Βήματα πρός τόν κοινόν ἑορτασμόν τοῦ Πάσχα μετά τῶν αἱρετικῶν χριστιανῶν

 Ὁ «Ο.Τ.» μέ πρωτοσέλιδον κύριον θέμα του ἔφερε προσφάτως εἰς τήν δημοσιότητα τό περιεχόμενον «προσυμφώνου» τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γερμανίας μετά τοῦ τοπικοῦ Παπικοῦ «Ἐπισκόπου» διά τό κοινόν ἑορτασμόν Ὀρθοδόξων- Παπικῶν. Αἱ ἀποκαλύψεις προεκάλεσαν τήν ἀντίδρασιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ. Ἰερεμίου, ὁ ὁποῖος ἐπέκρινε τόν Σεβ. Γερμανίας διά τήν ἀπόφασίν του αὐτήν.
Ἀπό τήν πλευράν του ὁ Σεβ. Γερμανίας ἀντέδρασε μέ ἐπιστολήν του πρός τόν Σεβ. Γόρτυνος. Ὁ τελευταῖος ἀπήντησε γραπτῶς τονίζων ὅτι εἶναι ἀδύνατος ἐκκλησιαστικῶς ὁ κοινός ἑορτασμός τοῦ Πάσχα μετά τῶν αἱρετικῶν, καταθέτων τά θεολογικά του ἐπιχειρήματα, τά ὁποῖα ἤντλησεν ἀπό τάς θέσεις τῶν ἁγίων καί θεοφόρων Πατέρων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
Ὁ «Ο.Τ.» πιστεύει ὅτι εἰς κοσμικόν ἐπίπεδον ἔγινε τό πρῶτον βῆμα πρός τόν κοινόν ἑορτασμόν, ἄνευ διαμαρτυρίας τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας Ὀρθοδόξου ἡγεσίας. Τά διεθνῆ κέντρα ἀποφάσεων, τά ὁποῖα προωθοῦν τήν παγκοσμιοποίησιν εἰς ὅλα τά ἐπίπεδα, ὡς καί τήν ψευδοένωσιν μεταξύ Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν καί πλανεμένων-αἱρετικῶν χριστιανῶν, ἐφρόντισαν περί αὐτοῦ.
Πῶς; Ἐπέβαλον, τήν Μεγάλην Παρασκευήν τῶν Παπικῶν (29ην Μαρτίου) νά μή λειτουργήσουν εἰς τήν Ἑλλάδα αἱ ἑλληνικαί τράπεζαι, μέ ἀποτέλεσμα ἑκατοντάδες χιλιάδες συνταξιοῦχοι καί δημόσιοι ὑπάλληλοι νά μή εἰσπράξουν τήν σύνταξιν ἤ τόν μισθόν των.

Τό αὐτό ἐπανελήφθη καί τήν «Δευτέραν τοῦ Πάσχα» τῶν Παπικῶν, ἡ ὁποία ἑωρτάσθη (ἀτύπως) ὡς ἀργία. Τάς ἀργίας τῆς «Μεγάλης Παρασκευῆς καί τῆς Δευτέρας τοῦ Πάσχα» τῶν Παπικῶν «ἐσερβίρισαν» εἰς τόν ἑλληνικόν λαόν μέ τό πρόσχημα ὅτι εἰς τό τετραήμερον τοῦ Πάσχα τῶν Παπικῶν θά ἐγίνετο ἡ ἕνωσις τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Τραπεζικοῦ συστήματος.

Ὀρθόδοξος Τύπος ἀρ. φύλ. 1970, 5 Απριλίου 2013

http://anavaseis.blogspot.gr/2013/04/blog-post_7198.html