Στιχηρά προσόμοια

 Δεῦτε οἱ πιστοί, ὑπαντήσωμεν τῷ Κτίστῃ

ἥκοντι εἰς γῆν ἐκ Παρθένου ἀνατεῖλαι·

ἁγνείᾳ λαμπρυνθῶμεν, ἀρεταῖς ἀπαστράψωμεν·

τρόμῳ καί χαρᾷ ἑτοιμασθῶμεν,

Χριστόν ἰδέσθαι βρεφωθέντα, νοός ὄμμασιν,

ἡμᾶς θεοῦντα τούς βροτούς, ἄκρᾳ ἀγαθότητι.