Γέροντα, οἱ μάγοι ἔχουν κάποια πληροφορία;
– Ἔχουν πληροφορία ἀπὸ τὸν διάβολο, ἀλλὰ λένε καὶ πολλὰ ψέματα. Κι ἐσεῖς νὰ προσέχετε ἐκεῖ στὸ ἀρχονταρίκι. Πρέπει νὰ ἐλέγχετε τὴν κατάσταση. Νὰ βλέπετε τί ἄνθρωποι εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἔρχονται, γιατὶ μπορεῖ νὰ ἔρθη καὶ κανένας ποὺ ἀσχολεῖται μὲ μαγικά. Σᾶς φαίνεται παράξενο; Σὲ μιὰ ἀγρυπνία ἐδῶ ἦρθαν δυὸ ἄτομα ποὺ ἀσχολοῦνταν μὲ μαγικά. Πλησίαζαν τοὺς ἀνθρώπους καὶ τοὺς ἔλεγαν διάφορα. Ἔλεγαν καὶ ψέματα ὅτι ἔχουν σχέση καὶ μὲ τὸν Καντιώτη. Σὲ μιὰ γυναίκα εἶπαν: «Σοῦ ἔχουν κάνει μάγια. Θὰ ᾿ρθοῦμε στὸ σπίτι σου, νὰ τὰ λύσουμε μὲ ἕναν σταυρὸ ποὺ ἔχουμε».Ἔρχονται στὴν ἀγρυπνία, μιλοῦν καὶ λίγο πνευματικά, ὁπότε σοῦ λένε οἱ ἄλλοι: «ἀφοῦ ἔρχονται στὴν ἀγρυπνία, εἶναι πιστοὶ ἄνθρωποι», καὶ ἀνοίγουν τὴν καρδιά τους.

Πῶς μπερδεύουν τὸν κόσμο μὲ τὰ ψέματα ποὺ λένε! Γιὰ νὰ ξεγελάση κάποιος μιὰ κοπέλα, τῆς εἶπε: «Ὁ πατὴρ Παΐσιος εἶδε ὅραμα ὅτι θὰ σὲ παντρευτῶ· πάρε νὰ φορέσης αὐτό, χωρὶς νὰ ἐξετάσης τί εἶναι», καὶ τῆς ἔδωσε κάτι ποὺ ἦταν μαγικό. Ἀλλὰ ἐκείνη εὐτυχῶς δὲν τὸ φόρεσε. «Καλά, ὁ πατὴρ Παΐσιος μὲ τέτοια ἀσχολεῖται!», εἶπε καὶ πιάνει καὶ μοῦ γράφει ἕνα γράμμα, τέσσερις σελίδες μὲ πυκνὰ γράμματα, γεμάτο βρισιές. Τέτοιο βρισίδι! «Δὲν πειράζει, λέω, βρίσε με. Χαλάλι νὰ γίνη τὸ βρισίδι, ἀφοῦ δὲν ξεγελάστηκες νὰ φορέσης αὐτὸ τὸ σατανικό!».
– Σᾶς ἤξερε, Γέροντα;
– Ὄχι, δὲν μὲ ἤξερε. Κι ἐγὼ δὲν τοὺς ἤξερα, οὔτε αὐτὴν οὔτε ἐκεῖνον.
 
 
Ἅγιος Παΐσιος Ἁγιορείτης