Ἀρχιμανδρίτου Σάββα Ἁγιορείτου
 
 
Ἀπόσπασμα 29/08/2021
 
Σήμερα ποὺ ἑορτάζουμε τὴν ἀποτομὴν τῆς Τιμίας Κεφαλῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, ὁ ὁποῖος Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος εἶναι ὁ μεγαλύτερος τῶν προφητῶν, καὶ ὅπως λέει τὸ τροπάριό του, εἶναι αὐτὸς ὁ ὁποῖος ἀξιώθηκε Αὐτὸν γιὰ Τὸν ὁποῖον προφήτεψε, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος, ἀξιώθηκε Αὐτὸς γιὰ Τὸν ὁποῖον μίλησε, ὅπως καὶ ὅλοι οἱ προφῆτες μίλησαν γιὰ τὸν Χριστὸ. Αὐτὸς ὅμως ἀξιώθηκε νὰ τὸν βαπτίσει κιόλας. Τὸν εἶδε καὶ τὸν ἐβάπτισε, πρᾶγμα ποὺ δὲν ἔγινε γιὰ κανένα ἄλλον ἀπὸ τοὺς προφῆτες. Οἱ ἄλλοι ἁπλῶς εἶπαν, προανήγγειλαν τὸν Χριστὸ. Καὶ ὄχι μόνο αὐτὸ ἀλλὰ ὅπως προετοίμασε τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ ἐδῶ στὴ γῆ, προετοίμασε τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ καὶ στὸν Ἅδη. Δηλαδὴ φονεύτηκε καὶ σήμερα γιορτάζουμε, θυμόμαστε και νηστεύουμε γι’ αὐτὸ, γιατὶ λυπούμαστε ἀνθρωπίνως γιὰ τὴν ἄδικη αὐτὴ σφαγὴ, τελείως ἄδικη, τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, γι’αὐτὸ καὶ ἔχουμε αὐστηρὴ νηστεία· ἐπειδὴ εἶναι Κυριακὴ σήμερα καταλύεται μόνο τὸ λάδι, τίποτα ἄλλο.
 
Αὐτός ὁ Ἅγιος λοιπὸν ἀξιώθηκε νὰ εἶναι Πρόδρομος καὶ στοὺς ἐν Ἅδῃ εὑρισκομένους, στὶς ψυχὲς ὅλων τῶν ἀνθρώπων ποὺ μέχρι τότε εἴχανε μπεῖ στὸν Ἅδη. Ποιὲς ἤτανε αὐτὲς; Ἤτανε οἱ ψυχὲς ὅλων, καὶ τῶν δικαίων καὶ τῶν Ἁγίων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Ὅλοι πήγαιναν στὸν Ἅδη γιατὶ ὅλοι εἴμαστε ὑπόδικοι, ὑποχείρια τοῦ σατανᾶ ἀφοῦ αὐτὸν προσκυνήσαμε διὰ τῶν προπατόρων μας, διὰ τῆς παρακοῆς τῶν προπατόρων καὶ στὴ συνέχεια διὰ τῆς ἐπανάληψης τῆς παρακοῆς, μὲ τὶς προσωπικὲς ἁμαρτίες ὁ καθένας. Δὲν ὑπῆρχε τὸ ἀπολυτρωτικὸ ἔργο τοῦ Χριστοῦ καὶ δὲν ὑπῆρχε ἡ δυνατότητα τῆς ἄφεσης, τῆς συγχώρεσης.
 
Κατέβηκε λοιπὸν ὁ Τίμιος Πρόδρομος, ἀφοῦ φονεύθηκε ἄδικα ἀπὸ τὸν Ἡρώδη, καὶ στὸν Ἅδη, καὶ ἐκεῖ κήρυξε ἐπίσης. Καὶ ὅσοι ἤτανε δεκτικοὶ, ὅπως καὶ ἐδῶ στὴ γῆ, δέχτηκαν τὸ κήρυγμά του. Καὶ μετὰ βεβαίως ἦταν ἕτοιμοι νὰ δεχτοῦν καὶ τὸ κήρυγμα τοῦ Χριστοῦ μας, ὁ ὁποῖος μετὰ ἀπὸ περίπου τρία χρόνια κατέβηκε εἰς τὸν Ἅδη καὶ κήρυξε, καὶ ὅσοι πίστεψαν σώθηκαν.

 
Αὐτός ὁ μέγας λοιπὸν προφήτης, χάθηκε, θὰ λέγαμε ἀνθρωπίνως, τελείως ἄδικα. Γιατὶ προσέξτε, τὶ ἔκανε ὁ Τίμιος Πρόδρομος; Ἔλεγε τὴν ἀλήθεια. Ἔλεγε στὸν Ἡρώδη, ὁ ὁποῖος ἤτανε εἰδωλολάτρης, δὲν ἤτανε κἄν Ἰουδαῖος, καὶ τοῦ ἔλεγε «δὲν σοῦ ἐπιτρέπεται νὰ ἔχεις σύζυγο τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδερφοῦ σου». Ἀκόμα καὶ ἄν ὑποθέσουμε ὅτι ἴσχυε ὁ Μωσαϊκὸς Νόμος καὶ γι’αὐτὸν, καὶ θὰ μποροῦσε νὰ πάρει ὅπως εἴπαμε στὸ κήρυγμα τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδερφοῦ του, ἐφόσον εἶχε πεθάνει ὁ ἀδερφός του. Δὲν μποροῦσε ὅμως νὰ τὴν πάρει γιατὶ εἶχε παιδὶ ἤδη μὲ τὸν ἀδερφό του ἡ Ἡρωδιάδα· εἶχε τὴν Σαλώμη.
 
Καί ὁ Ἅγιος Ἰωάννης λοιπὸν ἤλεγχε αὐτὸν ἀλλὰ γιατὶ τὸν ἤλεγχε καὶ ἀσχολιότανε μὲ τὸν Ἡρώδη; Γιατὶ ἀκριβῶς ὁ Ἡρώδης ἤτανε ἕνα πρόσωπο ὑπεροχικὸ. Ἤτανε σὲ ἐξουσία. Εἶχε ἐπιρροὴ στὸν λαὸ. Καὶ ἄν λοιπὸν αὐτὰ ἔκανε ὁ ἄρχοντας, ὁ ἐξουσιαστὴς, ὁ ἡγέτης, πολὺ πιὸ εὔκολα θὰ τὸ ἔκανε ὁ ἁπλὸς πολίτης, ὁ ἁπλὸς ὑποτακτικὸς ἐκείνης τῆς ἐποχῆς ἀλλὰ καὶ σὲ κάθε ἐποχὴ οἱ ἡγέτες, οἱ πολιτικοὶ ἡγέτες ὅπως καὶ οἱ θρησκευτικοὶ ἡγέτες, ἀσκοῦν τεράστια ἐπιρροὴ στὸν λαό.
 
Γι’ αὐτὸ καὶ σήμερα ἡ ἄνομη πολιτικὴ ἐξουσία προσπαθεῖ νὰ προσεταιριστεῖ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἐξουσία, τοὺς Ἱερεῖς καὶ τοὺς Ἀρχιερεῖς, πρὸ πάντων τοὺς Ἀρχιερεῖς ποὺ ἀποτελοῦν τὴν Διοικοῦσα Ἐκκλησία, γιὰ νὰ παρασύρει τὸν λαὸ σ’αὐτὸ τὸ ἄνομο ἐμβόλιο-διαβόλιο, καὶ ὄχι μόνο σ’αὐτὸ γιατὶ δὲν εἶναι αὐτὸ ὁ τελικὸς στόχος. Ὁ τελικὸς στόχος εἶναι νὰ γίνουμε ζόμπι, νὰ γίνουμε ρομπὸτ, εἴλωτες τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων. Καὶ ἔχουν ἀπὸ πολλὰ χρόνια αὐτὴν τὴν τεχνολογία νὰ ἐπιδροῦν στὸν ἀνθρώπινο ἐγκέφαλο καὶ νὰ ἀφαιροῦν τὴν βούληση τοῦ ἀνθρώπου, νὰ κατευθύνουν τὸν ἄνθρωπο ὅπου ἐκεῖνοι θέλουν, καὶ νὰ τοῦ δημιουργοῦν τὰ συναισθήματα ποὺ αὐτοὶ θέλουν, καὶ τὶς ἀποφάσεις, νὰ τοῦ ἐμπνέουν τὶς ἀποφάσεις ποὺ αὐτοὶ θέλουν.
 
Αὐτό εἶναι τὸ τελικὸ ἐκβὰν, μία παγκόσμια δικτατορία, μία παγκόσμια ὑποδούλωση τῶν ἀνθρώπων, ὄχι μόνο τῶν σωμάτων ἀλλὰ καὶ τῶν ψυχῶν, ὅπως ἔλεγε καὶ ὁ μακαριστὸς π. Ἀθανάσιος Μυτιληναίος. Αὐτὸς εἶναι ὁ σκοπὸς τοῦ διαβόλου, νὰ πάρει ὑπὸ τὴν ἐξουσία του τὸν ὅλο ἄνθρωπο καὶ νὰ τὸν καταστήσει ὑπόδικο καὶ μέλος, κατοικητὴ τῆς κολάσεως, νὰ τὸν πάρει μαζί του στην κόλαση.
 
Γι’ αὐτό, ἀγαπητοὶ ἀδερφοὶ, πρέπει νὰ θαυμάσουμε τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Πρόδρομο, ὁ ὁποῖος δὲν δίστασε παρόλο ποὺ φυσικῶς γνώριζε, φυσικὰ γνώριζε τὸ κόστος, νὰ ἐλέγξει τὸν ἄρχοντα. Καὶ βλέπετε πῶς ἡ ἀρετὴ ἐκτιμᾶται καὶ ἀπὸ τοὺς κακοὺς, ἀπὸ τοὺς ἀνόμους. Ἀλλὰ ἔπεσε θῦμα τοῦ περιβάλλοντος τοῦ Ἡρώδη, τῆς ἀνόμου συζύγου του, τῆς Ἡρωδιάδος, καὶ ἔτσι ἔχασε τὴν ζωή του ἀλλὰ δὲν τὴν ἔχασε, τὴν κέρδισε ὁ Ἅγιος Ἰωάννης. Καὶ τὴν κέρδισε πανηγυρικὰ γιατὶ πραγματικὰ γιὰ τὸν πιστὸ, γιὰ τὸν ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ δὲν ὑπάρχει θάνατος. Τὸ ξεχάσαμε αὐτὸ καὶ σήμερα φοβηθήκαμε τὸν θάνατο. Καὶ ὄχι μόνο τὸν θάνατο φοβηθήκαμε, καὶ ἕνα πρόστιμο φοβηθήκαμε, καὶ μία φυλάκιση ἐνδεχομένως, μία δίωξη δικαστικὴ. Σὲ καμμιὰ περίπτωση ὁ Χριστιανὸς δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι Χριστιανὸς ὅταν φοβᾶται τὸν θάνατο. Γίνεται εἰδωλολάτρης, γίνεται ἄθεος ὅταν φοβᾶται νὰ πεθάνει. Ἀντίθετα ὁ Χριστιανὸς ποθεῖ νὰ πεθάνει. Οἱ Ἅγιοι θέλανε νὰ πεθάνουν. Ὁ ἀληθινὰ Χριστιανὸς θέλει νὰ πεθάνει, θέλει νὰ κοιμηθεῖ γιατὶ θέλει νὰ πάει κοντὰ στὸν Κύριο ποὺ λατρεύει καὶ ἀγαπᾶ ὑπὲρ πάντα ἄλλον. Θέλει νὰ πάει καὶ χαίρεται ὅταν πηγαίνει. Ποτὲ βέβαια δὲν προκαλεῖ ὁ ἴδιος μόνος του τὸν θάνατο, δὲν αὐτοκτονεῖ, ἀλλὰ ὅταν τοῦ δίνεται ἡ εὐκαιρία νὰ μαρτυρήσει, νὰ ὁμολογήσει Χριστὸν, τὸ κάνει αὐτὸ καὶ δὲν φοβᾶται ἀκόμα καὶ τὴν ἔσχατη ποινὴ ποὺ εἶναι ὁ θάνατος.
 
Σήμερα δυστυχῶς αὐτὰ δὲν ἀκούγονται ἀπὸ τοὺς Ἱεροκήρυκες, ἀπὸ τοὺς Ἐπισκόπους, ἀπὸ τοὺς Ἀρχιερεῖς, ἀπὸ τοὺς Ἱερεῖς, ἀλλὰ ξέρετε, ἀκούγονται ἀπὸ τοὺς δαίμονες. Μοῦ ἔλεγε ἕνας Ἱερομόναχος ποὺ διάβαζε ἐξορκισμοὺς, πολὺ σεβαστὸς, ὅτι τοῦ ἔλεγε τὸ δαιμόνιο «τὶ φοβηθήκατε ἐσεῖς οἱ Χριστιανοὶ τὸ ἐμβόλιο, τὶ φοβηθήκατε τὸν θάνατο καὶ κάνατε τὸ ἐμβόλιο καὶ παρασυρθήκατε καὶ ἐξαπατηθήκατε ἀπὸ μένα». Τὸ ὁμολογεῖ ὁ διάβολος ὅτι «εἶναι δικό μου τὸ ἐμβόλιο καὶ ἐγὼ μάλιστα», ἔλεγε, « ἔκανα τελετὴ, ἐμεῖς κάναμε τελετὴ γιὰ τὸ ἐμβόλιο σὲ στοὰ στὴν Ἀμερικὴ». Ἀκοῦτε, τὶ ὁμολογεῖ τὸ ἴδιο τὸ δαιμόνιο! Καὶ ἔλεγε λοιπὸν, «τὶ φοβηθήκατε ἐσεῖς, ἀφοῦ γιὰ σᾶς δὲν ὑπάρχει θάνατος, γιὰ τοὺς Χριστιανοὺς δὲν ὑπάρχει θάνατος». Καταλάβατε ποῦ φτάσαμε ἀδερφοί μου; Κάτι ἀνάλογο μὲ αὐτὸ ποὺ ἔλεγε ὁ Χριστός μας ὅταν φώναζαν τὰ μικρὰ παιδάκια ὅταν μπῆκε ὁ Χριστός μας στὴν Ἁγία Πόλη «ὠσανὰ εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου», δηλαδὴ τὸν ὑποδεχόντουσαν ὡς τὸν ἀναμενόμενο Μεσσία καὶ τοῦ λέγαν τοῦ Χριστοῦ «ἀκοῦς τὶ σοῦ λένε», καὶ τοὺς λέει ὁ Χριστὸς «πολὺ καλὰ κάνουν καὶ τὸ λένε καὶ ἄν δὲν τὸ ποῦν αὐτὰ, θὰ τὸ ποῦνε τὰ λιθάρια, θὰ φωνάξουν».
 
Τώρα λοιπὸν ποὺ δὲν τὸ λένε οἱ Ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Ἱερεῖς, τὸ λένε τὰ δαιμόνια. Τὶ φοβηθήκατε τὸν θάνατο καὶ τρέχετε ὅλοι νὰ κάνετε αὐτὸ ποὺ δὲν εἶναι καθόλου ἐμβόλιο, κακῶς λέγεται ἔτσι ἀλλὰ εἶναι γενετικὴ θεραπεία, γενετικὴ τεχνολογία μὲ σκοπὸ, ὅπως σᾶς εἶπα, τὴν καθυπόταξη τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτὸ εἶναι τὸ τελικὸ ἐκβὰν γι’αὐτὸ καὶ θὰ κάνουν καὶ ἄλλες δόσεις. Καὶ μάλιστα πολλοὶ λέγουν γιὰ ἑπτὰ δόσεις καὶ οἱ δαίμονες αὐτὸ λένε ὅτι εἶναι ἑπτὰ οἱ δόσεις.
 
Λοιπόν, τοὐλάχιστον αὐτοὶ ποὺ ἐξαπατήθηκαν καὶ ἔκαναν τὴν πρώτη, τὴν δεύτερη δόση, νὰ μὴν κάνουν τὶς ὑπόλοιπες. Νὰ μετανοήσουν, νὰ κλάψουν, νὰ ἐξομολογηθοῦν, γιατὶ κινδυνεύει ἡ σωτηρία τους. Αὐτὸ νὰ προσέξουμε πάρα πολὺ.
 
Ἕνας Ἱερομόναχος, ὑπάρχει κατατεθειμένη ἡ μαρτυρία του στὸ διαδίκτυο, ἐκτὸς ἄν τὸ σκούπισαν κι αὐτὸ, ἀλλὰ ἐγὼ τὸ εἶδα καὶ ἄλλοι τὸ εἴδανε, γιατὶ ὅ,τι εἶναι ἀληθὲς τὸ σβήνουνε, γιατὶ τὸ ἴντερνετ εἶναι δικό του, εἶναι τοῦ ἔξω ἀπὸ δῶ, δὲν εἶναι, δὲν διαχειρίζεται, δὲν κυβερνιέται ἀπὸ ἀνθρώπους τοῦ Θεοῦ, δυστυχῶς, καὶ ὅ,τι θέλουν τὸ ἀφαιροῦν. Ὅσο μποροῦν, ἐξαλείφουν κάθε τι τὸ ἀληθινὸ καὶ τὸ ὀρθό.
 
Ἔλεγε λοιπὸν αὐτὸς ὁ Ἱερομόναχος καὶ τὸ κατέθεσε καὶ στὸ διαδίκτυο τὴ μαρτυρία του ὅτι θεωροῦσε ὅτι «δὲν εἶναι τίποτα νὰ κάνω τὸ ἐμβόλιο, καὶ πῆγα καὶ ἔκανα. Καὶ μετὰ ποὺ ἔκανα τὸ ἐμβόλιο, ἔχασα τὴν προσευχή μου. Ἔνιωθα τὸν σατανᾶ νὰ ἔρχεται νὰ μ’ ἀγκαλιάζει. Γιὰ σαράντα μέρες δὲν μποροῦσα νὰ πῶ ἕνα Κύριε ἐλέησον». Τὰ ὁμολογεῖ ὁ ἄνθρωπος ἐπωνύμως καὶ γνωρίζω καὶ ποιὸς εἶναι καὶ ἀπὸ ποῦ εἶναι· ἀπὸ τὴν Πελοπόννησο, ἀπὸ ἕνα μοναστήρι τῆς Πελοποννήσου. Καὶ ὁ ἴδιος τὸ λέει καὶ ἐπωνύμως καὶ προτρέπει ὅλους μὴ τυχὸν καὶ κάνουν τὸ λάθος καὶ κάνουν αὐτὸ τὸ πρᾶγμα. Καὶ ὅσοι τὸ ἔκαναν, νὰ μὴν κάνουν τὶς ἑπόμενες δόσεις, οἱ ὁποῖες θὰ ‘ναι ἀκόμα χειρότερες καὶ γιὰ τὴν ψυχὴ καὶ γιὰ τὸ σῶμα.
 
Αὐτά ἤθελα νὰ πῶ ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ. Βλέπετε, οἱ μαρτυρίες εἶναι ἀπὸ πολλοὺς καὶ παραχωρεῖ ὁ Θεὸς καὶ ἀπὸ τοὺς δαίμονες. Ἔλεγε αὐτὸς ὁ δαίμονας στὸν Ἱερομόναχο τὴν ὥρα ποὺ διάβαζε ἐξορκισμοὺς, «μὰ γιατὶ στὰ λέω αὐτὰ τὰ πράγματα, δὲν θέλω νὰ στὰ πῶ ἀλλὰ ἀναγκάζομαι, ἀλλὰ πιέζομαι». Ἔτσι, βεβαίως ὁ διάβολος λέει καὶ ψέμματα ἀλλὰ λέει καὶ ἀλήθειες, ἀναγκαζόμενος, πιεζόμενος ἀπὸ τὶς εὐχὲς τοῦ ἐξορκισμοῦ, ὅπως ἔλεγε καὶ ἀλήθειες μπροστὰ στὸν Χριστὸ καὶ τοῦ ἔλεγε «σὺ εἶσαι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ». Ὁμολογοῦσαν καὶ τὰ δαιμόνια τότε ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι ἀληθινὰ ὁ Θεός.
 
Ἄς ἔχουμε λοιπὸν ὅλα αὐτὰ ὑπόψη μας ἀδελφοί μου γιὰ νὰ μὴν πέσουμε στὴν παγίδα τοῦ σατανᾶ ποὺ ὅπως βλέπετε, μὲ πιεστικὸ τρόπο, ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα ἔτσι τὴν κατευθύνει σ’αὐτὴν τὴν παγίδα, γιὰ νὰ σκοτώσει ὅσο γίνεται περισσότερους. Αὐτὸς εἶναι ὁ ἀνθρωποκτόνος διάβολος καὶ αὐτὸ ἐπαληθεύει καὶ τώρα μ’αύτὰ ποὺ κάνει, καὶ φυσικὰ νὰ ὑποδουλώσει τὶς ψυχὲς τους` αὐτὸ εἶναι τὸ τελικὸ, ἔτσι, ζητούμενό του. Ἄν ἦταν ὄντως καλὰ ὅλα αὐτὰ, γιατὶ νὰ ἤτανε ὑποχρεωτικὰ;Τὸ καλὸ δὲν εἶναι ὑποχρεωτικὸ. Βλέπετε, καὶ ὁ Χριστός μας ὅταν ἦταν νὰ θεραπεύσει κάποιον, τὸν ρωτοῦσε «θέλεις νὰ γίνεις ὑγιὴς». Αὐτοὶ ἐδῶ τώρα θέλουν νὰ μᾶς κάνουν μὲ τὸ ζόρι ὑγιεῖς, ἔτσι νομίζουν δηλαδὴ. Ἔτσι μᾶς λένε. Ἀλλὰ φυσικὰ, δὲν θέλουν νὰ μᾶς κάνουν ὑγιεῖς, τὸ ἀντίθετο, γιατὶ ξέρουμε ὅτι αὐτὰ τὰ ἐμβόλια καὶ στείρωση προκαλοῦν, καὶ χίλιες δυὸ παρενέργειες. Ἤδη ἔχουμε πάνω ἀπὸ δύο ἑκατομμύρια παρενέργειες ἐπίσημα στὴν Εὐρώπη καὶ πάνω ἀπὸ ἑξακόσιες χιλιάδες στὴν Ἀμερικὴ, καὶ πάνω ἀπὸ εἴκοσι ἕνα χιλιάδες θανάτους στὴν Εὐρώπη μὲ ἐπίσημα στοιχεῖα-μπορεῖτε νὰ τὰ βρεῖτε στὸ διαδίκτυο- καὶ πάνω ἀπὸ δεκατέσσερις χιλιάδες θανάτους στὴν Ἀμερικὴ, ἀπ’αὐτὰ τὰ πράγματα.
 
Ὁπότε δὲν πρέπει νὰ τρῶμε κουτόχορτο, νὰ κοιμόμαστε μὲ τὰ τσαρούχια, ἀλλὰ σὲ καμμιὰ περίπτωση, καὶ γι’αὐτὸ σὲ καμμιὰ περίπτωση νὰ μὴ δεχτοῦμε ὅλα αὐτὰ τὰ ὁποῖα μᾶς πλασάρει ὁ ἔξω ἀπὸ δῶ. Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς εὐλογεῖ ὅλους καὶ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος νὰ μᾶς φωτίζει, ἔτσι ὥστε, προσέξτε, ὄχι ἁπλῶς νὰ μὴν κάνουμε τὸ κακὸ ἀλλὰ ὀφείλουμε νὰ ἐλέγχουμε τὸ κακὸ. Γιατὶ ὅποιος σιωπᾶ μπροστὰ στὸ ἔγκλημα, μπροστὰ στὴν ἁμαρτία, γίνεται συνένοχος τῆς ἁμαρτίας. Καὶ αὐτὰ ποὺ σᾶς λέγω πρέπει νὰ τὰ λέτε καὶ στοὺς ἄλλους καὶ νὰ ἐνημερώνετε τοὺς ἀδελφούς μας ὅλους νὰ μὴν πέσουν στὴν παγίδα αὐτὴ τοῦ διαβόλου καὶ ἔτσι χάσουμε πολλοὺς ἀδελφοὺς μας ἀπὸ τὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
 
Χρόνια πολλὰ καὶ εὐλογημένα.