Σὰν σήμερα (8 Μαΐου) τὸ 1980 ἐκοιμήθη μία ἀπὸ τὶς σπουδαιότερες μορφὲς τῆς Ὀρθοδοξίας τοῦ 20ου αἰώνα,
ὁ Γέρων Φιλόθεος Ζερβακος!
Ἐν Πάρω 1η Νοεμβρίου 1970
Τῷ ἐν Κυρίω πνευματικῶ μοὶ τέκνω Ἀθανασίω, χαίρειν καὶ εὖ πράττειν.
Ἔλαβον τὴν ἐπιστολήν σας καὶ μετὰ προσοχῆς ἀνέγνωσα. Μοὶ γράφετε νὰ σᾶς πληροφορήσω διὰ τὴν πορείαν τῆς μηνύσεώς μου εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου καὶ τῶν Μελίτωνος καὶ Ἰακώβου ἐπὶ ἀντορθοδόξων αὐτῶν ἐνεργειῶν καὶ φρονημάτων.
Κατ’ ἀρχάς, ποὺ ὑπεβλήθη ἡ μήνυσις, δὲν ἐγένετο δεκτή, ἀλλὰ κατόπιν ἐστάλη διὰ δικαστικοῦ κλητῆρος καὶ τὴν ἐδέχθησαν. Ἔχουν παρέλθει 4 μῆνες περίπου καὶ δὲν γνωρίζω μέχρι σήμερον τί ἔγινε. Τὴν ἔσχισαν, τὴν ἔκαψαν, τὴν ἔρριψαν εἰς τὸν κάλαθον τῶν ἀχρήστων; Μόνον αὐτοὶ γνωρίζουν καὶ ὁ Θεὸς ὁ γινώσκων πάντα, καὶ τὰ παρελθόντα καὶ τὰ παρόντα καὶ τὰ μέλλοντα καὶ τὰ κρύφια ἑκάστου, τὰ τῆς καρδίας καὶ τοὺς τῆς διανοίας λογισμούς. Ἐν μόνον οἶδα καὶ ἤκουσα ἀπὸ πληροφορίας ἀνθρώπων πιστῶν φιλαληθεστάτων, ὅτι μετὰ τὴν μήνυσιν τὴν ἰδικήν μου καὶ ἄλλων, τὰς ἀπέρριψε ἡ Σύνοδος καὶ διὰ νὰ δείξη ὅτι συμφωνεῖ μὲ ὅσα αἳ μηνύσεις ἀναφέρουσι διὰ τοὺς κατηγορουμένους ἀντορθόδοξα, ἔργα, λόγια, πράξεις τῶν, προέβησαν τινὲς φιλοπαπισταὶ καὶ φιλολουθηροκαλβινισταὶ εἰς κατάργησιν καὶ ἀποβολὴν βυζαντινῶν τέμπλων καὶ ἱερῶν καὶ πανσέπτων εἰκόνων τὰ ὁποία ἐνέκλεισαν εἰς ὑπόγεια διὰ νὰ ἀφανισθοῦν, κατέσκαψαν τὰ ἅγια… θυσιαστήρια καὶ ἀνήγειραν νέα ὅμοια τῶν Δυτικῶν παπιστῶν καὶ διαμαρτυρομένων διὰ νὰ δείξουν ὅτι συμφωνοῦν μετ’ αὐτῶν καὶ ὅτι δὲν εἶναι καθυστερημένοι.Μερικοὶ δὲ κληρικοὶ ἀπέβαλον τὸ ράσον, τὸ γένειον καὶ τὴν ἀνδρικὴν μορφὴν τῶν τὴν μετέβαλον εἰς γυναικείαν, καὶ οὔτε αὐτοὶ ἐντρέπονται, ἀλλ’ οὔτε καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τοὺς περιορίζει. Ἐλευθερίαν ἔδωκε καὶ εἰς Λατινίδας νὰ μεταλαμβάνουν ὡς ἐπληροφορήθην εἰς τὸν Ναὸν τῆς Μητροπόλεως. Μὴ χειρότερα!! Σιγὰ σιγά, ἀφοῦ συνιστοῦν σεβασμὸν εἰς τὸν καρνάβαλον, φόβος ὑπάρχει νὰ τὸν βάλουν καὶ ἐντός της ἐκκλησίας. Καὶ πολλὰ ἄλλα ἔχουν σκοπὸν νὰ ποιήσουν. Ἀλλ’ ὁ διασκεδάζων βουλᾶς ἄνομων, ὁ ἐπιβλέπων ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ποιῶν αὐτὴν τρέμειν θὰ ἐπιβλέψη καὶ ἐπ’ αὐτοὺς καὶ θὰ ἐπιβρέξη ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν πῦρ καὶ θεῖον καὶ πνεῦμα καταιγίδος, καὶ θλίψις καὶ στεναχώρια παντὶ τῷ ἐργαζομένω τὸ κακόν, Ἰουδαίω τὲ πρῶτον καὶ Ἕλληνι καὶ παντὶ ἀνθρώπω πάσης φυλῆς καὶ καταστάσεως. Λοιπὸν αὐτοὶ οἱ μεγάλοι καὶ τρανοί, οἱ ψευδῶς τιτλοφορούμενοι ὡς ἀλάθητοι καὶ παναγιώτατοι, φουσκωμένοι ἀπὸ ἑωσφορικὴν ὑπερηφάνειαν, ἐχθροί της Ὀρθοδοξίας καὶ τῶν πιστῶς ἀκολουθούντων τὴν ὀρθόδοξον πίστιν καὶ τὰς ἀποστολικᾶς καὶ πατρικᾶς παραδόσεις, ἑπόμενον νὰ μᾶς πολεμήσουν, νὰ ἐξασκήσουν βίαν, ἀλλὰ ἠμεῖς νὰ μένωμεν στερεοὶ εἰς τὴν πίστιν, νὰ μὴ φοβηθῶμεν ἐκ τῶν ἀποκτεινόντων τὸ σῶμα, τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυναμένων. Ἂς ψάλλωμεν τό. Μεθ’ ἠμῶν ὁ Θεός, γνῶτε ἔθνη καὶ ἠττάσθε, ὅτι μεθ’ ἠμῶν ὁ Θεός… Οὗτοι ὡς πομφόλυγες θέλουν διαλυθῆ καὶ ὡσεὶ χνοὺς θέλουν ἀνεμολικνισθῆ καὶ ὡσεὶ σκεύη κεραμέως θέλουν συντριβὴ ἀπὸ τὸν κραταιὸν καὶ δυνατὸν ἐν πολέμοις Κύριόν της δόξης.
Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, τὸ στόμα τοῦ Χριστοῦ παραγγέλλει: Μὴ συγκοινωνῆτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους, μᾶλλον δὲ καὶ ἐλέγχετε. Εἰς περιστάσεις κατὰ τὰς ὁποίας περιφρονεῖται καὶ ὑβρίζεται ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξος Πίστις ἠμῶν ἐπιτρέπεται ἔλεγχος ἀκόμη καὶ θυμὸς δίκαιος δικαιώτατος, ἀπαγορεύεται δὲ ἡ σιωπή. Ἀλλὰ καὶ ὁ ἔλεγχος νὰ γίνεται μὲ διάκρισιν καὶ σύνεσιν ὄχι μὲ ταραχὴν καὶ θυμὸν ὑπερβολικόν, νὰ γίνεται μὲ θυμὸν θεϊκόν, διότι καὶ ὁ Θεὸς μᾶς λέγει, μάθετε ἀπ’ ἐμοῦ ὅτι πράος εἰμι καὶ ταπεινὸς τὴ καρδία…, πολλάκις θυμοῦνται κατὰ τῶν ἀσεβῶν καὶ βλασφήμων, τῶν αἱρετικῶν, τῶν ὑπερηφάνων, τὸν ὁποῖον θυμὸν φοβούμενος ὁ προφήτης Δαβὶδ ἔλεγε. Κύριε μὴ τῷ θυμῶ σου ἐλέγξης μὲ μηδὲ τὴ ὀργή σου παίδευσης μέ. Τώρα ὁ θυμὸς τοῦ Θεοῦ εἶναι μέγας, διότι οἱ ἁμαρτωλοὶ εἶναι εἰς ὅλον τὸν κόσμον, τὸν συγκρατεῖ ἡ Παναγία καὶ οἱ Ἅγιοι Πάντες μὲ τὰς προσευχᾶς τῶν καὶ δεήσεις ὑπὲρ τῶν ἁμαρτωλῶν καὶ μερικοὶ ἐκλεκτοὶ εἰς τὰς Μονὰς καὶ εἰς τὸν κόσμον, ὡς γράφει ὁ Ὁδοιπόρος εἰς ὀπτασίαν του. ἀλλ’ ἕως πότε; ἕως ἂν ἐρημωθῶσι πολλαὶ πόλεις παρὰ τῷ μὴ κατοικεῖσθαι ὑπὸ ἀνθρώπων…
Μετὰ πατρικῆς ἀγάπης καὶ εὐχῶν
Ἀρχιμ. Φιλόθεος
Σήμ. ἐπιμελητού: Ἡ ἐπιστολὴ αὐτὴ ἐστάλη σὲ οἰκογενειάρχη στὴν Κρήτη.
«Ο ΟΣΙΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ
Ο ΑΣΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (1884-1980)»
Τεῦχος 13. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2005. Θὲσ/νίκη
Ἔκδοσις: «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»
http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2020/05/blog-post_38.html