ΓΡΑΜΜΑ ΑΓΑΠΗΣ ΣΕ ΕΜΑΣ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΘΕΟ

Παιδί μου …..

Μπορεῖ νά μήν μέ γνωρίζεις, ἀλλά ἐγώ ξέρω τά πάντα γιά σένα….Ψαλμός 138 : 1

Ψαλμός 138 : 1. Κύριε, ἐδοκίμασάς με καί ἔγνως με·

**

Γνωρίζω πότε εἶσαι καθιστός καί πότε ὄρθιος…. Ψαλμός138 : 2

Ψαλμός 138 : 2. Σύ ἔγνως τήν καθέδραν μου καί τήν ἔγερσίν μου, σύ συνῆκας τούς διαλογισμούς μου ἀπό μακρόθεν·

**

Ἀκόμη καί οἱ τρίχες τοῦ κεφαλιοῦ σου εἶναι μετρημένες… Ματθαῖος 10 : 29-31.

Ματθαῖος 10 : 30. ὑμῶν δέ καί αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς πᾶσαι ἠριθμημέναι εἰσί.

**

Μέσα σ᾿ ἐμένα ζεῖς, κινεῖσαι καί ὑπάρχεις…Πράξεις 17 : 28

Πραξεις 17 : 28. Ἐν αὐτῷ γάρ ζῶμεν καί κινοῦμεθα καί ἐσμέν, ὡς καί τινες τῶν καθ᾿ ὑμᾶς ποιητῶν εἰρήκασι· τοῦ γάρ καί γένος ἐσμέν.

**

Γιατί φτιάχτηκες κατ᾿ εἰκόνα μου… Γένεσις 1:27

Γεν. 1,27. καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, κατ᾿ εἰκόνα Θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν, ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς.

**

Σέ γνώριζα πρίν ἀκόμη διαμορφωθεῖς στήν μήτρα τῆς μητέρας σου…Ἰερεμίας 1 : 4-5.

Ιερ. 1,4. Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρός με·

Ιερ. 1,5. πρὸ τοῦ με πλάσαι σε ἐν κοιλίᾳ ἐπίσταμαί σε καὶ πρὸ τοῦ σε ἐξελθεῖν ἐκ μήτρας ἡγίακά σε, προφήτην εἰς ἔθνη τέθεικά σε.

**

Σέ διάλεξα, ὅταν σχεδίαζα τήν δημιουργία… Ἐφεσίους 1 : 11-12

Πρός Ἐφεσίους Α΄: 11. Ἐν ᾧ καί ἐκληρώθημεν προορισθέντες κατά πρόθεσιν τοῦ τά πάντα ἐνεργοῦντος κατά τήν βουλήν τοῦ θελήματος αὐτοῦ,

Πρός Ἐφεσίους Α΄: 12. Εἰς τό εἶναι ἡμᾶς εἰς ἔπαινον δόξης αὐτοῦ, τούς προηλπικότας ἐν τῷ Χριστῷ·

**

Δέν ἦσουν ἕνα λάθος…. Ψαλμός 138 : 15

Ψαλμός 138 : 15. Οὐκ ἐκρύβη τό ὀστοῦν μου ἀπό σοῦ, ὅ ἐποίησας ἐν κρυφῇ, καί ἡ ὑπόστασίς μου ἐν τοῖς κατωτάτοις τῆς γῆς·

**

Γιατί ὅλες οἱ μέρες σου εἶναι γραμμένες στό βιβλίο μου…. Ψαλμοί 138 : 16

Ψαλμός 138 : 16. Τό ἀκατέργαστόν μου εἶδον οἱ ὀφθαλμοί σου, καί ἐπί τό βιβλίον σου πάντες γραφήσονται· ἡμέραςπλασθήσονται καί οὐθείς ἐν αὐτοῖς.

**

Ἐγώ ὅρισα τήν ἀκριβή ὥρα τῆς γέννησης σου καί πού θά ζοῦσες ….Πράξεις 17 : 26

Πραξεις 17 : 26. Ἐποίησέ τε ἐξ ἑνός αἵματος πᾶν ἔθνος ἀνθρώπων κατοικεῖν ἐπί πᾶν τό πρόσωπον τῆς γῆς, ὁρίσαςπροστεταγμένους καιρούς καί τάς ὁροθεσίας τῆς κατοικίας αὐτῶν,

**

Γιατί φοβερά καί θαυμάσια πλάστηκες…. Ψαλμοί 138:14

Ψαλμός 138 : 14. Ἐξομολογήσομαί σοι, ὅτι φοβερῶς ἐθαυμαστώθης· θαυμάσια τά ἐργα σου, καί ἡ ψυχή μου γινώσκει σφόδρα.

**

Ἐγώ σέ διαμόρφωσα στή μήτρα τῆς μητέρας σου…. Ψαλμοί 138 : 13

Ψαλμός 138 : 13. Ὅτι σύ ἐκτήσω τούς νεφρούς μου, Κύριε, ἀντελάβου μου ἐκ γαστρός μητρός μου.

**

Καί σέ ἔφερα στόν κόσμο τήν ἡμέρα πού γεννήθηκες….. Ψαλμοί 70:6

Ψαλμός 70 : 6. Ἐπί σέ ἐπεστηρίχθην ἀπό γαστρός, ἐκ κοιλίας μητρός μου σύ μου εἶ σκεπαστής· ἐν σοί ἡ ὕμνησίς μου διαπαντός.

**

Μέ ἔχουν παρουσιάσει λάθος ἄνθρωποι πού δέν μέ γνωρίζουν….Ἰωάννη 8 : 41-44

Ἰωάν. Η΄ : 41. Ὑμεῖς ποιεῖτε τά ἔργα τοῦ πατρός ὑμῶν. εἶπον οὖν αὐτῷ· ἡμεῖς ἐκ πορνείας οὐ γεγεννήμεθα· ἕνα πατέρα ἔχομεν,τόν Θεόν.

Ἰωάν. Η΄ : 42. Εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· εἰ ὁ Θεός πατήρ ὑμῶν ἦν, ἠγαπᾶτε ἄν ἐμέ· ἐγώ γάρ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐξῆλθον καί ἥκω·οὐδέ γάρ ἀπ᾿ ἐμαυτοῦ ἐλήλυθα, ἀλλ᾿ ἐκεῖνός με ἀπέστειλε.

Ἰωάν. Η΄ : 43. Διατί τήν λαλιάν τήν ἐμήν οὐ γινώσκετε; ὅτι οὐ δύνασθε ἀκούειν τόν λόγον τόν ἐμόν.

Ἰωάν. Η΄ : 44. Ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρός τοῦ διαβόλου ἐστέ, καί τάς ἐπιθυμίας τοῦ πατρός ὑμῶν θέλετε ποιεῖν, ἐκεῖνοςἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ᾿ ἀρχῆς καί ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐχ ἕστηκεν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ· ὅταν λαλῇ τό ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ, ὅτι ψεύστης ἐστί καί ὁ πατήρ αὐτοῦ.

**

Δέν εἶμαι ἀπόμακρος καί θυμωμένος ἀλλά εἶμαι ἡ ἁπόλυτη ἔκφραση τῆς ἀγάπης….. Α΄ Ἰωάννη 4 : 16

Ἰωάν. Δ΄ : 16. Λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· ὕπαγε φώνησον τόν ἄνδρα σου καί ἐλθέ ἐνθάδε.

**

Καί εἶναι ἐπιθυμία μου νά σέ κατακλύσω μέ τήν ἀγάπη μου….. Α΄ Ἰωάννη 3 : 1

Α΄ Ἰωάν. Γ΄ : 1. Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καί ὁ Λόγος ἦν πρός τόν Θεόν, καί Θεός ἦν ὁ Λόγος.

**

Ἁπλά ἐπειδή εἶσαι παιδί μου καί εἶμαι ὁ πατέρας σου….. Α΄ Ἰωάννη 3 : 1

Ἰωάν. Γ΄ : 1. Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καί ὁ Λόγος ἦν πρός τόν Θεόν, καί Θεός ἦν ὁ Λόγος.

**

Σου προσφέρω περισσότερα ἀπό ὅσα θά μποροῦσε ποτέ νά σοῦ προσφέρει ὁ σαρκικός σου πατέρας…. Ματθαῖος 7 : 11

Ματθ. Ζ΄ : 11. Εἰ οὖν ὑμεῖς, πονηροί ὄντες, οἴδατε δόματα ἀγαθά διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον ὁ πατήρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς δώσει ἀγαθά τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν;

**

Γιατί εἶμαι ὁ τέλειος πατέρας….. Ματθαῖος 5 : 48

Ματθ. Ε΄ : 48. Ἔσεσθε οὖν ὑμεῖς τέλειοι, ὥσπερ ὁ πατήρ ὑμῶν ὁ ἔν τοῖς οὐρανοῖς τέλειός ἐστιν

**

Κάθε καλό δῶρο πού λαμβάνεις ἔρχεται ἀπό τό δικό μου χέρι….. Ἰακώβου 1 : 17

Ἰακώβου. 1 : 17. Πᾶσα δόσις ἀγαθή καί πᾶν δώρημα τέλειον ἄνωθέν ἐστι καταβαῖνον ἀπό τοῦ πατρός τῶν φώτων, παρ᾿ ᾧ οὐκ ἔνι παραλλαγή ἤ τροπῆς ἀποσκίασμα.

**

Γιατί ἐγώ εἶμαι ὁ προμηθευτής σου καί φροντίζω γιά ὅλες τίς ἀνάγκες σου…. Ματθαῖος 6 : 31-33

Ματθ. ΣΤ΄ : 31. Μή οὖν μεριμνήσητε λέγοντες, τί φάγωμεν ἤ τί πίωμεν ἤ τί περιβαλώμεθα;

Ματθ. ΣΤ΄ : 32. Πάντα γάρ ταῦτα τά ἔθνη ἐπιζητεῖ· οἶδε γάρ ὁ πατήρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρήζετε τούτων ἁπάντων.

Ματθ. ΣΤ΄ : 33. Ζητεῖτε δέ πρῶτον τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καί τήν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καί ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν.

**

Τό σχέδιο μου γιά τό μέλλον σου ἦταν πάντα γεμάτο μέ ἐλπίδα……Ἰερεμίας 29 : 11

Ιερ. 29 : 11. Ὑπολείπεσθαι ὀρφανόν σου, ἵνα ζήσητε· καὶ ἐγὼ ζήσομαι, καὶ αἱ χῆραι ἐπ᾿ ἐμὲ πεποίθασιν.

**

Γιατί σέ ἀγαπῶ μέ ἀγάπη παντοτινή…. Ἰερεμίας 31:3

Ιερ. 36,11.(Μασ. 29) . Καὶ λογιοῦμαι ἐφ᾿ ὑμᾶς λογισμὸν εἰρήνης καὶ οὐ κακὰ τοῦ δοῦναι ὑμῖν ταῦτα.

**

Δέν θά σταματῆσω πότε νά κάνω καλό γιά σένα….. Ἰερεμίας 32 : 40

Ιερ. 38,3 (Μασ. 31) . Κύριος πόῤῥωθεν ὤφθη αὐτῷ· ἀγάπησιν αἰώνιον ἠγάπησά σε, διὰ τοῦτο εἵλκυσά σε εἰς οἰκτείρημα.

**

Οἱ σκέψεις μου γιά σένα εἶναι ἀμέτρητες ὅπως οἱ κόκκοι τῆς ἄμμου στήν ἀκρογιαλιά…. Ψαλμός 138 : 17-18

Ψαλμός 138 : 17. Ἐμοί δέ λίαν ἐτιμήθησαν οἱ φίλοι σου, ὁ Θεός, λίαν ἐκραταιώθησαν αἱ ἀρχαί αὐτῶν·
Ψαλμός 138 : 18. Ἐξαριθμήσομαι αὐτούς καί ὑπέρ ἄμμον πληθυνθήσονται· ἐξηγέρθην καί ἔτι εἰμί μετά σοῦ.
**

Καί χαίρομαι για σένα με τραγούδια….Σοφονίας 3:17

Σοφονίας. 3 : 17. Κύριος ὁ Θεός σου ἐν σοί, δύνατὸς σώσει σε, ἐπάξει ἐπὶ σὲ εὐφροσύνην καὶ καινιεῖ σε ἐν τῇ ἀγαπήσει αὐτοῦ καὶ εὐφρανθήσεται ἐπὶ σὲ ἐν τέρψει ὡς ἐν ἡμέρᾳ ἑορτῆς.

**

Γιατί εἶσαι τό πολύτιμο ἀπόκτημά μου….Ἔξοδος 19 : 5

Εξ. 19 : 5. Καὶ νῦν ἐὰν ἀκοῇ ἀκούσητε τῆς ἐμῆς φωνῆς καὶ φυλάξητε τὴν διαθήκην μου, ἔσεσθέ μοι λαὸς περιούσιος ἀπόπάντων τῶν ἐθνῶν· ἐμὴ γάρ ἐστι πᾶσα ἡ γῆ·

**

Τό σχέδιο μου γιά τό μέλλον σου ἦταν πάντα γεμάτο μέ ἐλπίδα……Ἰερεμίας 29 : 11

Ἰερεμίας 29 : 11 ὑπολείπεσθαι ὀρφανόν σου, ἵνα ζήσητε· καὶ ἐγὼ ζήσομαι, καὶ αἱ χῆραι ἐπ’ ἐμὲ πεποίθασιν.
**

Ἐπιθυμῶ νά σέ στερεώσω μέ ὅλη τήν καρδιά μου καί ὅλη τήν ψυχή μου…. Ἰερεμίας 32:41

και όχι κακού, για να σας δώσω το προσδοκώμενο τέλος.

Ιερ. 39,41 (Μασ. 32) . Καὶ ἐπισκέψομαι τοῦ ἀγαθῶσαι αὐτοὺς καὶ φυτεύσω αὐτοὺς ἐν τῇ γῇ ταύτῃ ἐν πίστει καὶ ἐν πάσῃ καρδίᾳ καὶ ἐν πάσῃ ψυχῇ.

**

Ἄν μέ ψάξεις μέ ὅλη τήν καρδιά σού θά μέ βρεῖς…..Δευτερονόμιο 4 : 29

Δευτερονόμιο 4 : 29. Καὶ ζητήσετε ἐκεῖ Κύριον τὸν Θεὸν ὑμῶν καὶ εὑρήσετε αὐτόν, ὅταν ἐκζητήσητε αὐτὸν ἐξ ὅλης τῆςκαρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου ἐν τῇ θλίψει σου·

**

Ζῆτα τήν εὐτυχία σου σέ ἐμένα καί θά σοῦ δώσω ὅτι ἡ καρδιά σου λαχταρᾶ….. Ψαλμός 36 : 4

Ψαλμός 36 : 4. Κατατρύφησον τοῦ Κυρίου, καί δώσει σοι τά αἰτήματα τῆς καρδίας σου.

**
Γιατί ἐγώ εἶμαι αὐτός πού σοῦ ἔδωσα αὐτές τίς ἐπιθυμίες….Φιλιπ. 2 : 13

Πρός Φιλιππησίους Β΄ : 13. Ὁ Θεός γάρ ἐστιν ὁ ἐνεργῶν ἐν ὑμῖν καί τό θέλειν καί τό ἐνεργεῖν ὑπέρ τῆς εὐδοκίας.

**
Εἶμαι ἱκανός νά κάνω γιά σένα περισσότερα ἀπό ὅσα θά μποροῦσες νά φανταστείς…… Εφεσίους 3 : 20
Πρός Ἐφεσίους Γ΄: 20. Τῷ δέ δυναμένῳ ὑπέρ πάντα ποιῆσαι ὑπέρ ἐκ περισσοῦ ὧν αἰτούμεθα ἤ νοοῦμεν, κατά τήν δύναμιν τήν ἐνεργουμένην ἐν ἡμῖν.

**

Γιατί ἐγώ εἶμαι ὁ μεγαλύτερος ὑποστηρικτής σου…..
Β΄ Θεσσαλονικεῖς 2 : 16-17

Πρός Θεσ/νικείς Β΄: 16. Αὐτός δέ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός καί ὁ Θεός καί πατήρ ἡμῶν, ὁ ἀγαπήσας ἡμᾶς καί δούςπαράκλησιν αἰωνίαν καί ἐλπίδα ἀγαθήν ἐν χάριτι,

Πρός Θεσ/νικείς Β΄: 17. Παρακαλέσαι ὑμῶν τάς καρδίας καί στηρίξαι ὑμᾶς ἐν παντί λόγῳ καί ἔργῳ ἀγαθῷ.

**

Ἐγώ εἶμαι ἐπίσης ὁ πατέρας πού σέ παρηγορεῖ σέ ὅλες τίς δυσκολίες σου…..Β΄ Κορινθίους 1 : 3-4

Β΄ Κορ. Α΄ : 3. Εὐλογητός ὁ Θεός καί πατήρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ πατήρ τῶν οἰκτιρμῶν καί Θεός πάσηςπαρακλήσεως.

Β΄ Κορ. Α΄ : 4. Ὁ παρακαλῶν ἡμᾶς ἐν πάσῃ τῇ θλίψει ἡμῶν, εἰς τό δύνασθαι ἡμᾶς παρακαλεῖν τούς ἐν πάσῃ θλίψει διά τῆςπαρακλήσεως ἦς παρακαλούμεθα αὐτοί ὑπό τοῦ Θεοῦ.

**

Ὅταν εἶσαι συντετριμμένος, ἐγώ εἶμαι κοντά σου….. Ψαλμός 33 : 18

Ψαλμός 33 : 18. Ἐκέκραξαν οἱ δίκαιοι, καί ὁ Κύριος εἰσήκουσεν αὐτῶν, καί ἐκ πασῶν τῶν θλίψεων αὐτῶν ἐρρύσατο αὐτούς.

**

Ὅπως ἕνας βοσκός κουβαλάει ἕνα πρόβατο, σέ κουβαλάω κοντά στήν καρδιά μου….Ἠσαΐας 40:11

Ἠσαΐας 40 : 11. Ὡς ποιμὴν ποιμανεῖ τὸ ποίμνιον αὐτοῦ καὶ τῷ βραχίονι αὐτοῦ συνάξει ἄρνας καὶ ἐν γαστρὶ ἐχούσαςπαρακαλέσει.

**

Μιά μέρα θά σβήσω κάθε δάκρυ ἀπό τά μάτια σοῦ…Ἀποκάλυψις 21:3-4

Ἀποκάλυψις 21 : 3. Καί ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης· ἰδού ἡ σκηνή τοῦ Θεοῦ μετά τῶν ἀνθρώπων, καί σκηνώσει μετ᾿ αὐτῶν, καί αὐτοί λαός αὐτοῦ ἔσονται, καί αὐτός ὁ Θεός μετ᾿ αὐτῶν ἔσται.

Ἀποκάλυψις 21 : 4. Καί ἐξαλείψει ἀπ᾿ αὐτῶν ὁ Θεός πᾶν δάκρυον ἀπό τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν, καί ὁ θάνατος οὐκ ἔσται ἔτι,οὔτε πένθος οὔτε κραυγή οὔτε πόνος οὐκ ἔσται ἔτι· ὅτι τά πρῶτα ἀπῆλθον.

**

Καί θά πάρω μακριά ὅλο τόν πόνο ποῦ ὑπέφερες πᾶνω σέ αὐτή τήν γῆ…. Ἀποκάλυψις 21:4

Ἀποκάλυψις 21 : 4. Καί ἐξαλείψει ἀπ᾿ αὐτῶν ὁ Θεός πᾶν δάκρυον ἀπό τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν, καί ὁ θάνατος οὐκ ἔσται ἔτι,οὔτε πένθος οὔτε κραυγή οὔτε πόνος οὐκ ἔσται ἔτι· ὅτι τά πρῶτα ἀπῆλθον.

**

Εἶμαι ὁ πατέρας σου καί σέ ἀγαπῶ ὅπως ἀκριβῶς ἀγαπῶ τόν γιό μου, τόν Ἰησού…. Ἰωάννη 17 : 23

Ἰωάν. 17 : 23. Ἐγώ ἐν αὐτοῖς καί σύ ἐν ἐμοί, ἵνα ὦσι τετελειωμένοι εἰς ἕν, καί ἵνα γινώσκῃ ὁ κόσμος ὅτι σύ με ἀπέστειλας καί ἠγάπησας αὐτούς καθώς ἐμέ ἠγάπησας.

**

Γιατί στόν Ἰησού ἡ ἀγάπη μου γιά σένα φανερώνεται …. Ἰωάννη 17 : 26

Ἰωάν. 17 :26. Καί ἐγνώρισα αὐτοῖς τό ὄνομά σου καί γνωρίσω, ἵνα ἡ ἀγάπη ἥν ἠγάπησάς με ἐν αὐτοῖς ᾗ, κἀγώ ἐν αὐτοῖς.

**

Καί ἦρθε νά δείξει πῶς εἶμαι μαζί σου καί ὄχι ἐναντίον σου…..Ρωμαίους 8:31

Ρωμαίους 8 : 31. Τί οὖν ἐροῦμεν πρός ταῦτα; εἰ ὁ Θεός ὑπέρ Ἡμῶν, τίς καθ᾿ ἡμῶν;

**

Καί νά σοῦ πεῖ ὅτι δέν λογαριάζω τίς ἁμαρτίες σου….
Β Κορινθίους 5:18-19

Β΄ Κορ. Ε΄ : 18. Τά δέ πάντα ἐκ τοῦ Θεοῦ τοῦ καταλλάξαντος ἡμᾶς ἑαυτῶ διά Ἰησοῦ Χριστοῦ καί δόντος ἡμῖν τήν διακονίαν τῆς καταλλαγῆς,

Β΄ Κορ. Ε΄ : 19. ὡς ὅτι Θεός ἦν ἐν Χριστῷ κόσμον καταλλάσσων ἑαυτῷ μή λογιζόμενος αὐτοῖς, τά παραπτώματα αὐτῶν καί θέμενος ἐν ἡμῖν τόν λόγον τῆς καταλλαγῆς.

**

Ὁ θάνατος του ἦταν ἡ ὑπέρτατη ἔκφραση τῆς ἀγάπης μου γιά σένα….. Α΄ Ἰωάννη 4:10

Α΄ Ἰωάν. Δ΄ : 10. Ἐν τοῦτῳ ἐστίν ἡ ἀγάπη, οὐχ ὅτι ἡμεῖς ἠγαπήσαμεν τόν Θεόν, ἀλλ᾿ ὅτι αὐτός ἠγάπησεν ἡμᾶς καί ἀπέστειλε τόν υἱόν αὐτοῦ ἱλασμόν περί τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν.

**

Ἔδωσα ὅτι ἀγαποῦσα περισσότερο γιά νά κερδίσω τήν ἀγάπη σου…. Ρωμαίους 8:32

Ρωμαίους 8 : 32. Ὅς γε τοῦ ἰδίου υἱοῦ οὐκ ἐφείσατο, ἀλλ᾿ ὑπέρ ἡμῶν πάντων παρέδωκεν αὐτόν, πῶς οὐχί καί σύν αὐτῷ τά πάντα ἡμῖν χαρίσεται;

**
Ἐάν δεχτεῖς τό δῶρο τοῦ γιοῦ μου, τοῦ Ἰησοῦ, δέχεσαι ἐμένα…..
Α΄ Ἰωάννη 2 : 23

Α΄ Ἰωάν. Β΄ : 23. Πᾶς ὁ ἀρνούμενος τόν υἱόν οὐδέ τόν πατέρα ἔχει.

**

Καί τίποτα δέν θά σέ χωρίσει πιά ἀπό τήν ἀγάπη μου….. Ρωμαίους 8 : 38-39

Ρωμαίους 8 : 38. Πέπεισμαι γάρ ὅτι οὔτε θάνατος οὔτε ζωή οὔτε ἄγγελοι οὔτε ἀρχαί οὔτε δυνάμεις οὔτε ἐνεστῶτα οὔτε μέλλοντα

Ρωμαίους 8 : 39. Οὔτε ὕψωμα οὔτε βάθος οὔτε τις κτίσις ἑτέρα δυνήσεται ἡμᾶς χωρίσαι ἀπό τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν.
**
Ἔλα σπίτι καί θά κάνω τήν μεγαλύτερη γιορτή που ἔχει γίνει στόν οὐρανό…..Λουκᾶς 15:7

Λουκᾶς ΙΕ΄: 7. Λέγω ὑμῖν ὅτι οὕτω χαρά ἔσται ἐν τῷ οὐρανῷ ἐπί ἑνί ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι ἤ ἐπί ἐνενήκοντα ἐννέα δικαίοις,οἵτινες οὐ χρείαν ἔχουσι μετανοίας.

**

Ἦμουν πάντα πατέρας καί θά εἶμαι πάντα πατέρας…. Ἐφεσίους 3 : 14-15

Πρός Ἐφεσίους Γ΄: 14. Τούτου χάριν κάμπτω τά γόνατά μου πρός τόν πατέρα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,

Πρός Ἐφεσίους Γ΄: 15. ἐξ οὖ πᾶσα πατριά ἐν οὐρανοῖς καί ἐπί γῆς ὀνομάζεται.

**

Ἡ ἐρώτηση μου εἶναι … θά γίνεις παιδί μου;….. Ἰωάννη 1 : 12-13

Ἰωάν. Α΄ : 12. Ὅσοι δέ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τό ὄνομα αὐτοῦ,

Ἰωάν. Α΄ : 13. οἵ οὐκ ἐξ αἱμάτων, οὐδέ ἐκ θελήματος σαρκός, οὐδέ ἐκ θελήματος ἀνδρός, ἀλλ᾿ ἐκ Θεοῦ ἐγεννήθησαν.

**

Σέ περιμένω… Λουκᾶς 15:11-32

Λουκᾶς ΙΕ΄: 11-32.

11. Ἄνθρωπος τις εἶχε δύο υἱούς.

12. καί εἶπεν ὁ νεώτερος αὐτῶν τῷ πατρί· Πάτερ, δός μοι τό ἐπιβάλλον μέρος τῆς οὐσίας. Καί διεῖλεν αὐτοῖς τόν βίον.

13. καί μετ᾿ οὐ πολλάς ἡμέρας συναγαγών ἅπαντα ὁ νεώτερος υἱός ἀπεδήμησεν εἰς χώραν μακράν, καί ἐκεῖ διεσκόρπισεν τήν οὐσίαναὐτοῦ ζῶν ἀσώτως.

14. δαπανήσαντος δέ αὐτοῦ πάντα ἐγένετο λιμός ἰσχυρά κατά τήν χώραν ἐκείνην, καί αὐτός ἤρξατο ὑστερεσθαι.

15. καί πορευθείς ἐκολλήθη ἑνί τῶν πολιτων τῆς χώρας ἐκείνης, καί ἔπεμψεν αὐτόν εἰς τούς ἀγρούς αὐτοῦ βόσκειν χοίρους·

16. καί ἐπεθύμει γεμίσαι τήν κοιλίαν αὐτοῦ ἀπό τῶν κερατίων ὧν ἤσθιον οἱ χοῖροι, καί οὐδείς ἐδίδου αὐτῷ.

17. εἰς ἑαυτόν δέ ἐλθών εἶπε· πόσοι μίσθιοι τοῦ πατρός μου περισσεύουσιν ἄρτων, ἐγώ δε λιμῷ ἀπόλλυμαι!

18. ἀναστάς πορεύσομαι πρός τόν πατέρα μου καί ἐρῶ αὐτῷ· πάτερ, ἥμαρτον εἰς τόν οὐρανόν καί ἐνώπιόν σου·

19. οὐκέτι εἰμί ἄξιος κληθῆναι υἱός σου· ποίησόν με ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου.

20. Καί ἀναστάς ἦλθε πρός τόν πατέρα αὐτοῦ. ἔτι δέ αὐτοῦ μακράν ἀπέχοντος εἶδεν αὐτόν ὁ πατήρ αὐτοῦ καί ἐσπλαγχνίσθη, καί δραμών ἐπέπεσεν ἐπί τόν τράχηλον αὐτοῦ καί κατεφίλησεν αὐτόν.

21. εἶπε δέ αὐτῷ ὁ υἱός· πάτερ, ἥμαρτον εἰς τόν οὐρανόν καί ἐνώπιόν σου, καί οὐκέτι εἰμί ἄξιος κληθῆναι υἱός σου.

22. εἶπε δέ ὁ πατήρ πρός τούς δούλους αὐτοῦ· ἐξενέγκατε τήν στολήν τήν πρώτην καί ἐνδύσατε αὐτόν, καί δότε δακτύλιον εἰς τήν χεῖρα αὐτοῦ καί ὑποδήματα εἰς τούς πόδας,

23. καί ἐνέγκαντες τόν μόσχον τόν σιτευτόν θύσατε, καί φαγόντες εὐφρανθῶμεν,

24. ὅτι οὖτος ὁ υἱός μου νεκρός ἦν και ἀνέζησεν, καί ἀπολωλώς ἦν καί εὑρέθη. Καί ἤρξαντο εὐφραίνεσθαι.

25. ἦν δέ ὁ υἱός αὐτοῦ ὁ πρεσβύτερος ἐν ἀγρῷ· καί ὡς ἐρχόμενος ἤγγισε τῇ οἰκία, ἤκουσε συμφωνίας καί χορῶν,

26. καί προσκαλεσάμενος ἕνα τῶν παίδων ἐπυνθάνετο τί εἴη ταῦτα.

27. ὁ δε εἶπεν αὐτῷ ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἥκει, καί ἔθυσεν ὁ πατήρ σου τόν μόσχον τόν σιτευτόν, ὅτι ὑγιαίνοντα αὐτόν ἀπέλαβεν.
28. ὡργίσθη δέ καί οὐκ ἤθελεν εἰσελθεῖν. ὁ οὖν πατήρ αὐτοῦ ἐξελθών παρεκάλει αὐτόν.
30. ὁ δέ ἀποκριθείς εἶπε τῷ πατρί· ιἰού τοσαῦτα ἔτη δουλεύω σοι καί οὐδέποτε ἐντολήν σου παρῆλθον, καί ἐμοί οὐδέποτε ἔδωκας ἔριφον ἵνα μετά τῶν φίλων μου εὐφρανθῶ·
31. ὅτε δέ ὁ υἱός σου οὖτος, ὁ καταφαγών σου τόν βίον μετά πορνῶν, ἦλθεν, ἔθυσας αὐτῷ τόν μόσχον τόν σιτευτόν.

32. ὁ δέ εἶπεν αὐτῷ· τέκνον, σύ πάντοτε μετ᾿ ἐμοῦ εἶ, καί πάντα τά ἐμά σά ἐστίν·

33. εὐφρανθῆναι δέ καί χαρῆναι ἔδει, ὅτι ὁ ἀδελφός σου οὖτος νεκρός ἦν καί ἀνέζησε, καί ἀπολωλώς ἦν καί εὑρέθη.

Μέ ἀγάπη, ὁ Πατέρας σου
Ὁ Παντοδύναμος Θεός

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας ΄

τῶν αἰώνων. Ἀμήν.