Αγία Γραφή.jpg
Ἐκφράζουν νέαν αἵρεσιν ἢ παρενόησαν κυριολεκτικῶς; 
Ζερβός Γεώργιος
Ἕνα νέον θεολογικὸν «φροῦ τον» κυκλοφορεῖ εἰς τοὺς κόλπους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ὀρθόδοξοι καθηγηταὶ τῆς θεολογίας διατυπώνουν τὴν ἄποψιν ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀναθεώρησιν κάποιων ἀποφάσεων τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων καὶ διατάξεων τῶν Ἱερῶν Κανόνων, θὰ πρέπη νὰ ἀναθεωρηθῆ τὸ Εὐαγγέλιον, νὰ καταργηθῆ ἡ νηστεία, νὰ σμικρύνη ἡ θεία Λειτουργία, νὰ ἀλλάξουν τὰ Ἱερὰ Μυστήρια κ.λπ.
Οἱ θεολόγοι αὐτοὶ προβάλλουν τὰς ἀπόψεις αὐτάς, ὑποστηρίζοντες ὅτι ὁ κόσμος διέρχεται πολλὰ προβλήματα (οἰκονομικά, περιβάλλοντος, ὑγείας κ.λπ.), τὰ ὁποῖα ἐπιτάσσουν ἀκόμη καὶ τὴν ἀναθεώρησιν τοῦ Εὐαγγελίου.Οἱ ἄνθρωποι εἴτε ὑπηρετοῦν τὰς αἱρετικὰς θέσεις ἑνὸς παγκοσμίου αἱρετικοῦ κινήματος ἢ παρεφρόνησαν κυριολεκτικῶς. Διότι τὸ νὰ ζητῆς τὴν ἀναθεώρησιν τοῦ Εὐαγγελίου, ὅταν αὐτὸ περιλαμβάνη τὴν διδασκαλίαν τοῦ Θεανθρώπου συνιστᾶ προωθημένην αἵρεσιν ἢ παραφροσύνην. Τὸ αὐτὸ ἰσχύει καὶ διὰ τὴν κατάργησιν τῆς νηστείας, τὴν ὁποίαν καθιέρωσε μαζὶ μὲ τὴν Κυριακὴν Προσευχὴν ὁ Κύριός μας. Τὰ σημερινὰ προβλήματα τῶν κοινωνιῶν ἀπαιτοῦν τὴν πλήρη ἐφαρμογὴν τοῦ Εὐαγγελίου, τὸν ἐκκλησιασμὸν (τοὐλάχιστον κατὰ τὰς Κυριακὰς) καὶ τὴν νηστείαν. Δὲν ἀποροῦμεν ὅμως διὰ τὰς αἱρετικάς των θέσεις. Διότι Ὀρθόδοξοι Ἀρχιερεῖς εἰς τὸ Πόρτο Ἀλέγκρε τῆς Βραζιλίας καὶ εἰς τὸ Πουσὰν τῆς Νοτίου Κορέας ἀπεδέχθησαν θέσεις τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν ἢ Αἱρέσεων, αἱ ὁποῖαι ἐξισώνουν τὴν Ὀρθοδοξίαν μὲ τὴν αἵρεσιν καὶ ἀποδέχονται ὅτι εἰς τὴν Χριστιανικὴν πίστιν δὲν ἰσχύ ουν δόγματα. Ἑκάστη «Ἐκκλησία» ἔχει τὸ ἰδικόν της δόγμα καὶ ὅλαι σώζουν καὶ εἶναι κανονικαί. Ἀλλὰ ὡς ἔλεγε καὶ ὁ μακαριστὸς Φώτιος Κόντογλου ποίαν σχέσιν ἔχουν οἱ Ἀρχιερεῖς αὐτοὶ μὲ τὴν Ἀλήθειαν τῆς Ὀρθοδοξίας;
Γ.Ζ.
Ορθόδοξος Τύπος, α.φ. 2018, 11 Απριλίου 2014
http://katanixis.blogspot.gr/2014/04/blog-post_1189.html#more