‘Ὅποιος αἰσθάνθηκε
τίς ἁμαρτίες του, εἶναι ἀνώτερος
ἀπό ἐκεῖνον πού ἀνασταίνει
νεκρούς μέ τήν προσευχή του.
Ὅποιος στενάζει μιά ὥρα
γιά τήν ψυχή του, εἶναι ἀνώτερος
ἀπό ἀκεῖνον πού ὠφελεῖ ὅλον τόν κόσμο.
‘Ὅποιος ἀξιώθηκε νά δεῖ τόν ἑαυτόν του,
εἶναι ἀνώτερος ἀπό ἐκεῖνον πού ἀξιώθηκε νά δεῖ ἀγγέλους.
Σέ αὐτόν πού γνώρισε τόν ἑαυτόν του,
δίνεται ἡ γνώση τῶν πάντων.
Διότι ἡ γνώση του ἑαυτού μας εἶναι πλήρωμα
τῆς γνώσης τῶν πάντων.

(Ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σύρος)

http://odevontas.blogspot.gr/2014/01/blog-post_10.html

http://agathan.wordpress.com