«ΓΙΝΟΥ ΕΝΑΣ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ»

ΛΟΓΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ” Τόμος γ΄

Ἀρχιμ. Σεραφείμ Δημόπουλος

Τό διεθνές Ἰνστιτοῦτο γιά τά θαλάσσια ζῶα ἀνακάλυψε ὅτι οἱ φάλαινες ἀγαποῦν τά τραγούδια καί τραγουδοῦν σέ ὅλες τίς νότες. Μερικά τραγούδια κρατοῦν σαράντα λεπτά. Ὅταν συγκεντρώνονται ὅλες καί σχηματίζουν κοπάδια, ἀρχίζουν ὅλες μαζί νά τραγουδοῦν, ὁπότε γίνεται ὁλόκληρη συναυλία. Ὅλα τά ζῶα ἀγαποῦν τά τραγούδια καί τά παιχνίδια. Οἱ ἀγελάδες ἀγαποῦν πολύ τήν μουσική ἰδιαίτερα τήν κλασική μουσική. Γι᾿ αὐτό οἱ ἀγελαδοτρόφοι ὅταν ἀρμέγουν τίς ἀγελάδες τους τίς βάζουν κλασική μουσική γιά νά εὐχαριστιῶνται καί νά κατεβάζουν γάλα. Βλέπετε Ἡ χαρά εἶναι ὁ τόνος τῆς φύσεως. Ὅλη ἡ δημιουργία χαίρεται.

Τά πουλιά, τά ζουζούνια, τ᾿ ἀρνάκια, τά γιδάκια, τά σκυλάκια πού εἶναι τόσο παιχνιδιάρικα, καί ὅλα γενικά τά ζῶα. Καί τά μικρά ψαράκια πού ἔχουν τήν κατώτερη συναίσθηματικά ἀνάπτυξι χαίρονται καί πηδοῦν στή θάλασσα.

Πῶς λοιπόν ἐσύ ὁ ἄνθρωπος, λογικός, μέ κορυφαία συναισθηματική καί διανοητική ἀνάπτυξι, προορισμένος νά κληρονομήσης τόν ἴδιο τόν Θεό, καί νά ζῆς εἰς αἰῶνας αἰώνων, νά εἶσαι κατηφής, σκυθρωπός, λυπημένος;

Ἡ μεγαλύτερη ἀρρώστεια τῆς ψυχῆς εἶναι ἡ λύπη.

Ἀπ᾿ αὐτή γεννιῶνται ὅλες οἱ ψυχικές καί σωματικές ἀρρώστειες.

Τόν προηγούμενο αἰῶνα πίσω ἀπό κάθε ἀρρώστεια οἱ ἰατροί ἔψαχναν νά βροῦν ἕνα μικρόβιο. Τώρα πίσω ἀπό κάθε ἀρρώστεια ψάχνουν νά βροῦν μιά ψυχική αἰτία.

Νά εἶσαι λοιπόν πάντα χαρούμενος, γελαστός, εὔθυμος, χαριτωλόγος. Τό γέλιο εἶναι ὑγεία, καί ὁ Παῦλος παραγγέλει: «πάντοτε χαίρετε».

Ὑπό οἱασδήποτε συνθῆκες.

Στόν πλοῦτο καί στή φτώχεια, στήν ὑγεία καί στήν ἀρρώστεια, ὅταν σέ ἐπαινοῦν καί ὅταν σέ ὑβρίζουν, ὅταν σέ ἀδικοῦν, καί ὅταν σέ δικαιώνουν, πάντοτε νά χαίρεσαι. Εἶναι ἐντολή Θεοῦ.

Συνεχίζεται…..

Τέλος καί τῷ Βασιλεῖ τῶν αἰώνων

ἀφθάρτῳ ἀοράτῳ μόνῳ σοφῷ Θεῷ

τιμή καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

Λάρισα 2001