α) Προειδοποίηση ἀπὸ ἐπιστήμονες γιὰ φοβερὲς παρενέργειες.

 
β) Μεῖζον ἠθικὸ θέμα. 
 
Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου 
 
Ὅλο καὶ πληθαίνουν οἱ εἰδήσεις γιὰ τὰ θύματα ἀπὸ τὸ λεγόμενο ἐμβόλιο κατὰ τοῦ κορωνοϊοῦ ἤ κοροϊδοϊοῦ, καὶ γι’ αὐτὸ ἤθελα νὰ ἐπιστήσω τὴν προσοχή σας. Ὅλο καὶ περισσότεροι ἐπιστήμονες μᾶς λέγουνε ὅτι αὐτὸ μπορεῖ νὰ ἔχει φοβερὲς παρενέργειες, νὰ ἀναπτυχθοῦνε ὀγκογονίδια, γιατὶ τὸ MRNA τοῦ ἰοῦ μπαίνει στὸ δικό μας DNA καὶ τὸ ἀλλάζει. Καὶ παράγονται δηλαδὴ γονίδια ποὺ δημιουργοῦν καρκῖνο στὸν ἄνθρωπο. Ἄλλοι ἐπίσης μᾶς μιλᾶνε γιὰ αὐτοάνοσα νοσήματα, καὶ πρόσφατα μία ἐπιστήμων βγῆκε καὶ εἶπε ὅτι μέχρι τὸ τέλος τοῦ χρόνου ὅσοι ἐμβολιάστηκαν θὰ πεθάνουν εἴτε ἀπὸ ἕνα λόγο εἴτε ἀπὸ ἄλλο λόγο, γιατὶ πλήττεται τὸ ἀνοσοποιητικὸ σύστημα τοῦ ἀνθρώπου. 
 
Αὐτά βεβαίως εἶναι δεύτερα· τὸ πρῶτο εἶναι αὐτὸ ποὺ ἀποκαλύφθηκε, ὅτι χρησιμοποιοῦνται κύτταρα νεκρωμένων, ἐκτρωμένων ἐμβρύων, τὸ ὁποῖο εἶναι μία μεγάλη, ἔτσι, ἁμαρτία, ὅταν ὁ ἄνθρωπος συμμετέχει σ’αὐτὰ τὰ προϊόντα τὰ ὁποῑα ἔχουν κατασκευαστεῖ μὲ τὴ θυσία ἀνθρώπων, ἀθώων ὑπάρξεων, ἐκτρωμένων δηλαδὴ ἀνθρώπων. Καὶ βεβαίως εἶναι μεῖζον τὸ ἠθικό θέμα ποὺ τίθεται, ἀφοῦ πρόκειται γιὰ συμμετοχὴ σ’ ἕνα φόνο. 

 
Αὐτά τὰ λέμε γιὰ νὰ τὰ ἔχουμε ὅλοι μας ὑπόψη καὶ νὰ μὴν συμμετάσχουμε καθόλου σὲ αὐτὴ τὴν ἐκστρατεία, τῆς ὁποίας ὁ ἡγήτορας, ὅπως ὑπάρχει στὸ διαδίκτυο βίντεο ποὺ ὁμολογεῖ, αὐτὸς ὁ περίφημος Bill Gates, ὁμολογεῖ ὁ ἴδιος- τὸ λέει στὸ βίντεο ποὺ μπορείτε νὰ τὸ βρεῖτε στὸ διαδίκτυο- ὅτι ἄν πετύχουμε, λέει, μ’αὐτὴν τὴν προσπάθεια ποὺ θὰ κάνουμε μὲ τὸ ἐμβόλιο καὶ μὲ τὰ ἄλλα μέσα, θὰ μειωθεῖ ὁ παγκόσμιος πληθυσμὸς κατὰ δεκα πέντε τοῖς ἑκατό.Καὶ αὐτὸ βέβαια συνάδει μὲ ὅλα αὐτὰ ποὺ ἔχουμε μέχρι τώρα· τοὺς πολλοὺς θανάτους, ἑκατοντάδες θάνατοι καὶ στὴν Ἀμερικὴ καὶ σὲ ὅλον τὸν κόσμο ἀπὸ αὐτὸ καὶ ἴσως καὶ χιλιάδες, καὶ μ’αὐτὰ ποὺ μᾶς λένε οἱ ἐπιστήμονες γιὰ τὸ ἐγγὺς μέλλον. 
 
Δέν πρέπει ὁ χριστιανὸς νὰ εἶναι ἀνόητος. Βεβαίως δὲν εἶναι ἡ ὑγεία τὸ ὑπέρτατο ἀγαθὸ ἀλλὰ ὁπωσδήποτε δὲν πρέπει καὶ νὰ μὴν ἐνδιαφερόμαστε καὶ γιὰ αὐτὴν. Ἀλλὰ τὸ σπουδαιότερο, ὅπως εἴπαμε, εἶναι τὸ ἠθικὸ θέμα, ἡ συμμετοχὴ σὲ φόνο. Εὔχομαι ὅλοι μας νὰ ἔχουμε ὀρθοφροσύνη, νὰ ἔχουμε σύνεση, καὶ αὐτὸ νὰ τὸ διδάσκουμε καὶ στοὺς ἄλλους, νὰ τοὺς προειδοποιοῦμε καὶ νὰ τοὺς λέμε αὐτὰ ποὺ πρέπει νὰ τοὺς ποῦμε, καὶ ἔτσι νὰ εἴμαστε τοὐλάχιστον ἐμεῖς ἀνεύθυνοι· γιατὶ ὅποιος σιωπᾶ, αὐτὸς συναινεῖ. Καὶ ἄν καὶ ἐμεῖς λέμε κάποια πράγματα ἐδῶ, τὰ λέμε γιατὶ ἀκριβῶς ἄν σιωπήσουμε θὰ ἔχουμε νὰ δώσουμε φρικτὸ λόγο στὸν Θεὸ, ὡς ἱερεῖς ἀλλὰ καὶ ὡς ἁπλοὶ χριστιανοὶ. Γιατὶ ὅπως λέει ὁ Ἅγιος Νικόδημος, ὑπάρχουν τρεῖς τρόποι γιὰ νὰ κάνει κανεὶς τὸ κακὸ. Ὁ ἕνας εἶναι νὰ γίνει ὁ αὐτουργὸς, δηλαδἠ νὰ τὸ φτιάχνει ὁ ἴδιος, νὰ τὸ κάνει ὁ ἴδιος τὸ κακὸ. Ὁ δεύτερος, νὰ μὴν τὸ κάνει ὁ ἴδιος, ἀλλὰ νὰ βοηθάει ἐκεῖνον ποὺ τὸ κάνει ἤ νὰ τὸν ἐπαινεῖ, νὰ τὸν ζητοκραυγάζει, ὁπότε κάνει πάλι τὸ ἴδιο κακὸ καὶ ἐκεῖνος. Καὶ τὸ τρίτο, οὔτε νὰ τὸ κάνει ὁ ἴδιος οὔτε νὰ ἐπαινεῖ τὸν ἄλλον ποὺ τὸ κάνει ἀλλὰ νὰ σιωπᾶ, ἐνῷ θὰ πρέπει νὰ διαμαρτυρηθεῖ καὶ νὰ προειδοποιήσει καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς ἀνυποψίαστους γιὰ τὸ κακὸ ποὺ γίνεται. Καὶ ὁ τρίτος αὐτὸς τρόπος τῆς σιωπῆς εἶναι πάλι ἕνας τρόπος γιὰ νὰ μετέχει κανεὶς στὸ κακὸ ποὺ γίνεται, καὶ μάλιστα κάνει τὸ ἴδιο κακὸ μὲ αὐτὸ ποὺ κάνει ὁ αὐτουργός. 
 
Εὔχομαι ὅλοι μας νὰ εἴμαστε κοντὰ στὸν Θεὸ, μὲ σταθερότητα στὴν Ὀρθόδοξη πίστη καὶ στὴν Ὀρθόδοξη ζωὴ, καὶ νὰ ἔχουμε καλὸ καὶ εὐλογημένο Τριώδιο καὶ καλἠ καὶ ἁγία καὶ εὐλογημένη Ἁγία Μεγάλη Σαρακοστὴ, ἔτσι ὥστε νὰ μετανοήσουμε πραγματικὰ, νὰ καθαριστοῦμε καὶ νὰ ἀξιωθοῦμε καὶ τῆς Ἁγίας Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας. 
 
Δι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ἀμὴν. Ἡ Ἁγία Τριὰς διαφυλάξοι πάντας ἡμᾶς.