Νά κρατᾶς πάντοτε τό νοῦ σου

χωρίς χρῶμα, χωρίς μορφή,

χωρίς εἰκόνες, χωρίς σχήματα,

χωρίς ποιοτικές ἤ ποσοτικές ἔννοιες,

καί μόνο τά λόγια τῆς προσευχῆς νά προσέχεις καί νά μελετᾶς

 καί νά σκέφτεσαι μέσα στήν καρδιακή κίνηση,

 

 σύμφωνα μέ τόν Ἅγιο Ἰωάννη τῆς Κλίμακος πού λέει:

 

 «Ἀρχή τῆς προσευχῆς εἶναι

νά ἀποκρούει ὁ νοῦς ἐκ προοιμίου

μέ τή μονολόγιστη προσευχή

τήν προσβολή τῶν λογισμῶν».

 ( Φιλοκαλία, τόμ. Ε’, σελ. 96 )