«Πολλές φορές ἐμεῖς, ἐξ αἰτίας τῆς μεγάλης ἀγνωσίας, τῆς νηπιότητας καί τῆς κακίας μας, ἀποστρεφόμαστε τή αἰώνια ζωή καί ἔχουμε θέσει πολλά ἐμπόδια στούς ἑαυτούς μας, ὥστε νά μή θέλουμε ἀληθινά νά μετανοήσουμε. Ὁ Θεός, ὅμως δείχνει, τήν ἀγαθότητά Του καί τή μακροθυμία Του γιά μᾶς, περιμένοντας πότε θά ἐπιστρέψουμε, ὥστε νά προσέλθουμε σ᾿ Αὐτόν καί νά φωτισθοῦμε ἐσωτερικά,γιά νά μή καταντροπιασθοῦμε κατά τήν ἡμέρα τῆς Κρίσεως».

(Ἁγίου Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου, Ὁμιλίες Πνευματικές, Ὁμιλία Δ΄, ΕΠΕ-Φ 7, 79)