Ἡ ἀντιμετώπιση τῶν θλίψεων

 καί ἡμερολόγιο τοῦ 2007

 Γέροντος Κλεόπα Ἠλίε, 1998

  Νά μήν ξεκινᾶτε νά κάνετε στή ζωή σας τίποτε, χωρίς, προσευχή μπροστά στό Θεό καί τήν Κυρία Θεοτόκο.

Ὁ Θεός θέλει τήν σωτηρία μας, καί αὐτό πού ἐπιτρέπει εἶναι γιά τό καλό μας· ὁπότε νά χαιρόμεθα γιά τίς ἀποφάσεις Του, ἔστω καί ἄν δέν τίς καταλαβαίνουμε.

Οἱ πειρασμοί μᾶς διδάσκουν τήν πείρα τοῦ πνευματικοῦ πολέμου, μᾶς σκληραγωγοῦν στή ζωή, μᾶς βοηθοῦν νά προοδεύσουμε πνευματικά. Ἐπίσης μᾶς ἐπαυξάνουν τήν πίστη, μᾶς διδάσκουν καί μᾶς ἐξαναγκάζουν νά προσευχόμαστε περισσότερο, νά ἀγρυπνοῦμε, νά πηγαίνουμε συχνότερα στήν ἐκκλησία, νά κάνουμε νηστεία, ἀνάγνωση τῶν ἱερῶν βιβλίων, συχνή ἐξομολόγηση καί Θεία Κοινωνία. Οἱ πειρασμοί μᾶς ταπεινώνουν, μᾶς δείχνουν τήν ἀδυναμία μας καί τήν ἀνικανότητά μας, ὅταν εἴμαστε μόνοι χωρίς τή θεία βοήθεια. Ἀκόμη ἐνισχύουν τήν ὑπομονή, τήν προσευχή, τά δάκρυα, τήν ταπείνωση καί τήν πίστη μας.

Ἡ ζωή μας εἶναι μία μάχη μέ τό διάβολο, πού μᾶς πειράζει εἴτε μέ τό σῶμα μας, εἴτε μέ τούς συνανθρώπους μας, εἴτε κατευθείαν μέ δικές του σκοτεινές ἐνέργειες. Οἱ πειρασμοί εἶναι ἀπαραίτητοι, ἀρκεῖ μόνο νά μή μᾶς νικοῦν. Ἕνας μεγάλος ἅγιος ἀσκητής ἔλεγε: «Ἔπαρον τούς πειρασμούς καί οὐδείς ὁ σωζόμενος». Ὁ χριστιανός μπορεῖ νά παραμένει ἄτρωτος ἀπό τίς παγίδες τοῦ διαβόλου, ὅταν ἐκτελεῖ τά ἀγαθά ἔργα καί ἰδιαίτερα τήν προσευχή, τή νηστεία, τήν ταπείνωση, τήν ἀγάπη, τήν ἐξομολόγηση, τή μετάνοια, τήν ἐλεημοσύνη καί τή μακροθυμία.

Οἱ πειρασμοί εἶναι δοκιμασίες πού ἔρχονται ἐναντίον τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τό διάβολο καί τούς ὑπηρέτες του, τούς κακούς ἀνθρώπους. Ὁ ἄνθρωπος ἀφήνεται ἀπό τό Θεό νά πειράζεται γιά νά δοκιμασθεῖ ἡ πίστη του (Α΄ Πέτρ. Α΄ : 6-7), ἡ ἀγάπη του πρός τό Θεό (Δευτ. 13 : 3), ἡ ὑπακοή του (Δευτ. 8 : 2) καί ἐάν εἶναι προσκολλημένος στά μάταια ἀγαθά, ὅπως συνέβη μέ τόν δίκαιο Ἰώβ (Ἰώβ 1 : 9-12).

Συνεχίζεται…..

«Ὁ Κύριος μᾶς ἐβεβαίωσε, ὅτι·

«ὁ γάρ ζυγός μου χρηστός καί τό φορτίον μου ἐλαφρόν ἐστι»

 Ματθ. Ια΄ : 30

 πού σημαίνει: ὁ δικός μου ζυγός εἶναι καλός,

χρήσιμος, καί τό φορτίο πού σᾶς ἀναθέτω εἶναι ἀλάφρό»

 

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

Ἐκδόσεις: “ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ”

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν Ἡγούμενο τίς ἐκδόσεις “ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ” γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδουν.Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτηςhttp://HristosPanagia3.blogspot.com