Τοιχογραφία τοῦ Ἐμμανουήλ Πανσέληνου

(ἔζησε γύρω στό 13ο με 14ο αἰώνα) 

στό Πρωτάτο τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

    Τοῦ ἁγίου Μαξίμου

 «ΛΟΓΟΙΚΑΙΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ
 ΑΓΙΩΝΠΑΤΕΡΩΝ»
  Ἄν ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ Πατέρα καί Θεός ἔγινε Υἱός ἀνθρώπου καί ἄνθρωπος, ἀκριβῶς γιά νά κάνει θεούς καί παιδιά τοῦ Θεοῦ τούς ἀνθρώπους, ἄς πιστέψουμε ὅτι ἐκεῖ θά φτάσουμε, ὅπου τώρα εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός πιό ψηλά ἀπό ὅλους τούς οὐρανούς1 ὡς κεφαλή ὅλου τοῦ σώματος (τῆς Ἐκκλησίας)2, καθώς ἔγινε γιά χάρη μας πρόδρομος μας3 πρός τόν Πατέρα ὡς ἄνθρωπος. Γιατί στή σύναξη τῶν θεῶν, αὐτῶν δηλαδή πού θά σωθοῦν, θά σταθεῖ ὁ Θεός Λόγος ἀνάμεσά τους4, μοιράζοντας τίς ἀμοιβές τῆς οὐράνιας μακαριότητας, χωρίς νά ὑπάρχει καμιά ἀπόσταση ἀνάμεσα σέ αὐτόν καί τούς ἄξιους.
  Μερικοί λένε ὅτι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν εἶναι ἡ ζωή τῶν ἀξίων στόν οὐρανό. Ἄλλοι, ὅτι εἶναι ἡ ὅμοια μέ τούς ἀγγέλους κατάσταση ὅσων θά σωθοῦν. Καί ἄλλοι, ὅτι εἶναι ἡ ἴδια ἡ θεϊκή ὡραιότητα, τή μορφή τῆς ὁποίας ἔχουν ὅσοι ἔγιναν ὅμοιοι μέ τόν ἐπουράνιο5, δηλαδή τόν Χριστό. Σύμφωνοῦν, ὅπως νομίζω, μέ τήν ἀλήθεια καί οἱ τρεῖς αὐτές γνῶμες. Γιατί ἡ μέλλουσα χάρη δίνεται σέ ὅλους ἀνάλογα μέ τήν ποιότητα καί τήν ποσότητα τῆς δικαιοσύνης τους.
 Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι
 κράτος ,αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
 Ἀμήν.
      Εὐεργετινός τόμος α΄
 Ἐκδόσεις:«ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ»

 Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς ἐκδόσεις «ΤΟΠΕΡΙΒΟΛΙΤΗΣΠΑΝΑΓΙΑΣ» γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδουν.

Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτηςhttp://HristosPanagia3.blogspot.com

 


1Ἐφ. δ΄ : 10.

2Κολ. Α΄ : 18.

3 Ἑβρ. Στ΄ : 20.

4Πρβλ. Ψαλμ. 81 : 1.

5Πρβλ. Α΄ Κορ. ιε΄ : 49.