Γράφει ὁ Ἅγ. Ἰγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ
 
«Κατευθυνόμενος πρός τήν Ἱερουσαλήμ ὁ Κύριος, μᾶς λέει τό Εὐαγγέλιο, πείνασε. Καί πῆγε σέ μία συκιά. Μά δέν βρῆκε σ᾽ αὐτήν καρπό. Καί δίκαια δέν βρῆκε. Διότι τόν ζητοῦσε παράκαιρα. Παράκαιρα εἶχε ἀφήσει τόν Εαυτό Του ὁ Κύριος καί νά αἰσθανθή την πεῖνα (Θεοφυλάκτου Βουλγαρίας, στό: Μρ 11, 13- 14).Τό ἔκανε, γιά νά δείξη, ὅτι ἡ ἐπιθυμία τῶν προπατόρων νά φᾶνε τόν ἀπαγορευμένο καρπό δεν ἦταν σωστή· ἦταν παράκαιρη. Γι’ αυτό πῆγε στη συκιά παράκαιρα, ἐποχή πού δέν ἦταν καιρός σύκων. Γι᾿ αὐτό πείνασε παράκαιρα. Ἐπειδή ἦλθε να ἄρη καί νά διορθώση ὅλες μας τις κακές ἐπιθυμίες. Καί νά τίς σβήση»
https://apantaortodoxias.blogspot.com/2024/04/blog-post_122.html