Γέροντα, γιατὶ εἶπε «μὴ μοῦ άπτου»;(Ίω 20, 17). Γιατὶ νὰ μὴν τὸν ἀγγίξει;

– Ή Μαγδαληνὴ πλησίασε τὸν Κύριο μὲ τὴ γνωστὴ μέχρι τότε οἰκειότητα. Ὅ Κύριος τῆς λέει ὅτι τώρα πλέ­ον θὰ θεμελιωθοῦν νέες σχέσεις μεταξὺ μας. Τώρα δὲν θὰ εἶμαι ο,τι ἤμουν μέχρι χθὲς γιὰ σᾶς, ἁπλῶς ὁ ἀγαπητός Διδάσκαλος τὸν ὁποῖο θὰ πλησιάζετε μὲ κάποια οικειό­τητα, ἀλλὰ τώρα θὰ ὑπάρξη ἄλλη διάστασι στὶς σχέσεις μας.
Τώρα θὰ εἶμαι ὁ λατρευτὸς σας Θεός. Ἀπό δῶ καὶ πέρα θὰ ἐγκαθιδρυθοῦν σχέσεις λατρείας μεταξὺ Ἐμοῦ καὶ ὑμῶν, σχέσεις εὐλαβείας καὶ φόβου καὶ συστολῆς. Δὲν θὰ ὑπάρχη ἐκείνη ἡ οἰκειότητα τὴν ὁποία εἴχατε μέχρι σή­μερα, πού ἀκόμη δὲν ξέρατε ποιός εἶμαι, ὅτι ἐγώ εἶμαι τὸ Δεύτερο Πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος σαρκωμένο.

 

✞ Γέροντας Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος