(Ματθ. Ζ΄ : 21 )

Ἐκεῖνος πού ἀγαπᾶ τό Χριστό, ὁπωσδήποτε Τόν μιμεῖται ὅσο μπορεῖ. Ὁ Χριστός π.χ. δέν ἔπαυσε νά εὐεργετεῖ τούς ἀνθρώπους. Καί ἐνῶ δεχόταν τήν ἀχαριστία καί τίς βλασφημίες τους, ἔδειχνε μακροθυμία. Καί ὅταν Τόν χτυποῦσαν καί Τόν θανάτωναν, ὑπέμεινε χωρίς καθόλου νά λογαριάζει γιά κανένα τό κακό πού Τοῦ ἔκανε.– Εὐεργεσία, μακροθυμία, ὑπομονή- . Αὐτά τά τρία εἶναι τά ἔργα τῆς ἀγάπης πρός τόν πλησίον, χωρίς τά ὁποῖα, ἐκεῖνος πού λέει ὅτι ἀγαπᾶ τό Χριστό ἤ ὅτι θά ἐπιτύχει τήν βασιλεία Του, ξεγελᾶ τόν ἑαυτό του»

Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ,

400 Κεφ. περί Ἀγάπης, ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ Β΄96


Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος,αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.