ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΟΣ ΑΜΒΩΝ Θ’

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ

Yπό Βενεδίκτου Ιερομονάχου Αγιορείτου

Με τη χάρι του Θεού και τις πρεσβείες του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου προβαίνουμε στην έκδοσι του Θ’ τεύχους της σειράς “Χρυσοστομικός Άμβων”. Τα θέματά του είναι τα ακόλουθα.

Αντίχριστος
Συντέλεια
Β’ παρουσία
Κρίσις Μέλλουσα
Αιωνιότητα
Δόξα Μέλλουσα
Παράδεισος
Βασιλεία του Θεού
Κόλασις

Α’ Μέρος

Το τέλος του κόσμου: α) Συντέλεια, β) Αντίχριστος, γ) Β’ Παρουσία, δ) Μέλλουσα Κρίσις

Β’ Μέρος

Η αιωνιότητα: α) Αιωνιότητα, β) Παράδεισος, γ) Μέλλουσα δόξα, δ) Βασιλεία του Θεού ε) Κόλασις.

Είναι αλήθεια ότι τα θέματα αυτά είναι θέματα, τα οποία απασχολούν και προβληματίζουν τον οποιονδήποτε.

Όλους απασχολεί το πότε θα γίνη η Συντέλεια. Ο Άγιος απαντά με βάσι την Αγία Γραφή και την λογική, χωρίς να παύη να χρησιμοποιή και ιστορικά στοιχεία σε όλα του τα θέματα.Ποιο είναι το κέρδος γνωρίζοντας πότε θα γίνη η συντέλεια; Το τέλος του κάθε ανθρώπου είναι και η συντέλεια. Γιατί έχει αποκρυβή αυτή η ημέρα;

Μετά την συντέλεια έρχεται ο Αντίχριστος. Ποιος είναι και πώς θα ενεργήση, τα αναφέρει ο Χρυσοστομικός κάλαμος, χωρίς όμως μεγάλες λεπτομέρειες.

Ο ιερός Χρυσόστομος αναφέρει, ότι θα είναι άνθρωπος, ο οποίος θα κάμνη και υπερφυσικά πράγματα, με σκοπό να παραπλανήση, ει δυνατόν, και τους εκλεκτούς. Στις ημέρες του θα ενταθή η ηδονική και αισθησιακή ζωή, όπως στις ημέρες του Νώε. Θα κινήση τα πάντα με την ωμότητα, τον φόβο και την ταραχή που θα προκαλέση. Ο Χριστός όμως με το πρόσταγμά Του και με την παρουσία Του θα τον καταστρέψη.

* * *

Μετά την παρουσία και την κατάλυσι της παρουσίας του Αντιχρίστου ακολουθεί το περί της Β’ Παρουσίας θέμα.

Ο Άγιος αναφέρεται στο πώς θα έλθη τότε ο Κύριος. Τότε όλοι θα Τον ιδούν, διότι θα γίνη “εν ριπή οφθαλμού” και όπως η αστραπή. Και όπως κανένας δεν μπορεί να ισχυρισθή, ότι δεν έγινε η αστραπή, έτσι δεν θα μπορέση να αρνηθή τον Κύριο και την Παρουσία Του.

Τότε οι δίκαιοι “εκλάμψουσιν ως ο ήλιος” και οι αμαρτωλοί θα υποστούν τα φοβερώτερα πράγματα. Ακόμη αναφέρει ότι κατά το μεσονύκτιο θα γίνη η Β’ Παρουσία. Θα φανή ως αστραπή, θα γίνουν φυσικές μεταβολές, θα φανή ο Σταυρός του Κυρίου, θα φανή “εν δόξη και νεφέλη πολλή”· και όλα αυτά θα συμβούν αστραπιαία “εν ακαριαίω”.

* * *

Πώς θα γίνει η Μέλλουσα Κρίσις; Πώς θα κρίνη ο Κύριος την Οικουμένη; Η ημέρα εκείνη χαρακτηρίζεται ως φοβερή, πονηρή, ημέρα κρίσεως, θλίψεως και δυνάμεως, γεμάτη από θυμό και οργή.

Το δικαστήριο εκείνο θα είναι φοβερό, διότι θα γίνη με μεγάλη ακρίβεια. Δεν χρειάζονται εκεί μάρτυρες και αποδείξεις. Ο πλούσιος θα δώση λόγο για την ελεημοσύνη και ο φτωχός για την υπομονή.

Δεν παραλείπει να προσκομίση και αποδείξεις για το απαραίτητο της μελλούσης κρίσεως για τους δύσπιστους. Και αυτές είναι: Η κυριαρχία των ανθρώπων επί των αλόγων και η δικαιοσύνη του Θεού.

* * *

Το αρχικό θέμα του Β’ Μέρους είναι η Αιωνιότητα. Αιώνια είναι η βασιλεία του Θεού, αιώνια και η κόλασις.

Είναι απαραίτητη η αιωνιότητα; Ως αποδείξεις για το απαραίτητο θα μας προσκομίση α) τη βεβαίωσι των λόγων του Θεού, β) την εφαρμογή της δικαιοσύνης και γ) την τάξι της φύσεως.

Εάν δεν υπάρχη δικαιοσύνη “ουδέν διαφέρομεν των αλόγων ζώων”. Τότε και ο Νέρων και ο Παύλος και οι εγκληματίες και οι άγιοι θα είναι στην ίδια κατάστασι.

Εάν δεν υπάρχη δικαιοσύνη, δεν υπάρχη Θεός, διότι ο Θεός είναι δίκαιος…

* * *

Ο Χριστός “παραγέγονεν” για να δούμε την Μέλλουσα δόξα. Η εδώ δόξα είναι μηδαμινή και άστατη. Από εκείνη την δόξα δεν υπάρχει τίποτε το σεβαστότερο. Εκείνη είναι δόξα, ενώ αυτή είναι ατιμία.

* * *
Παράδεισος και Βασιλεία Θεού.

Η πραγματική ανάπαυσις δεν υπάρχει εδώ. Υπάρχει εκεί, όπου όλα είναι ημέρα, φως, άνεσις. Ποιος θα μπορέση να παραστήση εκείνη την μακαριότητα;

Εδώ το μεγαλύτερο αγαθό είναι ένα: Η συνεχής συναναστροφή με τον Χριστό, τους Αγγέλους, τους Αρχαγγέλους, τις ανώτερες δυνάμεις.

Αυτή πρέπει να είναι και η προσδοκία μας. Η Βασιλεία του Θεού, που είναι ατέλειωτη και άπειρη. Το φως εκείνο είναι ανώτερο και από το φως του ηλίου. Είναι πόλις της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός.

Ποια είναι εκείνα, τα οποία οδηγούν σε εκείνη την ουράνια ομήγυρι;

* * *

Το θέμα της κόλασης και της γέεννας είναι από τα πλέον προσφιλή στον Άγιο. “Κανένα πράγμα” λέει, “δεν είναι πικρότερο από την γέεννα και την κόλασι, αλλά και κανένα πιο ευχάριστο από το να ομιλή κάποιος για τα θέματα αυτά. Πώς γίνεται αυτό; Την απάντησι την δίνει ο ίδιος ο Άγιος: Το πιο φοβερό από όλα είναι το να πέση κάποιος στην γέεννα. Οι λόγοι όμως για την γέεννα δεν μας κάνουν να αποφύγουμε την γέεννα: “Τίποτε δεν είναι πιο ευχάριστο από αυτά τα λόγια. Διότι η μνήμη της γέεννας και της κολάσεως δεν μας αφήνει να πέσουμε μέσα σε αυτήν. Εκείνοι πέφτουν στην γέεννα, που δεν θυμούνται καθόλου την γέεννα”.

Με πολύ πειστικά λόγια και με αποδείξεις από την Αγία Γραφή, ιστορικά γεγονότα και την λογική αποδεικνύει την ύπαρξί της.

Υπάρχει όμως και μία άλλη κόλασι πολύ φοβερώτερη από την πρώτη: “Η σύγκρουσις με τον Χριστό…”.

Μικροί και μεγάλοι ας θυμώμαστε πάντοτε τους λόγους για την γέεννα και την κόλασι για να μην πέσουμε ποτέ σε αυτήν…

Όλα αυτά θα τα παρακολουθήσουμε αναλυτικά στα Χρυσοστομικά κείμενα, που ακολουθούν.

Βενέδικτος Ιερομόναχος
Νέα Σκήτη Αγ. Όρους

15 Ιουνίου 2013

 

Δείτε το βιβλίο online πατώντας εδώ

http://www.impantokratoros.gr/500E3D91.el.aspx