1.Κάποιοι δέν πιστεύουν στό Θεό λόγῳ ἄγνοιας. (σελ.18-19)

Ἐπειδή οἱ οἰκογενειακές, κοινωνικές, πολιτισμικές καί ἄλλες συνθῆκες δέν τούς ἔδωσαν εὐκαιρίες νά ἀκούσουν κάτι γιά Θεό, νά μάθουν κάτι βαθύτερο, νά ἀποκτήσουν ἐμπειρίες πνευματικῆς ζωῆς. Οἱ ἀμφιβολίες τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν εἶναι καθαρά θεωρητικές. Ἴσως νά ὀφείλονται ἀκόμη στό ἐρευνητικό τους πνεῦμα, στό ὅτι ἐπηρεάστηκαν ἀπό ἀντίθετες θωρίες πού κυριαρχοῦν στήν ἐποχή μας. Οἱ ἄνθρωποι ὅμως πού  ἀμφισβητοῦν τόν Θεό ἀπό μιά τέτοια ἄγνοια, εἶναι βέβαιο ὅτι κάποτε θά Τόν βροῦν. Ἄν ἔχουν εἰλικρινή ἀναζήτηση καί πόθο νά μάθουν τήν ἀλήθεια γιά τόν Θεό, χωρίς προκαταλήψεις καί σκοπιμότητες, ὁ Θεός σίγουρα κάποια στιγμή τῆς ζωῆς τους θά τούς ἀποκαλυφθεῖ, θά τούς σώσει σημάδια τῆς παρουσίας του. Οἱ ἀμφιβολίες τους καί

ἡ ἀναζήτησή τους κάποτε θά τούς ὁδηγήσουν σέ μεγαλύτερη πίστη. Καί ἴσως κάποτε γίνουν πολύ πιό συνειδητοί πιστοί ἀπό πολλούς ἄλλους πού πιστεύουν χωρίς νά ξέρουν τό γιατί καί τό τί πιστεύουν.

 2.Ὑπάρχουν κι αὐτοί πού ἀρνοῦνται τόν Θεό ἀπό συμφέρον. (σελ.19-20)
Ἡ ἀπιστία τους εἶναι συνέπεια τοῦ τρόπου ζωῆς τους, τῶν πολλῶν παραπτωμάτων καί τῶν τύψεων πού ἔχουν. Γι’ αὐτό καί οἱ ἀμφιβολίες τους δέν τούς ὁδηγοῦν σέ μιά εἰλικρινή ἀναζήτηση χωρίς ἐμπάθειες καί προκαταλήψεις, ἀλλά ἀντίθετα τούς κάνουν ἀκόμη πιό ἐχθρικούς σέ ὅ,τι θυμίζει Θεό.
Διαφορετικά, ἐάν οἱ «ἄθεοι» εἶχαν μιά ἀπροκατάληπτη ἀθεΐα, τότε γιατί μέ τέτοιο πεῖσμα καί θρησκευτική ἀπολυτότητα ἀρνοῦ­νται τήν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ; Γιατί πολεμοῦν ἕνα Θεό πού δέν ὑπάρχει γι’ αὐτούς; Ἐάν δέν ὑπάρχει, ἄς Τόν ἀγνοήσουν. Γιατί ἀπασχολοῦ­νται μέ ἕνα ἀνύπαρκτο γι’ αὐτούς πρόσωπο;
Ἡ ἀπάντηση εἶναι πολύ ἁπλή. Σέ μιά ἐποχή που ἔχουν καταρ­ρεύσει οἱ ἰδεολογίες καί τά φιλοσοφικά συστήματα καί οἱ ἄνθρωποι θέλουν νά ζοῦν μόνο γιά τίς ἐγκόσμιες ἀπολαύσεις, ἡ «ἀθεΐα» συνή­θως δέν ἀποτελεῖ τόσο μιά βαθιά ἀναζήτηση τοῦ νοήματος τῆς ζωῆς ἀλλά μιά προσπάθεια νά δικαιολογηθεῖ ἡ ἔλλειψη ἀρχῶν καί κανόνων τῆς ζωής.
Πιό ἁπλά:
Δέν πιστεύω στόν Θεό, ὄχι γιατί ἀναζητῶ μέ ἀγωνία νά ἀνακαλύψω τήν αἰτία πού ζῶ καί τό λόγο γιά τόν ὁποῖο ἀξίζει νά ζῶ, ἀλλά ἐπειδή δέν μέ συμφέρει ἡ ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ. Θέλω νά ζῶ ὅπως θέλω ἐγώ, χωρίς κανέναν νά ρυθμίζει τή ζωή μου καί νά δίνει νόημα στήν ὕπαρξή μου. Γι’ αὐτό λοιπόν μέ τόση προπαγάνδα διαφημίζεται ὁ ὑλισμός, οἱ ἐξελικτικές θεωρίες, ἡ ζωή χωρίς κανόνες καί ὑπεραισθητή προοπτική.
3.Κάποιοι εἶναι πιό εἰλικρινεῖς…. (σελ.20)
Ὑπάρχουν καί κάποιοι πού ὑποστηρίζουν ὅτι εἶναι ἄθεοι, ἀλλά παρουσιάζουν μιά ἰδιορρυθμία στίς θέσεις τους. Διότι σέ κάποιες στιγμές εἰλικρίνειας ἀναγνωρίζουν ὅτι ἔστω καί ἀμυδρά κάποτε αἰσθάνθηκαν τήν ὕπαρξη κάποιου ὑπέρτατου Ὄντος. Κι ὅσοι δέν τόλμησαν νά τό ὁμολογήσουν προσπάθησαν νά βροῦν κάποια ὑποκατάστατα τοῦ Θεοῦ στή ζωή τους γιά νά ἀναπληρώ­σουν τόν μεγάλο κενό στήν ψυχή τους. Ὑποκατάστατα ὅπως ἡ φιλοσοφία, ἡ κουλτούρα, ἡ ἡδονή, τό χρῆμα, ἡ μαγεία, ἡ δόξα κλπ.
4. «Ἰδεολόγοι ἄθεοι»;… ἤ «ἀντίθετοι»; (σελ.20-21)
Βέβαια ὑπῆρξαν μέσα στήν ἱστορία καί ἰδεολόγοι ἄθεοι. Αὐτοί ὅμως στήν πράξη ἀποδείχτηκαν ὄχι ἄθειοι ἀλλά ἀντίθετοι. Διακήρυξαν ὅτι «Θεός δέν ὑπάρχει» ἤ ὅτι «ὁ Θεός πέθανε», ἐπειδή ἀκριβῶς πολέμησαν μέ μανία ἕναν Θεό πού δέν ἤθελαν νά ὑπάρχει καί νά καθορίζει τή ζωή τή δική τους καί ὅλης τῆς ἀνθρωπότητος.
Στήν πραγματικότητα ἄθεοι εἶναι αὐτοί πού θέλουν νά ζοῦν σάν νά μήν ὑπάρχει Θεός. Αὐτοί πού ἐπιθυμοῦν νά κάνουν ὅ,τι θέλουν χωρίς ἐνοχές, χωρίς φραγμούς, χωρίς συνέπειες.
Εἶναι ἀκριβῶς αὐτό πού εἶπε ὁ Χριστός «Ὅποιος κάνει τό κακό, μισεῖ τό φῶς, καί δέν ἔρχεται πρός τό φῶς, γιά νά μή γίνουν φανερά τά ἔργα του» (Ἰω. γ΄20) Γράφει σχετικά ὁ Θεόφιλος Ἀντι­οχεί­ας: «Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ζεῖ μέσα στήν ἁμαρτία, δέν μπορεῖ νά δεῖ τόν Θεό. Σέ τέτοιους ἀνθρώπους ὁ Θεός δέν ἐμφανίζεται, ἐάν αὐτοί πρῶτα δέν καθαρίσουν τόν ἑαυτό τους ἀπό κάθε μολυσμό». Ἀλλά καί ὁ ἱερός Αὐγουστῖνος ἔγραφε: «Ἀρνοῦνται τόν Θεό μόνο ὅσοι ἔχουν συμφέρον νά μήν ὑπάρχει». Γι’ αὐτό καί ὁ προφήτης Δαβίδ ἀποκαλεῖ «ἄφρονες», ἄμυαλους ὅσους ἰσχυρίζονται ὅτι δέν ὑπάρχει Θεός. (Ψαλμ. ιγ΄1).
Μάριος Ν. Δομουχτσῆς
Σέ ποιόν Θεό νά πιστέψω;
  (σελ.18-22)
Ἔκδοση Πέμπτη
ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ «Ο ΣΩΤΗΡ»
ΑΘΗΝΑ 2013

http://makkavaios.blogspot.gr/2015/12/blog-post_25.html#more