«συνετάφημεν οὖν αὐτῷ διά τοῦ βαπτίσματος εἰς τόν θάνατον,

ἴνα ὥσπερ ἠγέρθη Χριστός ἐκ νεκρῶν διά τῆς δόξης τοῦ πατρός,
οὕτω καί ἡμεῖς ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν».

(Ρωμ. στ΄: 4)

«Ποιός εἶναι ὁ σκοπός καί ἡ δύναμη τοῦ Βαπτίσματος; Εἶναι ἡ ἀλλοίωση (ἡ μεταμόρφωση) αὐτοῦ πού βαπτίστηκε καί στό νοῦ καί στά λόγια καί στά ἔργα καί, σύμφωνα μέ τή δύναμη πού τοῦ δόθηκε, ἡ ὁμοίωσή του μέ τό Θεό ἀπό τόν Ὁποῖον δημιουργήθηκε».

(Μεγάλου Βασιλείου, Ἠθικά, ὅρος Κ΄, ΒΕΠΕΣ 53, 57)