«Δέν πρέπει νά θεοποιοῦμε τούς ἡγουμένους καί τούς στάρετς, ἀλλά ὁ στόχος νά εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Αὐτός εἶναι πού σώζει, οἱ ἄλλοι εἶναι τό μέσον».

Γέρων Ἀμβρόσιος Λάζαρης


Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.