Ὑπόθεση ΚΖ΄(27)

«ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ

ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ»

Ἀπό τό Γεροντικό

Σέ ἕνα κοινόβιο μέ διακόσιους μοναχούς ἦταν ἡγούμενος κάποιος, τόν ὁποῖο τιμοῦσαν πολύ οἱ ἄνθρωποι. Τό κοινόβιο αὐτό ἐπισκέφτηκε κάποιο πρωί ὁ Χριστός μέ τή μορφή ἑνός φτωχοῦ γέροντα, γνωστοῦ τοῦ ἡγουμένου, καί παρακαλοῦσε τόν πορτάρη νά πεῖ στόν ἀββᾶ ὅτι εἶναι ὁ τάδε, ὁ συνασκητής του. Μέ τά πολλά ὁ πορτάρης πείστηκε καί πῆγε νά τόν ἀναγγείλει στόν ἀββᾶ, τόν ὁποῖο βρῆκε νά συζητᾶ μέ μερικούς ξένους. Ἀφοῦ περίμενε λίγο, τοῦ μίλησε γιά τόν φτωχό γέροντα, ὁ ἀββᾶς ὅμως τοῦ ἀπάντησε μέ θυμό:

«Δέν βλέπεις πού μιλῶ μέ τούς ἀνθρώπους; Ἀφησέ με τώρα».

Ὁ πορτάρης ζάρωσε καί ἔφυγε. Γυρνώντας εἶπε στόν δῆθεν φτωχό γέροντα τήν ἀπάντηση τοῦ ἡγουμένου, ὡστόσο ὁ μακρόθυμος καί ἀνεξίκακος Κύριος κάθισε στήν πύλη νά περιμένει καί ἄλλο.

Κατά τήν πέμπτη ὥρα περίπου κατέφθασε στό κοινόβιο κάποιος πλούσιος. Μόλις ἄκουσε τό χτύπημά του ὁ πορτάρης, τοῦ ἄνοιξε ἀμέσως καί εἰδοποίησε τόν ἡγούμενο, ὁ ὁποῖος ἔσπευσε νά βγεῖ καί νά τόν καλωσορίσει στήν πόρτα. Ὅταν τόν εἶδε ὁ πλούσιος σέ εὐσπλαχνία καί φίλος τῶν ταπεινῶν Θεός, τόν πλησίασε μέ τή μορφή τοῦ φτωχοῦ γέροντα καί τόν παρακαλοῦσε λέγοντας:

«Θέλω νά σοῦ μιλήσω, ἀββᾶ».

Ἐκεῖνος, χωρίς νά καταδεχτεῖ νά τοῦ ἀπαντήσει, μπῆκε μέσα μαζί μέ τόν πλούσιο, φροντίζοντας νά τοῦ ἑτοιμάσει, τό γεῦμα. Ὅταν ὁ πλούσιος ἔφαγε, ὁ ββᾶς τόν ξεπροβόδισε μέχρι τήν πόρτα καί ξαναμπῆκε, αἰχμάλωτος τῶν πολλῶν φροντίδων καί ἔχοντας ξεχάσει τήν παράκληση τοῦ φτωχοῦ καί ἀνεξίκακου γέροντα.

Ὅταν πλέον βράδιασε, καί ἐνῶ κανένας δέν κάλεσε ἤ ἔστω πρόσεξε τόν εὐλογημένο ἐκεῖνον ξένο, αὐτός πλησίασε καί πάλι τόν πορτάρη καί τοῦ παρήγγειλε νά πεῖ στόν ἡγούμενο τά ἑξῆς:

«Ἀφοῦ ἐσύ θέλεις τή δόξα τῶν ἀνθρώπων, ἐγώ, γιά χάρη τῶν παλιῶν σου κόπων καί τῶν πολλῶν σου ἀσκήσεων, θά σοῦ στέλνω ἐπισκέπτες ἀπό τά τέσσερα σημεῖα τοῦ ὁρίζοντα, ἐπειδή θέλεις νά κολακεύεις καί νά σέ κολακεύουν. Τά ἀγαθά ὅμως τῆς βασιλείας μου δέν πρόκειται νά τά γευθεῖς».

Ἀπό αὐτά τά λόγια κατάλαβαν ὅτι ὁ φτωχός ἦταν ὁ Κύριος τοῦ σύμπαντος.

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

Εὐεργετινός τόμος γ΄

Ἐκδόσεις: « ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ »

Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς ἐκδόσεις  « ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ » γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδουν.

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

http://hristospanagia3.blogspot.gr/