Μὲ ποίαν λογικὴν τὸ ΣτΕ ἔδωσε «πράσινον φῶς» εἰς τὴν ἀνέγερσιν τοῦ τεμένους εἰς τὸν Βοτανικόν

Τὸ Συμβούλιον Ἐπικρατείας ἔδωσε τὴν 1ην Ἰουλίου τὸ «πράσινον φῶς» διὰ τὴν ἀνέγερσιν τοῦ Μουσουλμανικοῦ Τεμένους εἰς τὸν Βοτανικὸν καὶ ἐνέκρινε τὴν χρηματοδότησιν τῆς ἀνεγέρσεώς του ὑπὸ τοῦ Κράτους. Εἰς τὸ σκεπτικὸν τῆς ἀποφάσεως τονίζεται ὅτι τὸ Τέμενος θὰ ἐξυπηρετήση τὰς θρησκευτικὰς ἀνάγκας τῶν Μουσουλμάνων τῆς Ἀττικῆς. Τὸ κριτήριον ὅτι τὸ Τέμενος θὰ γίνη ἐλάχιστα «μέτρα» ἀπὸ τὴν Ὁμόνοιαν καὶ τὸν σταθμὸν τοῦ μετρὸ ἀλλὰ καὶ τοῦ ὑπὸ ἀνέγερσιν γηπέδου τοῦ Παναθηναϊκοῦ, αὐτὸ δὲν ἔχει οὐδεμίαν σημασίαν διὰ τὸ Συμβούλιον Ἐπικρατείας.
Τί θὰ γίνη διὰ παράδειγμα, ὅταν γίνη καὶ τὸ γήπεδον τοῦ Παναθηναϊκοῦ καὶ ἀπὸ τὴν μίαν πλευρὰν ἔχομεν μαινομένους φιλάθλους (χούλιγκανς) καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλην Μουσουλμάνους, οἱ ὁποῖοι θὰ μεταβαίνουν εἰς τὸ Τέμενος ἢ θὰ εὑρίσκωνται ἐντὸς αὐτοῦ καὶ θὰ προσεύχωνται; Τὸ γεγονὸς ὅτι αἱ διαφορετικαὶ θρησκευτικαὶ ὁμάδες τῶν Μουσουλμάνων (Σουνῖτες, Σιΐτες κ.λπ.) θὰ ἀρχίσουν νὰ πολεμοῦν ἡ μία ὁμὰς τὴν ἄλλην (κάτι ποὺ συμβαίνει εἰς τὴν Αἴγυπτον, τὴν Λιβύην, τὴν Συρίαν, τὴν Τουρκίαν κ.λπ.) δὲν προβληματίζει τὸ Συμβούλιον τῆς Ἐπικρατείας;
Τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμος ζητεῖ ἐπαναδιαπραγμάτευσιν διὰ τὴν ἀνέγερσίν του, διότι ἔχει πλέον ἐπιφυλάξεις, μετὰ τὰ αἱματηρὰ γεγονότα εἰς τὴν Μέσην Ἀνατολήν, τὰς διώξεις Χριστιανῶν, τὰς ἀπαγωγάς, φυλακίσεις καὶ σφαγὰς Χριστιανῶν εἰς τὸ Σουδάν, τὴν Συρίαν καὶ εἰς ἄλλας χώρας, εἰς τὰς ὁποίας ἐπικρατοῦν οἱ σκληροὶ Ἰσλαμισταί, δὲν ἔχει οὐδεμίαν ἀξίαν διὰ τὸ Συμβούλιον τῆς Ἐπικρατείας; Κατὰ τὰς προσφάτους δημοτικὰς ἐκλογὰς εἴχομεν μεγάλας ἀντιπαραθέσεις διὰ τὴν ἀνέγερσιν τοῦ Τεμένους. Ἡ θέσις τοῦ ὑποψηφίου δημάρχου κ. Νικήτα Κακλαμάνη (πρώην ὑπουργὸς καὶ διαγραφεὶς προσφάτως ἀπὸ τὴν Ν.Δ.) προέτεινε νὰ ἀνεγερθῆ τὸ Τέμενος εἰς τὸ Σχιστόν, εἰς τὸ ὁποῖον εἶχεν ὑποδειχθῆ νὰ γίνη καὶ Μουσουλμανικὸν Νεκροταφεῖον.  Διατὶ τὸ Συμβούλιον Ἐπικρατείας ἠγνόησεν αὐτὴν τὴν πρότασιν;
Ἡ διαπίστωσις τοῦ Συμβουλίου Ἐπικρατείας ὅτι πρέπει νὰ ἀνεγερθῆ Τέμενος, διὰ νὰ προσεύχωνται οἱ Μουσουλμάνοι τῆς Ἀττικῆς, εἶναι ἐν μέρει σωστή. Διότι πράγματι χρειάζεται ἕνας συγκεκριμένος χῶρος, διὰ νὰ προσεύχωνται. Ἀλλὰ διατὶ ὁ χῶρος αὐτὸς νὰ εἶναι Τέμενος καὶ ὄχι ἕνα ἁπλὸ Τζαμί; Οἱ δικαστὲς τοῦ Συμβουλίου Ἐπικρατείας δὲν γνωρίζουν ὅτι τὸ Τέμενος παραπέμπει εἰς ἄλλους συμβολισμούς, παραγνωρίζουν τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ Τέμενος εἶναι ταυτοχρόνως ὀργανωμένος πολιτιστικὸς χῶρος τοῦ Ἰσλάμ, ὁ ὁποῖος ἔχει ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ὀργανωμένην βιβλιοθήκην, ξενώνας φιλοξενίας εἰς τοὺς ὁποίους πολλάκις γίνεται μύησις εἰς τὴν ἀνορθόδοξον πολεμικὴν τέχνην τῆς τρομοκρατίας; Εἰς μίαν ἐποχὴν κατὰ τὴν ὁποίαν τὸ Ἰσλὰμ σφάζει τὸ Ἰσλὰμ καὶ τὸ Ἰσλὰμ καταδιώκει καὶ φυλακίζει καὶ σφάζει Χριστιανοὺς εἰς ἰσλαμικὰς χώρας, τὸ Συμβούλιον τῆς Ἐπικρατείας συνεταυτίσθη μὲ τὸν σκληρὸν πυρῆνα τοῦ Κράτους καὶ ἔδωσε τὸ πράσινον φῶς διὰ τὴν ἀνέγερσιν τοῦ Τεμένους εἰς τὸν Βοτανικόν.
Γ.Ζ

Ορθόδοξος Τύπος, 11/07/2014 

http://aktines.blogspot.gr/2014/07/blog-post_2300.html#more