Γιά τὴν δαιμονικὴ ἀπἀτη στὴν πατρίδα μας 
 
Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου ( Ἀπόσπασμα) 
 
6/02/2021 
Σήμερα ποὺ ἑορτάζουμε τὴν μνήμη τοῦ μεγάλου Ἁγίου μας, τοῦ Ἁγίου Φωτίου τοῦ Μεγάλου, τοῦ καθαιρέτου τῶν αἱρέσεων καὶ μάλιστα τῆς παπικῆς αἱρέσεως καὶ τοῦ filioque, θέλω νὰ συγχαρῶ ταπεινἀ ὅλους αὐτοὺς, οἱ ὁποῖοι ἀντιστέκονται σὲ ὅλη αὐτὴ τὴν δαιμονικὴ κατάσταση καὶ ἀπάτη ποὺ ἔχει ἔρθει στὴν πατρίδα μας ἀλλὰ καὶ παγκοσμίως. Ὅλους αὐτοὺς τοὺς γιατροὺς, οἱ ὁποῖοι ἀρνοῦνται νὰ συμμετάσχουν σὲ ὅλη αὐτὴ τὴν διαδικασία μὲ τὸν ἐμβολιασμὸ, ἔχω ὑπόψη μου κάποιους. Καὶ στοὺς νοσηλευτὲς ἐπίσης ποὺ ἀντιστέκονται, καὶ δὲν θέλουν νὰ συμμετάσχουν καθόλου σὲ ὅλη αὐτὴ τὴν προσπάθεια ποὺ γίνεται δυστυχῶς ἀπὸ τὸ κράτος γιὰ νὰ ἐμβολιαστοῦν οἱ Ἕλληνες μὲ ἕνα ἐμβόλιο, τὸ ὁποῖο ἔχει φτιαχτεῖ μὲ τὸ αἷμα ἀθώων ἀνθρώπων, ποὺ ἔχουν σφαγιαστεῖ · ἐκτρωμένων ἐμβρὺων δηλαδὴ, ὅπως εἶναι γνωστὸ πλέον σὲ ὅλους. Καὶ ἔχουνε εἴτε στὸ στάδιο τῆς πειραματικῆς καὶ τοῦ ἐλέγχου εἴτε στὸ στάδιο τὸ πειραματικὸ καὶ τοῦ ἐλέγχου εἴτε στὸ στάδιο τῆς παραγωγῆς, ἔχουν χρησιμοποιηθεῖ κύτταρα ἀπὸ αὐτὰ τὰ ἐκτρωμένα ἔμβρυα, τοὺς ἀνθρώπους δηλαδὴ αὐτοὺς ποὺ θυσιάστηκαν, σφαγιάστηκαν, πιὸ σωστὰ, γιὰ ὁποιοδήποτε λόγο. Καὶ ἀφ’ ἑτέρου εἶναι ἕνα ἐμβόλιο τὸ ὁποῖο δὲν γνωρίζουμε τὶ παρενέργειες θὰ ἔχει μετὰ ἀπὸ λίγο χρόνο ἤ ἀπὸ πολὺ χρόνο, στοὺς ἀνθρώπους ποὺ τὸ κάνουν. 


 
Καί ἀκόμα, νὰ συγχαρῶ καὶ ἕνα καθηγητὴ τοῦ Πανεπιστημίου ποὺ παραιτήθηκε, γιατὶ ἀκριβῶς καταπατεῖται σήμερα τὸ Σύνταγμα καὶ μάλιστα μὲ φοβερὸ τρόπο, ἀπὸ τὸ κράτος, ἀπὸ τὴν κυβέρνηση· καὶ διαμαρτυρόμενος ὁ καθηγητὴς αὐτὸς ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο τῆς Θράκης στὴν Νομικὴ Σχολὴ, παραιτήθηκε, καὶ ταπεινὰ τὸν συγχαίρομε. Καὶ ὅλοι αὐτοὶ, καὶ οἱ νοσηλευτὲς καὶ οἱ γιατροὶ καὶ ὁ καθηγητὴς, δείχνουν τὸν δρόμο τῆς ἀντίστασης σὲ ὅλο αὐτὸ τὸ δαιμονικὸ σύστημα ποὺ ἔχει ἁπλωθεῖ στὴν πατρίδα μας. 
 
Καί βέβαια ἡ μεγαλύτερη ἀντίσταση ἀπὸ ὅλες, γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ κάνουμε καὶ αὐτὰ τὰ ὁποῖα κάνουν αὐτοὶ οἱ ἀξιέπαινοι ἄνθρωποι, ἡ μεγαλύτερη ἀντίσταση εἶναι ἡ μετάνοια ποὺ χρειάζεται νὰ ἔχουμε ὅλοι μας, ἔτσι ὥστε νὰ ἑλκύουμε τὸ ἔλεος καὶ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, καὶ νὰ βγοῦμε ἀπὸ ὅλη αὐτὴ τὴ δυσκολία καὶ τὴ δαιμονικὴ ἀπάτη· καὶ ὁπωσδήποτε ὁ Θεὸς δὲν θὰ μᾶς ἀφήσει, γρήγορα θὰ φύγει ὅλο αὐτὸ, καὶ θὰ ἔχουμε πάλι τὴν χαρὰ, ὄχι ποὺ εἴχαμε προηγουμένως, τὴ χαρὰ μιᾶς ἐπίγειας εὐμάρειας, ἀλλὰ νομίζω θὰ ἔχουμε πλέον τὴ χαρὰ, τὴν ἀληθινὴ χαρὰ τοῦ Θεοῦ, τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐφόσον θὰ ἔχουμε μετανοήσει ἀληθινὰ, γι’ αὐτὸ ὁ Θεὸς παραχώρησε ὅλο αὐτὸ, καὶ θὰ βρεθοῦμε ἔτσι ὡς ὑγιῆ μέλη μέσα στὴν Ἁγία μας Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, νὰ λατρεύουμε καὶ νὰ ὑμνοῦμε τὸν Θεό. 
 
Δι’εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ἡ Ἁγία Τριὰς διαφυλάξοι πάντας ἡμᾱς.