῦ Κυρίου εἶναι στραμμένοι στούς δικαίους καί τά αὐτιά Του εἶναι ἀνοιχτα γιά νά ἀκούσουν τήν δέησή τους»4.

Λυτρώσεται Κύριος ψυχάς δούλων αὐτοῦ,

καί οὐ μή πλημμελήσουσι πάνες οἱ ἐλπίζοντες ἐπ᾿ αὐτόν.

Ψαλμ. 33 : 23


Ὁ Κύριος θά σώσῃ τάς ψυχάς τῶν δούλων του καί

κατ᾿ οὐδένα λόγον θά ἀποτύχουν,

οὐδέ θά πέσουν ἔξω ὅλοι ὅσοι στηρίζουν τάς ἐλπίδας των εἰς αὐτόν5.

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

 

“ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ” τῶν ἱερῶν Νηπτικῶν
Τόμος
β΄ (σελ.21-23 )

Ἐκδόσεις: Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας”

 

Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς ἐκδόσεις  Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας” γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδουν.

 

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

http://hristospanagia3.blogspot.gr/ 

1 Μαρκ. Θ΄ : 44· Μτθ. Η΄ : 12.

2 Ρωμ. Η΄ : 18.

3 Ἑβρ. Ια΄ : 1.

4 Ψαλμ. 33 : 16.

5 Ἐρμηνεία ὑπό Παν. Ν. Τρεμπέλα.