Ἀπόσπασμα 9/1/22
Ἡ Ἁγία Παρθενομάρτυς καὶ Νεομάρτυς Παρθένα ἡ Ἐδεσσαία, ποὺ γιορτάζουμε σήμερα, μᾶς δίνει ἕνα μήνυμα τὸ ὁποῖο εἶναι πάρα πολὺ ἐπίκαιρο. Γιατί μαρτύρησε ἡ Ἁγία; Γιὰ νὰ μὴν χάσει τὴν παρθενία της, γιὰ νὰ μὴ χάσει τὴν Πίστη της 0,23 καὶ μετὰ νὰ μὴν χάσει καὶ τὴν παρθενία της καί μάλιστα ἀπὸ ἕναν μουσουλμάνο. Εἶναι ἕνα δίδαγμα γιὰ ἐμᾶς σήμερα γιατὶ αὐτὴ ἡ Ἁγία, ὅπως καὶ ἡ Ἁγία Χρυσή, δὲν δέχτηκαν νὰ κάνουν ἕναν καλὸ γάμο καὶ νὰ ἔχουν μία δόξα πρόσκαιρη, καὶ μία ἀπόλαυση ὑλικὴ καὶ ὑλιστικὴ καὶ σαρκικὴ αὐτῆς τῆς ζωῆς, θυσιάζοντας τὴν πίστη τους στὸν Χριστό.
 
Εἶναι μέγα ἁμάρτημα γιὰ Χριστιανὴ νὰ παντρευτεῖ ἕναν μουσουλμάνο, ἕναν ὁποιδήποτε ἀλλόδοξο, ἀκόμα καὶ ἑτερόδοξο. Οἱ λεγόμενοι ἑτερόδοξοι, παπικοί, προτεστάντες, δὲν ἐπιτρέπεται νὰ κάνουν γάμους μὲ Ὀρθοδόξους, ἐκτὸς ἐὰν βαπτισθοῦν, ἄσχετα τὸ τὶ γίνεται κατ΄ οἰκονομίαν. Οἱ Ἱεροὶ Κανόνες ἀπαγορεύουν νὰ γίνονται γάμοι μὲ ἀνθρώπους μὴ Ὀρθοδόξους. Δὲν ἐπιτρέπεται ἕνας Ὀρθόδοξος νὰ πάρει μία προτεστάντισσα ἤ μία καθολική, πολὺ περισσότερο μιὰ μουσουλμάνα ἤ μιὰ ὁποιαδήποτε ἄλλη, βουδίστρια καὶ δὲν ξέρω τὶ ἄλλο· καὶ ἀντιστοίχως, μία κοπέλα Ὀρθόδοξη νὰ πάρει ἕναν μουσουλμάνο ἤ ἔναν Ἑβραῖο ἤ ἕναν παπικό, προτεστάντη κλπ. Ὅλα αὐτὰ εἶναι ἀπαράδεκτα καὶ ἀντίθετα μὲ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες.Καὶ ἡ Ἁγία Παρθένα, ποὺ γιορτάζουμε σήμερα, θυσίασε τὴ ζωή της καὶ γι’ αὐτό· πρωτίστως, γιὰ νὰ μὴν ἀλλαξοπιστήσει, ἀλλὰ καὶ αὐτό, ὁ γάμος αὐτὸς μὲ ἕναν ἑτερόδοξο, μὲ ἕναν ἀλλόδοξο, οὐσιαστικὰ εἶναι μία ἄρνησις τῆς πίστεως, μιὰ ἄρνησις τοῦ Χριστοῦ. Καὶ οἱ τέτοιοι γάμοι, ὅπως λένε οἱ Ἱεροὶ Κανόνες, μὲ τοὺς ἀλλοδόξους, τοὺς ἑτεροδόξους, προτεστάντες – παπικοὺς, πρέπει νὰ διαλύονται, ἐκτὸς ἐὰν ὁ ἑτερόδοξος ἤ ὁ ἀλλόδοξος βαπτισθεῖ καὶ γίνει Ὀρθόδοξος 2,30.
Πρέπει νὰ γνωρίζετε, καὶ νομίζω τὸ γνωρίζετε ἀρκετοί, ὅτι ὑπάρχει σχέδιο ἀπὸ τοὺς σατανιστὲς, 2,41 τὸ λεγόμενο σχέδιο Kalergi, νὰ γίνει ἡ Εὐρώπη μουσουλμανική, νὰ γίνει ἄθεη καὶ γι’ αὐτὸ μᾶς φέρανε ἐδῶ τὰ μιλιούνια, τὰ ἑκατομμύρια αὐτὰ τῶν μουσουλμάνων, ἔτσι ὥστε νὰ ἀλλοιωθεῖ ὁ πληθυσμός μας. Καὶ ὅπως ἔλεγε προφητικὰ ὁ Ἅγιος Πορφύριος, «θὰ προσπαθήσουν», ἔλεγε, ἀπευθυνόμενος σ’ ἐμᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους, «νὰ σᾶς πάρουν τὶς κοπέλες, νὰ σᾶς πάρουν τὰ κορίτσια σας, νὰ τὰ παντρέψουν μὲ μουσουλμάνους καὶ νὰ χάσουν τὴν Πίστη τους, καὶ ἔτσι νὰ χαθεῖ ἡ Ἑλλάδα ὡς Ὀρθόδοξη χώρα». Γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ εἴμαστε σὲ ἐπαγρύπνηση καὶ νὰ ἔχουμε μπροστά μας συνεχῶς τὰ παραδείγματα τῶν Ἁγίων αὐτῶν Νεομαρτύρων καὶ τῆς Ἁγίας Παρθένας καὶ τῆς Ἁγίας Χρυσῆς, καὶ ἐπ’ οὐδενὶ νὰ μὴν προδώσουμε τὴν Πίστη μας καὶ χάσουμε ἔτσι τὴν Αἰώνια Ζωή.
 
Χρόνια πολλὰ καὶ εὐλογημένα!
 
Δι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.
 
Ἡ Ἁγία Τριὰς διαφυλάξοι πάντας ἡμᾶς.