ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ.
 Είχε πολύ καλή και δημιουργική συνεργασία όχι μόνο με το νοσηλευτικό αλλά και με το ιατρικό και το διοικητικό προσωπικό. Ή άμεμπτη πολιτεία του τον έκανε εξαρχής αποδεκτό και σεβαστό σε όλους.
Προσευχόταν όχι μόνο στην άγια Προσκομιδή και στις αιτήσεις τών καθημερινών ακολουθιών -«υπέρ των εργαζομένων αδελφών ημών εν τω ίδρύματι τούτω»- αλλά και στις κατ’ ιδίαν προσευχές του. Στις λιτανείες μέσα στο νοσοκομείο και στις διάφορες τελετές έκανε δέηση «υπέρ τού προέδρου, τού διοικητικού συμβουλίου, τών καθηγητών, υφηγητών και λοιπών ιατρών, τού διοικητικού και νοσηλευτικού προσωπικού». Απέδιδε τιμή σε όλους. Στην ονομαστική τους εορτή έβγαζε «ύψωμα» στο όνομά τους και το πήγαινε ο ίδιος στο γραφείο τους. Επίσης, όταν πανηγύριζε ό Ναός στη μνήμη τού Αγίου Λουκά και της Όσιας Ξένης, έστελνε σε όλα τά τμήματα άρτους από το γραφείο του διευθυντού μέχρι το θυρωρείο.
Κατά τις εορταστικές εκδηλώσεις στο αμφιθέατρο τού νοσοκομείου -κοπή βασιλόπιτας, εθνικές επέτειοι- στον ολιγόλεπτο χαιρετισμό του δεν παρέλειπε να τονίσει την άξια και το μέγεθος της αποστολής πού ασκούν οι εργαζόμενοι στον τραχύ τομέα του πόνου.
Την 1’Ιανουαρίου τού έτους 1960 είχε πει μεταξύ άλλων:
«… Παρακολουθώ με αισθήματα θαυμασμού και βαθειάς ικανοποιήσεως το έργον το όποιον επιτελείται ενταύθα με τοιαύτην αυταπάρνησιν και αγάπην, τόσον από το ιατρικόν προσωπικόν όσον και από το νοσηλευτικόν τοιούτον. Ή άρτια επιστημονική κατάρτισης και η βαθειά προσήλωσης εις την εννοούν τον καθήκοντος όλων των παραγόντων τού ιδρύματος, συντελούν ώστε να σημειώνονται συγκινητικά περιστατικά σωτηρίας πολλών αδελφών μας. Πιστεύω ότι εις το έργον σας, όπως και εις το ιδικόν μου, είναι απαραίτητος ο φωτισμός και η ευλογία του Θεού… Έπιτρέψατέ μου, λοιπόν, επί τη είσόδω εις το ανατειλαν ήδη νέον έτος, να εύχηθώ ολοψύχως… όπως ο Αρχηγός της ζωής ’Ιησούς Χριστός ευλογή το έργον σας, χαρίζη ύγείαν και δύναμιν, ώστε η καρποφορία να είναι πλούσια και η ίκανοποίησις βαθυτάτη.
Πιστεύσατε ότι πολλών η ευγνωμοσύνη σάς συνοδεύει. Βεβαιωθήτε ότι το λειτούργημά σας είναι από τα ιερώτερα και αγιώτερα πού ποτέ άνθρωπος ειργάσθη επί της γής. Συνεχίσατε το έργον σας με την ιδίαν πίστιν, και έστε βέβαιοι ότι προσφέρετε εις τήν δοκιμαζομένην κοινωνίαν μας ύψίστην προσφοράν. Ο Θεός ας ευλογή τούς κόπους σας» .
Με το στηρικτικό λόγο του, άλλα κυρίως με την ακτινοβολία της εν Χριστώ ζωής του ενέπνεε τη Ουσιαστική προσφορά και αφοσίωση στη διακονία του πάσχοντος ανθρώπου.
 
http://apantaortodoxias.blogspot.gr/2016/01/blog-post_21.html