Ἡ ἀντιμετώπιση τῶν θλίψεων

 καί ἡμερολόγιο τοῦ 2007

  Ὁσίου Ἰσαάκ τοῦ θεοπνεύστου

  Νά μνημονεύεις καί ἐνθυμεῖσαι τόν Θεό σέ κάθε καιρό, καί θά σέ μνημονεύσει καί Αὐτός ὅταν θά πέσεις σέ κακά.

Ὅταν νιώσεις μέσα σου τή χαρά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, οἱ στενοχώριες καί θλίψεις αὐτῆς τῆς ζωῆς, γίνονται γλυκύτερες ἀπό τό μέλι.

Ὁ Θεός βαστάζει καί ὑπομένει ὅλες τίς ἀδυναμίες· ὅμως δέν ὑπομένει τόν ἄνθρωπο πού, ὅλη τήν ὥρα, γογγύζει· ἀλλά τόν παιδεύει, γιά νά τόν διορθώσει.

Τό στόμα καί ἡ καρδιά, πού σέ κάθε περίσταση εὐχαριστεῖ τό Θεό, δέχεται τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί τή θεία Χάρη.

Πρίν ἀπό τή Χάρη τοῦ Θεοῦ, τρέχει ἡ ταπείνωση· καί πρίν ἀπό τό παίδεμα τοῦ ἀνθρώπου, τρέχει ἡ ὑψηλοφροσύνη.

Ὅπως τά φάρμακα πού παίρνουμε, καθαρίζουν τό σῶμα μας ἀπό τά νοσογόνα μικρόβια, ἔτσι οἱ σφοδρές θλίψεις καθαρίζουν τήν καρδιά μας ἀπό τίς πονηρές πράξεις.

Βγάλε ἀπό τή ζωή τούς πειρασμούς καί τά βάσανα καί κανένας δέν ἁγιάζει, κανένας δέ σώζεται… Ὅσο αὐξάνονται καί πληθαίνουν οἱ πειρασμοί καί τά βάσανα, τόσο πληθαίνουν καί τά στεφάνια πού μᾶς περιμένουν.

Οἱ κάθε εἴδους πειρασμοί μᾶς παραχωροῦνται γιά νά ταπεινωθοῦμε καί γιά νά συγχωρηθοῦν οἱ ἁμαρτίες μας μέ τήν ἐξομολόγηση.

Στό Θεό πού εἶναι ἡ πηγή τῆς δικαιοσύνης, δέν ὑπάρχει ἀδικία.

Χωρίς τούς σωματικούς πειρασμούς δέν μπορεῖς νά πλησιάσεις τό Θεό, καί ὅποιος τούς ἀποφεύγει, ἀποφεύγει τήν ἀρετή.

Ἀνάλογα μέ τήν σφοδρότητα τῶν πειρασμῶν ὁρίσθηκαν τά χαρίσματα ἀπό τήν σοφία τοῦ Θεοῦ.

Ἡ ταπεινοφροσύνη τῆς καρδιᾶς εἶναι ἡ γιατρειά τῶν θλίψεων… Κατά τό μέτρο τῆς ταπεινοφροσύνης, δίνει ὁ Θεός καί τή δύναμη νά ὑπομένεις τίς συμφορές σου. Καί κατά τό μέτρο τῆς ὑπομονῆς σου, τό βάρος τῶν θλίψεών σου γίνεται ἐλαφρότερο καί παρηγοριέσαι.

Συνεχίζεται…..

    «Τέκνον, εἰ προσέρχῃ δουλεύειν Κυρίῳ Θεῷ,

ἑτοίμασον τήν ψυχήν σου εἰς πειρασμόν»

Σοφία Σειράχ 2 : 1

  Παιδί μου, ἐάν προσέρχεσαι νά ὑπηρετήσης τόν Κύριο,

 ἑτοίμασε τόν ἑαυτό σου γιά διάφορες δοκιμασίες.

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

 Ἀμήν.

     Ἐκδόσεις: “ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ”

Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς ἐκδόσεις “ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ” γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδουν.

Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτηςhttp://HristosPanagia3.blogspot.com