εἰς τούς σχισματικούς τῆς Οὐκρανίας 
ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο
Εἶμαι βαθύτατα λυπημένος, ἀγαπητέ κ.Ἀλεξάνδρε Στεφανόπουλε, διά τήν διακοπή τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας τοῦ Πατριαρχείου τῆς Ρωσίας μέ τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο. Εἰς αὐτό τό θλιβερό καί ἀξιοθρήνητο ἀποτέλεσμα ὡδήγησε ἡ ἐμμονή τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου νά ἐκχωρήσει τήν Αὐτοκεφαλία εἰς τούς σχισματικούς τῆς Οὐκρανίας, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀποκεκομμένοι ἀπό τήν Ἁγία μας Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, δηλ. ἀπό ὅλα τά Ὀρθόδοξα Πατριαρχεῖα καί τάς κατά τόπους Αὐτοκεφάλους Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας καί ἀποτελοῦν τήν συντριπτική μειοψηφία τοῦ Οὐκρανικοῦ λαοῦ.
Μέχρι πρότινος τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἀνεγνώριζε μόνον τήν ὑπό τόν Ἀρχιεπίσκοπον Ὀνούφριον Κανονικήν Οὐκρανικήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν καί τώρα διά τούς ἰδικούς του λόγους ἀποδίδει τήν Αὐτοκεφαλίαν εἰς τούς σχισματικούς τῆς Οὐκρανίας καί παραθεωρεῖ τήν κανονικήν Ὀρθόδοξον Ἀρχιεπισκοπήν τῆς Οὐκρανίας, τήν ὁποίαν καί μόνον ἀναγνωρίζουν, μαζί μέ τό Πατριαρχεῖον τῆς Ρωσίας, καί οἱ λοιπές κατά τόπους Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες.
Οἱ σχισματικοί, ὡς γνωστόν, δέν εἶναι Ἐκκλησία καί ἡ κοινωνία μετ’ αὐτῶν προσκρούει εἰς τούς ἀπαγορεύοντας αὐτήν Θείους καί Ἱερούς Κανόνας (Ἀποστολικούς καί τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων).
Πρός τί, λοιπόν, ἡ ἐμμονή καί ἐπιμονή τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου διά τήν ἀναγνώρισιν τῶν σχισματικῶν ὡς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας καί τήν οὕτω πως πρόκλησιν σχισμάτων καί διαιρέσεων ἐν τῇ Μιᾷ, Ἁγίᾳ, Καθολικῇ καί Ἀποστολικῇ τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίᾳ;


Δέν φθάνουν ὁ σάλος, οἱ κλυδωνισμοί καί οἱ ταραχές, οἱ ὁποῖες προεκλήθησαν καί προκαλοῦνται ἀπό τάς Ἀποφάσεις τῆς ἀποκληθείσης «Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου» τῆς Κρήτης (Ἰούνιος 2016) καί μάλιστα ὁ χαρακτηρισμός ὡς Ἐκκλησιῶν, πού ἐκχωρήθηκε σέ ὁμολογίες καί κοινότητες ἑτεροδόξων;

Ἀλλά, καί αὐτή ἡ καλουμένη «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος» δέν παραγκωνίσθηκε ἀπό τήν πρόσφατη ἀπόφασι τῆς Πατριαρχικῆς Συνόδου Κωνσταντινουπόλεως, ἡ ὁποία ὑπό ὅρους ἐπιτρέπει τόν δεύτερο γάμο (διγαμία) τῶν Κληρικῶν; Εἰς τό τελικό κείμενο τῆς Συνόδου αὐτῆς : «Τό μυστήριον τοῦ Γάμου καί τά κωλύματα αὐτοῦ» εἰς τήν παράγραφο 4 τῶν κωλυμάτων Γάμου, δέν ἀναγράφεται ἐπί λέξει : «ἡ ἱερωσύνη αὐτή καθ’ ἑαυτήν δέν ἀποτελεῖ κώλυμα γάμου, ἀλλ’ ὅμως, συμφώνως πρός τήν ἰσχύουσαν κανονικήν παράδοσιν (κανών 3 τῆς Πενθέκτης ἐν Τρούλλῳ Συνόδου) μετά τήν χειροτονία κωλύεται ἡ σύναψις γάμου» ὑπό Κληρικῶν;
Ἔκκλησι θερμότατη καί παράκλησι ἐγκάρδια ἀπευθύνουμε ἀπό τάς ἐσχατιάς τῆς Ἑλληνικῆς μας Πατρίδος, τήν παραμεθόριο πρός νότον περιοχή τῶν Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων, κ.Στεφανόπουλε, πρός τόν Πρωτόθρονον Πατριάρχην τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας κ. Βαρθολομαῖο «νά ἀνακρούσῃ πρύμναν» πρός ἀποφυγήν νέων σχισμάτων καί διαιρέσεων εἰς τό Πανάγιο Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τήν Ἁγιωτάτη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας.
Ἀντί τῶν συμπροσευχῶν, πού διοργανώνει τόν τελευταῖο καιρό μέ τόν Πάπα τῆς Ρώμης καί μέ ἀρχηγούς καί ἐκπροσώπους ἑτεροδόξων ὁμολογιῶν καί κοινοτήτων, ἀλλά καί ἀλλοθρήσκων ἀκόμη, οἱ ὁποῖες ὄχι μόνον δέν ὠφελοῦν σέ κάτι, ἀλλά σκανδαλίζουν τό Ὀρθόδοξο Χριστεπώνυμο Πλήρωμα, δέν θά ἔπρεπε νά κηρύξῃ μετάνοιαν καί ἐπιστροφήν σύμπαντος τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ κόσμου εἰς «τήν ἅπαξ παραδοθεῖσαν τοῖς ἁγίοις πίστιν», εἰς τήν διδαχήν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, τῶν Ὁσίων καί Θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν τῶν Ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων τῆς Ἐκκλησίας μας καί τήν ἐν γένει Ὀρθόδοξη Παράδοσί μας; Αὐτά εἶχα νά σᾶς ἀπαντήσω συνοπτικά, κ.Στεφανόπουλε, σχετικά εἰς τό ἐρώτημα, τό ὁποῖο μοῦ ἐθέσατε καί νά εὐχηθῶ ἀπό καρδίας σύνεσιν καί ἐγρήγορσιν ἐν πᾶσι εἰς τούς πνευματικούς ταγούς τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας πρός ἀναχαίτισιν καί ἀντιμετώπισιν τῆς ἐπερχομένης πνευματικῆς κρίσεως καί ἀποφυγήν ὀδυνηρῶν ἐπιπτώσεων καί συνεπειῶν διά τήν ἑνότητα τῆς Ἁγιωτάτης τοῦ Χριστοῦ Ὀρθοδόξου Ποίμνης. Γιατί εἶναι τοῖς πᾶσι γνωστόν τό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ὅτι «τό σχίσμα οὐδέ αἷμα μαρτυρίου ἀποπλύνει».-