Δέν ὑπάρχουν ἄλλες ἀλήθειες

Δέν μπορεῖ κάθε ἕνας νά λέει… «Εἶμαι ἀπεσταλμένος τοῦ Θεοῦ κι ἐγώ φέρνω μιά νέα ἀλήθεια, πού ταιριάζει σήμερα στόν κόσμο». Οἱ ἀλήθειες τοῦ Θεοῦ, ὅπως τίς ἔχει πεῖ ἀπό τήν ἀρχή, αὐτές εἶναι. Δέν ὑπάρχουν ἄλλες ἀλήθειες, νέες. Κι ἐπειδή ὁ κόσμος προόδεψε καί ἡ ἐπιστήμη καί οἱ ἄνθρωποι πῆγαν στά ἄστρα. Κατάλαβες; Ἄν πάει κανείς στά ἄστρα καί πεῖ ὅτι καί ἐκεῖ ἐπάνω ὑπάρχουν ἄνθρωποι, καί τούς δοῦμε, δέν θά χαλάσει ἐμένα ἡ σκέψη μου! Θά πῶ ὅτι: «Ἐκεῖ πάνω εἶναι ὁ Χριστός καί ἐκεῖ εἶναι ὁ Θεός». Ἔχει πάει καί ἐκεῖ. Ἔχεις ἀκούσει πού λέμε: «Ὁ Βασιλεύς τῶν οὐρανῶν;». Ὁ Βασιλεύς τῶν οὐρανῶν εἶναι τό Ἅγιο Πνεῦμα.

Κι ἐμεῖς μέσα στήν Ἐκκλησία μας, ἔτσι ἀρχίζουμε τίς τελετές καί τίς θυσίες. Λέμε! Πῶς τό λέμε; «Βασιλεῦ Οὐράνιε, Παράκλητε τό Πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὁ πανταχοῦ παρών καί τά πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρός τῶν ἀγαθῶν καί ζωῆς χορηγός, ἐλθέ καί σκήνωσον ἐν ἡμῖν, καί καθάρισον ἡμᾶς ἀπό πάσης κηλῖδος, καί σῶσον τάς ψυχάς ἡμῶν».

Καί πᾶτε μέ τήν Ὀρθοδοξία, ρέ παιδιά… Καλά εἶστε, σᾶς ἀγαπάω! Θά πεῖς: «Γιατί μᾶς μαζεύεις ἀπό ἐκεῖ;». Νά, τό ’φερε πάλι! Νά, τό ’φερε ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ, νά ἔρχεστε κοντά μου. Ὅμως, ἐσεῖς κλωτσᾶτε.

Ἀπόσπασμα ἀπό τό Βιβλίο:Ἐν Χριστῷ ἀγάπη ἤ Μεταπατερική θεολογία (Ἀρχ. Σάββα Ἁγιορείτου) – Νέο βιβλίο