ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ

Ἡ θεολογική ἀπάντησή από τον κ. Δημήτριο Τσελεγγίδη (Καθηγητής Δογματικῆς Θεολογίας Α.Π.Θ) 
 Ἄν ἡ βλασφημία πρός τούς ὁποιουσδήποτε ἀνθρώπους ἀποτελεῖ, πανθομολογουμένως, μία φρασττική ἀπρέπεια, ἡ ὁποία φανερώνει ἐμπαθῆ κατάσταση καί ἔλλειψψη κοινωνικῆς ἀγωγῆς τοῦ βλάσφημου, τότε ἡ βλασφημία τῶν Θείων Προσώπων ἐκφράζει τόν ἀνώτατο βαθμό τῆς φραστικῆς ἀσέβειας. Ὡς ἀνώτατη ἀσέβεια, εἶναι αὐτονοήτως, καί μεγάλη ἁμαρτία.
Καί εἶναι μέν ἐλεύθερος κάθε ἄνθρωπος νά πιστεύει ὅ,τι θέλει ἤ νά μήν πιστεύει τίποτε, δέν ἔχει ὅμως κανένα δικαίωμα νά λοιδορεῖ ἤ νά βλασφημεῖ Θεῖα Πρόσωπα, τά ὁποῖα ἀποτελοῦν τό περιεχόμενο τῆς πίστεως ἄλλων ἀνθρώπων, ἀνεξάρτητα ἄν αὐτοί εἶναι πολλοί, ἤ λίγοι, ἤ ἔστω καί ἕνας μόνον ἄνθρωπος.
Τό παρόν ἔντυπον διανέμεται δωρεάν ἀπό τήν
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ, ΣΟΧΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τ. Κ. 57002
ΣΟΧΟΣ 2013

https://paraklisi.blogspot.com/2018/08/blog-post_569.html