Γιατί ἔπρεπε νὰ σταυρωθῆ ὁ Υίὸς τοῦ Θεοῦ γιὰ νὰ σωθῆ ὁ ἄνθρωπος:

– Παιδί μου, ὅτι μποροῦσε ἡ Θεία Εὐσπλαγχνία νὰ βρῆ καὶ ἄλλους τρόπους, ἀσφαλῶς μποροῦσε. Αὐτόν τὸν τρό­πο ἐπέλεξε. Αὐτός ἦταν ἡ ἐκδήλωσι τῆς ὑψίστης ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Νὰ προσλάβη τὸν ἄνθρωπο τὸν ἴδιο. Καὶ διὰ τῆς προσλήψεως νὰ θεραπεύση τὸν νενοσηκότα. Προσέγγισι τοῦ μυστηρίου τῆς σταυρώσεως καὶ τῆς ἐνσαρκώσεως γενικότερα, λεπτομερὴς καὶ λογική, δὲν εἶναι δυνατή. Θέλησε νὰ πλύνη τὶς ἁμαρτίες μας μὲ τὸ Αἷμα Του. Καὶ αὐτό εἶναι καὶ μία ἀπόδειξι τῆς ἀνεκτίμητης ἀξίας τῆς ψυχῆς.Ποτὲ δὲν παίρνουμε ἕνα ἀπορρυπαντικό ἀκριβότερο ἀπό τὸ ὕφασμα τὸ ὅποιο πᾶμε νὰ πλύνουμε. Ποτέ! Τὸ πετᾶμε τὸ ὕφασμα, ἂν εἶναι ἀκριβότερο τὸ ἀπορρυπαντικό. Τὸ ἀπορρυπαντικό θὰ εἶναι κατώτερης ἀξίας ἤ ἴσης. Ὁ Κύριος λέει μᾶς ἔσωσε μὲ τὸ Αἷμα Του. Ἔπλυνε τὴν ψυχὴ μας μὲ τὸ Αἷμα Του. Ἡ αξία τοῦ αίμα­τος τοῦ Κυρίου ποιὰ εἶναι; Ἄπειρη. Ἄρα ἄπειρη πρέπει νὰ εἶναι καὶ ἡ ἀξία τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς.
 
 
✞ Γέροντας Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος