Μή προσεύχεσαι νά γίνουν τά θελήματά σου, ἀλλά μᾶλλον καθώς ἐδιδάχθης λέγε εἰς τήν προσευχήν σου: «Γεννηθήτω τό θέλημά Σου ἐν ἐμοί». Καί κάθε πρᾶγμα ἔτσι νά ζητῇς ἀπό Αὐτόν, νά γίνῃ τό θέλημά Του, διότι ὁ Θεός θέλει τό ἀγαθόν καί συμφέρον τῆς ψυχῆς σου.Ἐνῶ ἐσύ ὁπωσδήποτε δέν ζητεῖς πάντοντε τό συμφέρον σου.
 Ἐκ τῆς Φιλοκαλίας.

Do not pray for the fulfillment of your wishes. But pray as you have been taught, saying: Thy will be done in me. Always entreat Him in this way – that His will be done. For He desires what is good and profitable for your soul, whereas you do not always ask for this.

The Philokalia.