Ἀγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου εἶναι μιά ἐλεύθερη δύναμη. Μπορεῖ νά γίνει δύναμη εἴτε τοῦ καλοῦ εἴτε τοῦ κακοῦ, ἀνάλογα μέ τήν κατεύθυνση πού ἐσύ τῆς δίνεις.

 Κύριε, Παντοδύναμε! Δυνάμωσε τήν ἀδύναμη ψυχή μου στήν ἀπόκτηση κάθε ἀρετῆς! Στερέωσε τήν ἀπρόθυμη γιά κάθε καλό καρδιά μου στήν ἀσάλευτη πέτρα τῶν ἐντολῶν Σου!
 Κύριε, τό ἀναγνωρίζω ἀπό τήν ἐμπειρία μου καί τό ὁμολογῶ καθημερινά πώς χωρίς Ἐσένα δέν εἶμαι τίποτα, πώς χωρίς τή χάρη Σου δέν μπορῶ νά κάνω κανένα καλό. Χωρίς Ἐσένα, μέσα μου θά κατοικεῖ ὁ πονηρός μέ τίς διάφορες μορφές του, θά γίνω υἱός τῆς ἀπωλείας.

  **
 Ὤ, πόσο ἀνέκφραστα ἀγαθός εἶσαι Κύριε! Γέμισε τήν καρδιά μου μέ τήν ἀγαθότητά Σου! Πάνω ἀπ᾿ ὅλα ὅμως Σου ζητῶ νά μοῦ δώσεις τή χάρη ν᾿ ἀγαπῶ Ἐσένα μ᾿ ὅλη μου τήν καρδιά καί τόν πλησίον μου σάν τόν ἑαυτό μου. Δῶσε μου τή χάρη νά μήν εἶμαι κακός, ὑπερήφανος, φαντασμένος καί ἀνυπάκουος. Βοήθησέ με νά γίνω εὐγενικός, ταπεινός, τρυφερός, σεβαστικός καί ὑπάκουος. Ἀμήν.

Συνεχίζεται…

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

Ἀπό τό βιβλίο: “Ἡ ἐν Χριστῷ Ζωή μου”

Ἀγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Κεντρική διάθεση: Πέτρος Ἀθ. Μπότσης

Πέλλης 2, 15234 Φραγκοκκλησιά Ἀττικῆς

Τηλ. & Fax: 210 – 68.12.382

 

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν κ. Πέτρο Ἀθ. Μπότση γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει.

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

http://www.hristospanagia.gr/