Ἀπόσπασμα ἀπό τήν ὁμιλία:

Δίψα Θεοῦ (Β΄). ἍγιοςΣιλουανός.Π. Σωφρονίου. 47ο. Ἀρχ. Σάββας ἁγιορείτης 26-12-2015

Ἀκοῦστε ὅλη τήν ὁμιλία ἐδῶ:

https://www.youtube.com/watch?v=BNSgkY0yxGM&list=PL1IyRFUYI0Q2qb1dPfU63fIJiByahIgGU&index=46

Ὁ Κύριος ἀγαπᾶ τόν ἄνθρωπο καί ἡ χάρη Του θά εἶναι ἡ ἴδια στήν Ἐκκλησία, ὅπως καί στό παρελθόν, μέχρι τήν ἡμέρα τῆς φοβερᾶς Κρίσεως. Ὁ Θεός δέν ἀλλάζει, οὔτε παίρνει πίσω τις ὑποσχέσεις Του, οὔτε ἀκυρώνει τά δῶρα Του καί τίς προσφορές Του. Τά χαρίσματα τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀμεταμέλητα, δέν τά παίρνει πίσω ὁ Θεός καί ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ στήν Ἐκκλησία εἶναι κατατεθειμένη καί ὑπάρχει καί θά ὑπάρχει πάντα γιά ὅλους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι μέ τίς κατάλληλες προϋποθέσεις θά τήν ζητήσουν.

Γιατί, καί ἐδῶ εἶναι ἕνα σπουδαῖο ζήτημα, ὅτι ναί μέν ὑπάρχει ἡ χάρις, ἀλλά τήν παίρνουν αὐτοί οἱ ὁποῖοι ἔχουν, ὅπως ἔλεγε ὁ Ἅγιος Παΐσιος, ταπείνωση καί ἀγάπη, ἔχουν τήν συχνότητα τοῦ Θεοῦ. Ὅπως γιά νά ἐπικοινωνήσουμε μέ ἕναν πού εἶναι σέ μιά ἀπόσταση μεγάλη μέ τό τηλέφωνο, παλιά μέ τόν ἀσύρματο κλπ., ἔπρεπε νά βρισκόμαστε στήν ἴδια συχνότητα, νά ἐκπέμπουμε καί νά λαμβάνουμε ἀπό τόν ἄλλον στήν ἴδια συχνότητα γιά νά μπορέσουμε νά ἐπικοινωνήσουμε, ἔτσι καί γιά νά ἐπικοινωνήσουμε μέ τόν Θεό καί γιά νά πάρουμε την χάρη τοῦ Θεοῦ, χρειάζεται νά ὑπάρχει ἡ ταπείνωση καί ἡ ἀγάπη.

Καί ὅταν λέμε ἀγάπη, ἐννοοῦμε τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν καί ὅταν λέμε ταπείνωση, πάλι ἐννοοῦμε τήν ὑπακοή καί τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν. Ὅταν ὑπάρχουν αὐτά τότε ὁ ἄνθρωπος βρίσκει τήν ἴδια χάρη πού βρῆκε καί ἡ Παναγία μας, πού βρήκανε καί ὅλοι οἱ Ἅγιοι μέσα στήν Ἐκκλησία, μέσα στόν Χριστό, καί δέν στερούμαστε τίποτα σέ σχέση μέ τούς παλαιούς Ἁγίους.

Γιατί λένε μερικοί ὅτι σήμερα ἄλλαξαν τά δεδομένα, ἄλλαξαν τά χρόνια, σήμερα δέν μπορεῖς νά ἁγιάσεις. Αὐτό εἶναι βλασφημία, νά πεῖς ὅτι σήμερα δέν μπορεῖς νά γίνεις Ἅγιος. Ὅπως καί τότε, ἔτσι καί σήμερα, ἔτσι καί πάντα, μέχρι τό τέλος τῶν αἰώνων, μέχρι καί τά χρόνια τοῦ Ἀντιχρίστου, θά μπορεῖ νά ἁγιάσει αὐτός πού θέλει νά ἁγιάσει. Καί θά πρέπει νά θέλουμε νά ἁγιάσουμε, γιατί εἶναι ἐντολή τοῦ Θεοῦ: «Ἅγιοι γίνεσθε».

Ὁ Κύριος ἀγαπᾶ τόν ἄνθρωπο καί παρόλο πού τόν ἔπλασε ἀπό τό χῶμα, τόν ἐστόλισε μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα. Ἐνῶ εἶναι χωμάτινος ὁ ἄνθρωπος, ὅμως ἔχει καί τό θεϊκό στοιχεῖο, τήν θεία χάρη, το ἐμφύσημα τοῦ Θεοῦ. Μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα γνωρίζεται ὁ Κύριος, μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα ἀγαπᾶται ὁ Κύριος καί χωρίς τό Ἅγιο Πνεῦμα ὁ ἄνθρωπος δέν εἶναι παρά γῆ ἁμαρτωλή, σκέτο χῶμα, ἁμαρτωλό.

Ὁ Κύριος ἀνατρέφει τά παιδιά Του μέ τήν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί μέ τήν Μετάληψη τοῦ Τιμίου Αἵματος καί Σώματός Του. Καί ὅλοι ὅσοι ἀκολουθοῦν τόν Κύριο εἶναι ὅμοιοι μέ τόν Κύριο, τόν Πατέρα τους, κιόλας ἀπό ἐδῶ ἐπάνω στήν γῆ. Ὅσο τηροῦμε τίς ἐντολές, ἀκολουθοῦμε τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, ἀκολουθοῦμε τόν Κύριο, τόσο καί ἐξομοιωνόμαστε μέ τόν Θεό, ἀνατρεφόμενοι ἀπό Αὐτόν, μέ τήν χάρη καί μέ τήν Θεία Εὐχαριστία.

Τό Ἅγιο Πνεῦμα μᾶς ἔκανε συγγενεῖς τοῦ Κυρίου καί πρέπει νά ξέρεις πῶς ἄν αἰσθάνεσαι μέσα σου τήν εἰρήνη τοῦ Θεοῦ καί τήν ἀγάπη γιά ὅλους, τότε ἡ ψυχή σου εἶναι ὅμοια μέ τόν Κύριο.  Τί ὡραῖο εἶναι αὐτό, ὅτι ὁ Θεός δια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μᾶς ἔκανε συγγενεῖς Του, συγγενεῖς κατά πνεῦμα.

Ἡ συγγένεια κατά πνεῦμα εἶναι ἀνώτερη ἀπό την κατά σάρκα συγγένεια καί πολλές φορές οἱ κατά σάρκα συγγενεῖς μας δέν εἶναι καί συγγενεῖς μᾶς κατά πνεῦμα, εἶναι ἀντίθετοι, ἔχουν τό ἀντίθετο πνεῦμα, ὄχι τό πνεῦμα τοῦ Θεοῦ. Δέν πρέπει νά μᾶς παραξενεύει αὐτό, οὔτε νά μᾶς ἀπελπίζει, ὅπως λένε μερικοί, «δέν ἔχω κανέναν». Ἔχουμε τόν Κύριο καί εἴμαστε μέσα στήν μεγάλη οἰκογένεια, τήν πνευματική οἰκογένεια, πού λέγεται «Ἐκκλησία».

Γι’ αὐτό εἶναι πολύ σημαντικό νά εἴμαστε ὅλοι μαζί. Βλέπετε δέν λέει ὁ Θεός: «Καθίστε στό σπίτι σας καί προσευχηθεῖτε καί δέν χρειάζεται νά κάνετε τίποτα ἄλλο, θά σωθεῖτε». Ὄχι. Μᾶς λέει: «Ναί, καί στό σπίτι θά προσευχηθεῖς, ἀλλά θά ἔρθεις καί στήν σύναξη, στήν Θεία Λειτουργία, στήν κοινή προσευχή», ὅπου ὅλοι μαζί συγκροτοῦμε καί φανερώνουμε τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τήν Ἐκκλησία καί ἔτσι σωζόμαστε, ὡς Σῶμα Χριστοῦ καί ὄχι ὡς μονάδες, ὡς ἄτομα.

Ὁ Κύριος λοιπόν μᾶς ἀνατρέφει καί μᾶς δίνει την χάρη Του καί ἐξομοιωνόμαστε μέ Αὐτόν σιγά,σιγᾶ – σιγά,σιγᾶ καί μοιάζουμε καί γινόμαστε ὅμοιοι μέ Αὐτόν ἀπό τήν γῆ, ἀπό ἐδῶ καί τώρα. Γι’ αὐτό εἶδες ἕναν Ἅγιο, οὐσιαστικά εἶναι σάν νά εἶδες τόν Χριστό.

Τό Ἅγιο Πνεῦμα μᾶς ἔκανε συγγενεῖς τοῦ Κυρίου καί ὅταν ἔχουμε τήν εἰρήνη τοῦ Θεοῦ καί τήν ἀγάπη γιά ὅλους, τότε ἡ ψυχή μας εἶναι ὅμοια μέ τόν Κύριο. Αὐτό τό διδαχθήκαμε ἀπό την χάρη τοῦ Θεοῦ. Καί ἡ ψυχή ξέρει πότε ἔχει τόν πλοῦτο τῆς χάρης. Σιγά,Σιγά – σιγά,σιγά ὁ ἄνθρωπος ἀποκτάει μία διάκριση καί κατά κάποιον τρόπο γίνεται καί ὁ ἴδιος, λίγο, ἐντός εἰσαγωγικῶν, πνευματικός τοῦ ἑαυτοῦ του καί καταλαβαίνει πότε εἶναι καλά καί πότε δέν εἶναι, πότε εἶναι σέ κατάσταση χάριτος καί πότε σέ συστολή, σέ ὑποστολή τῆς χάρης.

Τό ἴδιο αἰσθάνεται καί τήν ἀπομάκρυνση τῆς χάρης ἡ ψυχή, ὅπως καί τήν προσέγγιση τοῦ ἐχθροῦ. Δέν τό ἤξερα πιό πρίν αὐτό, ἀλλά ὅταν ἔχασα την χάρη, τότε μόνο ἀπό τήν πεῖρα μοῦ ἔγινε φανερό. Γι’ αὐτό ἀδελφοί, μέ ὅλες τίς δυνάμεις σας φυλάγετε τήν εἰρήνη τοῦ Θεοῦ πού σᾶς,σάς δόθηκε δωρεάν.

Καί ἄν κάποιος μᾶς κακοποιεῖ, ἄς τόν ἀγαποῦμε, ἔστω καί μέ κόπο καί ὁ Κύριος βλέποντας τόν κόπο μας, θά μᾶς βοηθήσει μέ την χάρη Του. Ἔτσι διδάσκουν οἱ Ἅγιοι Πατέρες, καί ἡ πεῖρα πολλῶν ἐτῶν διδάσκει πώς εἶναι ἀπαραίτητος ὁ κόπος.

Δέν εἶναι μόνο ὁ σωματικός, ὑπάρχει καί ὁ ψυχικός, ὁ πνευματικός κόπος, νά ἀγαπήσεις αὐτόν πού σέ κακοποιεῖ, αὐτόν πού σοῦ κάνει κακό, ἔτσι ὥστε νά φυλάξεις μέσα σου τήν εἰρήνη τοῦ Θεοῦ, νά συγχωρήσεις καί νά μήν θελήσεις νά ἐκδικηθεῖς, ἤ νά ὑπερασπιστεῖς μέ θυμό καί ὀργή τόν ἑαυτό σου.

Ὅποιος ζεῖ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι, αὐτός εἶναι κιόλας ἐπί γῆς ὅμοιος μέ τόν Κύριο. Ὅσοι ὅμως δέν μετανοοῦν καί δέν πιστεύουν αὐτοί μοιάζουν μέ τόν ἐχθρό. Ὁ Κύριος μᾶς ἀξίωσε νά εἴμαστε ὅμοιοι μέ Αὐτόν καί ὁ Κύριος εἶναι τόσο πρᾶος καί ταπεινός πού ἄν τόν ἔβλεπες, θά ἤθελες ἀπό τήν πολλή χαρά νά πεῖς: «Κύριε, λιώνω ἀπό την χάρη Σου». Ἐκείνη ὅμως τήν στιγμή δέν μπορεῖς νά πεῖς οὔτε μιά λέξη γιά τόν Θεό, γιατί ἡ ψυχή σου ἔχει ἀλλάξει ἀπό τήν ἄφθονη ἔκχυση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος φτάσει νά δεῖ τόν Θεό, πού εἶναι ἡ ὕψιστη ἐμπειρία, τότε χάνει τά λόγια του, τότε σταματάει καί ἡ προσευχή, σταματᾶνε τά πάντα, εἶσαι μπροστά στόν Θεό καί ἁπλῶς ζεῖς την χάρη, ζεῖς τόν Θεό.

Ἀπομαγνητοφώνηση 8λεπτου ἀποσπάσματος