” Ὁσίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου “

Ἄς μάθουμε νά δουλεύουμε καί νά ὑποτασσόμαστε στό Χριστό, γιά ν᾿ ἀρχίσει ν᾿ ἀνθίζει μέσα στήν ψυχή μας τό λουλούδι τῆς ἀγάπης.

Ὁ Χριστός μας ἄνοιξε τό δρόμο, πού πρέπει ν᾿ ἀκολουθήσουμε γιά νά γίνουμε ἐμεῖς πλούσιοι σέ ψυχικά χαρίσματα.
Ἄς συγχωρέσουμε ὁ ἕνας τόν ἄλλο, γιά ν᾿ ἀπολαύσουμε τ᾿ ἀγαθά τοῦ Θεοῦ καί νά δοκιμάσουμε τή γλυκύτητα, πού δοκιμάζει ὅποιος ἀκολουθεῖ τό Θεό τῆς ἀγάπης.

Ἐκεῖνος πού δέν ἀγάπησε τό Χριστό, τρέχει μάταια. Καί ποτέ δέν πρόκειται νά Τόν φτάσει, ἄν δέν ἀγαπήσει πρῶτα τόν ἀδελφό του.

Ἐκεῖνος πού ἔφτασε τήν ἀγάπη, πλησίασε τόν ἴδιο τό Χριστό, γιατί ἡ ἀγάπη εἶναι τό πλήρωμα τοῦ νόμου Του. Χωρίς ἀγάπη ἡ καρδιά μας εἶναι στείρα καί δέν εὐφραίνεται μέ τά θαυμάσια τοῦ Θεοῦ.
Σᾶς παρακαλῶ, λοιπόν, νά βιώσετε τήν ἀγάπη, καί νά μήν ἀποκάμετε καί σταματήσετε πρίν τή φτάσετε.
Γιατί κάθε ἄσκηση καί κάθε πνευματικός ἀγώνας, πού δέν ἔχει στόχο τήν ἀγάπη, εἶναι μάταιος.
Δέν εἵναι δυνατό ν᾿ ἀναγνωρισθεῖ κανεῖς σάν μαθητής τοῦ Χριστοῦ μέ ἄλλη ἀρετή ἤ ἐντολή, παρά μόνο μέ τήν ἀγάπη. Τό λέει ὁ ἴδιος ὁ Κύριος: 


«Ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοί μαθηταί ἐστε, ἐάν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις».

Γιά τήν ἀγάπη ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος κι ἔζησε ἀνάμεσά μας καί ὑπέμεινε θεληματικά τά φρικτά πάθη – γιά νά ἐλευθερώσει τόν ἄνθρωπο ἀπό τά δεσμά τῆς ἁμαρτίας καί νά τόν ἀνεβάσει στούς οὐρανούς.

Γιά τήν ἀγάπη ἔτρεξαν οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι ἐκεῖνο τόν ἀτέλειωτο δρόμο – γιά νά βγάλουν ἀπό τό βυθό τῆς εἰδωλολατρείας καί νά φέρουν στό λιμάνι τῆς οὐράνιας βασιλείας ὁλόκληρη τήν οἰκουμένη, τραβώντας τήν μέ τ᾿ ἀγκίστρια καί τά δίχτυα τού θείου λόγου.

Για τήν ἀγάπη ἔχυσαν τό αἵμα τους οἱ ἅγιοι Μάρτυρες – γιά νά μή χάσουν τό Χριστό.


Γιά τήν ἀγάπη θυσίασαν μέ προθυμία τή ζωή τους οἱ θεοφόροι Διδάσκαλοι τῆς οἰκουμένης – γιά νά δοξαστεῖ ἡ Καθολική Ἀποστολική Ἐκκλησία.

Ἄς ἀγωνιστοῦμε, λοιπόν, νά εὐαρεστήσουμε τό Χριστό μέ τήν ἀγάπη. Ὅταν ἀγαπᾶμε τούς ἀνθρώπους καί τό Θεό, τότε Αὐτός μᾶς προσφέρει τ᾿ ἀνεκτίμητα δῶρα Του: τήν πίστη, τήν καθαρότητα καί τήν εὐλάβεια. Μᾶς χαρίζει ἀκόμα τήν κατάνυξη καί τά δάκρυα, πού καθαγιάζουν τήν ψυχή, καί μᾶς γεμίζει μέ θείο φῶς καί Πνεῦμα Ἅγιο.

 Τῷ Θεῷ δόξα τώρα καί πάντα καί στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων! Ἀμήν!