«Οἱ πολλοί φωνάζουν καί κρίνουν μέ τόση εὐκολία, ἐπειδή δέν ἐξετάζουν τά δικά τους ἁμαρτήματα καί ἐξετάζουν τά ἁμαρτήματα τῶν ἄλλων.Πολλές φορές παραβλέπουμε τά δικά μας καί ἀσχολούμαστε μέ τά ἁμαρτήματα τῶν ἄλλων».

 

(Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου,

Πρός τούς λέγοντας ὅτι δαίμονες διοικοῦσι…,

ΕΠΕ 31, 68)

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

 

  Ἀπό: «ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΑΓΙΟΠΑΤΕΡΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ»