03

 Βεβήλωσαν και ξαναβεβήλωσαν το παρεκκλήσιο της Πεντηκοστής στα Ιεροσόλυμα!

ΣΧΟΛΙΟ ΚΑΤΑΝΥΞΗΣ: ΤΡΑΓΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ π. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΗΣΗ, “..Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΕΘΕΣΕ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ (ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΤΑ ΜΟΛΥΝΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΠΑ)”.

ΜΕΣΑ ΣΕ 24 ΩΡΕΣ Η ΙΔΙΑ ΕΙΔΗΣΗ !!

Βεβήλωσαν το παρεκκλήσιο της Πεντηκοστής στα Ιεροσόλυμα

Δημιουργηθηκε στις Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2014        

Γράφτηκε από τον/την Εκ της Αρχιγραμματείας – 21.47                                        Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς τῆς Πεντηκοστῆς, 26ης Μαΐου/ 8ης Ἰουνίου 2014, καί τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 27ης Μαΐου/ 9ης Ἰουνίου 2014, ἀκραῖοι Ἰσραηλινοί ἀκτιβισταί, προερχόμενοι ἐκ τῆς περιοχῆς τοῦ Τάφου τοῦ Δαυΐδ, παρεβίασαν κόπτοντες τά κάγκελα καί ἐβεβήλωσαν ῥίπτοντες ἀκαθαρσίας εἰς τό ἐπί τῆς ἰδιοκτησίας τοῦ Πατριαρχείου ἐπί τῆς Ἁγίας Σιών παρεκκλήσιον-κατακόμβην τῆς Πεντηκοστῆς καί ἀνέσκαψαν τόν πέριξ ὑπαίθριον χῶρον.Τό Πατριαρχεῖον, πρεσβεῦον πάντοτε τήν συμφιλίωσιν, συνδιαλλαγήν καί εἰρηνικήν διαθρησκειακήν συνύπαρξιν, διαμαρτύρεται διά τάς ὡς ἄνω ἐνεργείας καί εὐχαριστεῖ τήν Ἰσραηλινήν Ἀστυνομίαν τῆς περιοχῆς τῆς Πύλης τοῦ Δαυΐδ διά τήν ἐπιδειχθεῖσαν αὐτῷ συμπαράστασιν.

Βεβήλωσαν ξανά το παρεκκλήσιο της Πεντηκοστής στα Ιεροσόλυμα

Δημιουργηθηκε στις Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014        

Γράφτηκε από τον/την Εκ της Αρχιγραμματείας – 14.33
pare1


Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 31ης Μαΐου /13ης Ἰουνίου 2014, ἡ Δραγουμανία τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, εἰδοποιηθεῖσα παρά τῆς Ἰσραηλινῆς Ἀστυνομίας, μετέβη εἰς τό ἐπί τῆς Ἁγίας Σιών παρεκκλήσιον – κατακόμβην τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί εἶδε ἰδίοις ὄμμασιν τούς βανδαλισμούς, τούς προκληθέντας καί πάλιν ὑπό τῶν ἀκραίων φανατικῶν ἀκτιβιστῶν τῆς περιοχῆς τοῦ Τάφου τοῦ Δαυΐδ.

Οἱ ἐν λόγῳ ἀκτιβισταί παρεβίασαν τήν σιδηρᾶν βαρεῖαν πύλην τοῦ παρεκκλησίου, θραύοντες τάς ἁλυσίδας αὐτῆς, ἐβεβήλωσαν τό παρεκκλήσιον δι’ ἀπορριμμάτων, ὡς καί τήν εἰς τήν ἀνατολικήν κόγχην αὐτοῦ ἁγίαν Τράπεζαν.

Ἡ περιγραφή αὕτη τῶν ἀπαραδέκτων βιαίων ἀντιχριστιανικῶν ἐνεργειῶν ἐπιβεβαιοῦται ἐκ τῶν συναναρτωμένων ἐνταῦθα φωτογραφιῶν.

Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ἐξασκοῦν τό εἰρηνικόν, εἰρηνευτικόν καί συμφιλιωτικόν αὐτοῦ ἔργον εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν καί ὑποστηρίζον τήν εἰρηνικήν, διαθρησκευτικήν συμβίωσιν, διαμαρτύρεται ἐντόνως διά τάς ἐνεργείας αὐτάς καί εὐχαριστεῖ τήν Ἰσραηλινήν Ἀστυνομίαν διά τήν ἐπιδειχθεῖσαν συμπαράστασιν.

pare2

pare3

romfea.gr

http://katanixis.blogspot.gr