Ὁ διάβολος εἶναι παμπόνηρος καί ἐλεεινός. Ἀγωνίζεται σάν λιοντάρι καί πάσχει ποιόν θά βρῆ ἀμελοῦντα τήν Εὐχή νά τόν καταπιῆ. Ἡμεῖς ὅμως πρέπει νά νήφουμε, νά ἀγρυπνοῦμε, νά ἐπισκοποῦμε καί νά εἴμεθα πανέτοιμοι μέ τό χέρι στή σκανδάλη τοῦ ὅπλου μας (δηλ. Εὐχή, Νῆψι)
γιά νά τόν ἀντιπετωπίσουμε.
Ζητῆτε στήν προσευχή σας νά σᾶς φωτίση τό Πανάγιον Πνεῦμα πῶς νά προσεύχεσθε. Νά παρακαλέσετε μέ πολλή ταπείνωσι νά σᾶς διδάξη τόν τρόπο ἐπικοινωνίας μέ πνεῦμα εἰρήνης καί γαλήνης Θεοῦ.
Ἡ προσευχή ἔχει τήν μεγαλύτερη δυσκολία στόν πνευματικό ἀγῶνα. Καί τοῦτο, γιατί ὁ δαίμων τήν μισεῖ, τήν πολεμᾶ ὅπως γνωρίζετε μέ τόν μετεωρισμό καί τήν ἀμέλεια.
Ζητᾶτε ἀπό τόν Χριστό μας, νά σᾶς χαρίση δωρεάν τό Πανάγιον Ὄνομά Του στήν κάθε ἀναπνοή σας ἐν ταπεινώσει. Διότι χωρίς τήν γνήσια ταπείσωσι τῆς καρδιᾶς ἡ προσευχή δέν βρίσκει τόπο γιά νά μείνη.
Αὐτό ἔχω πάθει ἐγώ ὁ ἐγωϊστής καί ὑπερήφανος καί τρισάθλιος.
Συγγνώμη πού σᾶς νουθετῶ ἐγώ πού δέν ἔβαλα ἀκόμη ἀρχή, νά δεχθῶ αὐτήν τήν εὐλογία τοῦ Θείου Ὀνόματος μέσα στήν βρώμικη καρδιά μου.
Σᾶς παρακαλῶ τεκνία μου, ἀγωνίζεσθε μέ προσευχή καί ταπείνωσι ψυχῆς.
+ Ὁ Πατέρας σας
Γέροντας Ἐφραίμ
https://paraklisi.blogspot.gr/2017/04/blog-post_808.html#more