ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΡΝΗΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

( 1. μεμονωμένων ἐνήλικων προσώπων- 2. γονέα καί ἀνήλικων παιδιῶν )

 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΣΔΟΤΗΣ ΖΩΗΣ

ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Οἱ δηλώσεις νά ἀποστέλλονται στή διεύθυνση:

Ἐθνικός Ὀργανισμός Μεταμοσχεύσεων

Τμῆμα Προώθησης Δωρεᾶς Ἱστῶν & Ὀργάνων

Ἀν. Τσόχα 5, 11521 Ἀθήνα

 Γιά τήν διευκόλυνση ὅσων θά ἀποστείλουν δήλωση ἄρνησης δωρεᾶς ὀργάνων, παραθέτουμε ἕτοιμα τά ἔντυπα τῆς δήλωσης καί ἕτοιμα τυπογραφημένα κείμενα.

Προσπαθήσαμε νά ἀποκλείσουμε κάθε ἐνδεχόμενο νά «μήν κατανοήσει» τό Κράτος τήν ἄρνησή μας στή μεταμόσχευση ζωτικῶν ὀργάνων ( καί ὡς δότες καί ὡς λῆπτες ), ἡ ὁποία ἀποτελεῖ ΦΟΝΟ καί ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ!

  1. ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ:

Παραθέτουμε τήν ἕτοιμη δήλωση σέ pdf

Γιά τή συμπλήρωση:

Προσοχή:Στήν δεύτερη σειρά τοῦ κειμένου στή λέξη: νεκρ ( ός ἤ ή ) καί στήν τρίτη σειρά τοῦ κειμένου στή λέξη: ἀναίσθητ ( ος ἤ η ), ἀφήσαμε τήν κατάληξη κενή, γιά νά συμπληρωθεῖ ἀνάλογα μέ τό φύλο τοῦ προσώπου πού ὑπογράφει τήν δήλωση.

  1. ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ ΚΑΙ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ:

Ἐπειδή πολλοί γονεῖς ἔχουν ἀπορία πῶς θά δηλώσουν καί τά ἀνήλικα παιδιά τους ὡς μή δότες ὀργάνων, ἐνημερώνουμε ὅτι: τά ἀνήλικα τέκνα συμπεριλαμβάνονται στήν ὑπεύθυνη δήλωση τοῡ ἑνός γονέα, μέ τά ὀνόματά τους καί τήν ἡμερομηνία γέννησής τους ὁλογράφως.

Γιά τή συμπλήρωση:

Προσοχή:α) Στήν πρώτη γραμμή τοῦ κειμένου, συμπληρώνουμε τίς ἐλλιπεῖς λέξεις «τ….παιδ…», ἀνάλογα μέ τόν ἀριθμό τῶν ἀνήλικων τέκνων, δηλαδή: τοῦ παιδιοῦ μου ἤ τῶν παιδιῶν μου. ( Τά ἐνήλικα παιδιά, δηλαδή ἄνω τῶν 18, συμπληρώνουν μόνα τους τή δική τους ὑπεύθυνη δήλωση ἄρνησης δωρεᾶς ὀργάνων ).

β) Ἀμέσως μετά, ἀρχίζουμε νά δηλώνουμε τά παιδιά ὡς ἑξῆς:Γράφουμε το ὀνοματεπώνυμο τοῦ κάθε παιδιοῦ γιατί μπορεῖ νά ἔχει τό ἐπώνυμο τοῦ μπαμπᾶ καί νά δηλώνεται ἀπό τή μαμά ( ἤ τό ἀντίστροφο ) καί ἡμερομηνία γέννησης τοῦ παιδιοῦ ὁλογράφως. Μπορεῑ γιά παράδειγμα νά μπεῖ: «…. τῶν παιδιῶν μου : 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ( γεννήθηκε πέντε Δεκεμβρίου Δύο Χιλιάδες Πέντε ) 2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ( γεννήθηκε Δέκα Ὀκτώ Ἀπριλίου Δύο Χιλιάδες Ἑπτά ) 3. Κ.Ο.Κ. Ἄν τά παιδιά εἶναι ὀρφανά ἤ ἐγκαταλελειμένα, τά περιλαμβάνει στήν δήλωσή του αὐτός πού ἔχει νόμιμα τήν γονική τους μέριμνα.

γ) Σύμφωνα μέ τήν 4η ὑποσημείωση τῆς ‘Υπεύθυνης Δήλωσης ( βλέπε ὑποσημειώσεις τῆς δήλωσης ), γιά τούς γονεῖς πού ἔχουν νά δηλώσουν πολλά παιδιά: τά δηλώνουν στήν ἐμπρόσθια ὄψη τῆς δήλωσης ( ὄχι στήν πίσω ) κι ἄν ὁ χῶρος γιά ὅλο τό κείμενο δέν ἐπαρκέσει, μποροῦν νά συνεχίσουν γράφοντας τό ὑπόλοιπο κείμενο στόν κενό χῶρο τῆς πίσω ὄψεως.Μήν γίνει ὅμως παράλειψη σέ αὐτήν τήν περίπτωση, νά γραφτοῦν ξανά ἡ ἡμερομηνία και ἡ ὑπογραφή τοῦ δηλοῦντος ἤ τῆς δηλούσης ὅπως καί στήν ἐμπρόσθια ὄψη τῆς δήλωσης, γιά νά εἶναι ἔγκυρα καί τά πίσω γραφόμενα!


ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΕΙΔΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ:

 

1.      Συμπληρῶστε τό ἔντυπο τῆς δήλωσης μέ ὅλα τά στοιχεῖα πού ἀναγράφονται καί βεβαιῶστε τήν ὑπογραφή σας ἀπό Δημόσια Ἀρχή ( ΚΕΠ, Ἀστυνομία, Δῆμο κτλ ) καί κρατῆστε ἀντίγραφο.
2.      Στεῖλτε τήν πρωτότυπη δήλωση στόν Ἐθνικό Ὀργανισμό Μεταμοσχεύσεων ( Ε.Ο.Μ. ) μέ ἕναν ἀπό τούς τρεῖς τρόπους: α) εἴτε μέ ἀπευθείας παράδοση β) εἴτε μέ ἀποστολή μέ κούριερ ἤ μέ φάξ, ὄχι μέ συστημένο, γ) μέ δικαστικό ἐπιμελητή. Κρατῆστε ἀποδεικτικό ἀποστολῆς, ζητῆστε ἀριθμό πρωτοκόλλου καί ἀναμείνατε τήν ἐπιβεβαιωτική ἐπιστολή.
3.      Κοινοποιῆστε τή δήλωση στόν Πανελλήνιο Ἰατρικό Σύλλογο ( ΠΙΣ ), στό Ἰνστιτοῦτο Καταναλωτῶν ( ΙΝ.ΚΑ. ) ἤ καί σέ ἄλλο φορέα πού ἐσεῖς κρίνετε, μέ κούριερ ἤ μέ φάξ.
4.         Ἐνημερῶστε φίλους, συγγενεῖς καί τόν οἰκογενειακό σας γιατρό, ὅτι δέν εἴσαστε δότης ὀργάνων. 

 Φωτοτυπῆστε καί διαδῶστε τά δύο ἔντυπα καί τίς ὁδηγίες

καί σέ ἄλλους ἐνδιαφερόμενους συμπολίτες μας.

 Ὁ Θεός μαζί μας.