Ἀγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Ἡ ζωή σου πάνω στή γῆ εἶναι ὁλοῦθε στενεμένη. Ὅλα σέ προδίδουν: οἱ συγγενεῖς, οἱ φίλοι, οἱ γνωστοί, τά πλούτη, οἱ ἀπολαύσεις τῶν αἰσθήσεων, τό ἴδιο τό σῶμα σου κάποια στιγμή θά σέ ἐγκαταλείψουν.Ὅλα τά στοιχεῖα τῆς φύσης (ἡ γῆ, τό νερό, ὁ ἀέρας, τό φῶς), σέ ἐξαπατοῦν. Γι᾿ αὐτό φρόντισε νά προσκολληθεῖς μόνο στό Θεό, «παρ᾿ ᾧ οὐκ ἔνι παραλλαγή ἤ τροπῆς ἀποσκίασμα» (Ἰακ. Α΄: 17), γιατί Αὐτός μόνο εἶναι Ἀγάπη.

Συνεχίζεται…

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

Ἀπό τό βιβλίο: “Ἡ ἐν Χριστῷ Ζωή μου”

Ἀγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Κεντρική διάθεση: Πέτρος Ἀθ. Μπότσης

Πέλλης 2, 15234 Φραγκοκκλησιά Ἀττικῆς

Τηλ. & Fax: 210 – 68.12.382

 

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν κ. Πέτρο Ἀθ. Μπότση γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει.

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

http://hristospanagia3.blogspot.gr/